Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Finansiering

EU-Kommissionen giver støtte til projekter, der vedrører beskæftigelse, sociale anliggender og social integration, som led i følgende programmer:

Den Europæiske Socialfond (ESF)

ESF støtter projekter, der hjælper mennesker med at forbedre deres kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet. Offentlige og private organisationer kan søge gennem de myndigheder, der forvalter ESF i deres hjemland. EU-Kommissionen fastsætter støtteprioriteterne, men er ikke direkte involveret i at udvælge projekter.

Mere om ESF
ESF i dit land

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen hjælper mennesker, der har mistet deres arbejde som følge af ændringer i verdens handelsmønstre, med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Enkeltpersoner og virksomheder, som rammes af afskedigelser, og som ønsker at søge om støtte, kan kontakte de ansvarlige nationale myndigheder.

Mere om EGF

Fonde 2021-2027

Kommissionen har foreslået en enklere og mere integreret europæisk socialfond (ESF+) og en revideret Europæisk Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). De indgår i Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR), der blev vedtaget den 2. maj 2018. Forslagene er ved at blive drøftet i Europa-Parlamentet og i Rådet.

EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI)

EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på EU-niveau, der forvaltes direkte af Europa-Kommissionen. Formålet er at støtte beskæftigelsen, socialpolitikken og arbejdskraftens frie bevægelighed i hele EU. Støtteberettigede organisationer, der ønsker at søge om finansiering, skal svare på en indkaldelse af tilbud og/eller en indkaldelse af forslag.

Mere om EaSI

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

FEAD støtter EU-landenes indsats for at yde materiel bistand til de socialt dårligst stillede. De nationale myndigheder udvælger de partnerorganisationer, der yder bistanden, på grundlag af de nationale programmer for 2014-2020, der er godkendt af Kommissionen.

Mere om FEAD

Kommissionens institutionelle beføjelser: dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og andre specifikke kompetencer

Kommissionen støtter projekter inden for dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og industrielle relationer, som er en del af Kommissionens institutionelle beføjelser, dvs. de opgaver, som udspringer af de specifikke beføjelser, som Kommissionen tillægges direkte ved traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Kommissionen udmønter sine institutionelle beføjelser via specifikke udbud og indkaldelser af forslag på følgende områder:

  • Arbejdstagernes frie bevægelighed, koordinering af sociale sikringsordninger og tiltag angående migranter
  • Socialpolitik, bl.a. vedrørende dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, som skal understøtte initiativer fra arbejdsmarkedsorganisationerne, der har til formål at fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og indgå aftaler om fælles handling, herunder kapacitetsopbygning og analytiske aktiviteter inden for arbejdsmarkedsforhold
  • Analyser og undersøgelser af den sociale situation, demografien og familien for at fremme bedre politiske tiltag i EU-landene
  • Information og kurser for arbejdstagerorganisationer, tværnational udveksling af viden og god praksis inden for dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på virksomhedsniveau.

De årlige arbejdsprogrammer i henhold til Kommissionens beføjelser er tilgængelige online.

Mere om dialogen mellem arbejdsmarkedets parter

Relateret støtte

Del denne side