Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Finansiering

EU-Kommissionen giver støtte til projekter, der vedrører beskæftigelse, sociale anliggender og social integration, som led i følgende programmer:

Den Europæiske Socialfond (ESF)

ESF støtter projekter, der hjælper mennesker med at forbedre deres kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet. Offentlige og private organisationer kan søge gennem de myndigheder, der forvalter ESF i deres hjemland. EU-Kommissionen fastsætter støtteprioriteterne, men er ikke direkte involveret i at udvælge projekter.

Mere om ESF
og om EFS i dit land

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen hjælper mennesker, der har mistet deres arbejde som følge af ændringer i verdens handelsmønstre, med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Enkeltpersoner eller virksomheder, som rammes af afskedigelser, og som ønsker at søge om støtte, kan kontakte de ansvarlige nationale myndigheder.

Mere om EGF

Fonde 2021-2027

Kommissionen har foreslået en enklere og mere integreret europæisk socialfond (ESF+) og en revideret Europæisk Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). De indgår i Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR), der blev vedtaget den 2. maj 2018. Forslagene er ved at blive drøftet i Europa-Parlamentet og i Rådet.

EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI)

EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på EU-niveau, der forvaltes direkte af Europa-Kommissionen. Formålet er at støtte beskæftigelsen, socialpolitikken og arbejdskraftens frie bevægelighed i hele EU. Støtteberettigede organisationer, der ønsker at søge om finansiering, skal svare på en indkaldelse af tilbud og/eller en indkaldelse af forslag.

Mere om EaSI

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

FEAD støtter EU-landenes indsats for at yde materiel bistand til de socialt dårligst stillede. De nationale myndigheder udvælger de partnerorganisationer, der yder bistanden, på grundlag af de nationale programmer for 2014-2020, der er godkendt af Kommissionen.

Mere om FEAD

Social dialog

Via tre budgetposter støtter Kommissionen projekter vedrørende social dialog og arbejdsmarkedsrelationer på både europæisk og nationalt plan. Sidstnævnte forudsætter, at projekterne har en tilstrækkelig stærk tværnational/europæisk dimension. Indkaldelser af forslag afholdes årligt for budgetposterne vedrørende forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog, oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer samt information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter.

Mere om den sociale dialog

Relateret støtte

Del denne side