Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Koordinering af den sociale sikring i EU

EU har indført fælles regler til at beskytte dine sociale sikringsrettigheder, når du flytter til et andet EU-land (EU 28 + Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz). Reglerne om koordinering af den sociale sikring erstatter ikke de nationale ordninger med en fælleseuropæisk ordning. Alle lande kan frit vælge, hvem der kan forsikres i henhold til deres nationale lovgivning, hvilke ydelser der skal udbetales, og på hvilke betingelser.

Hvem gælder reglerne for? 

De fire hovedprincipper 

  1. Du er kun omfattet af lovgivningen i et enkelt land ad gangen, hvilket betyder, at du kun skal betale bidrag i et enkelt land. Det er socialsikringskontorerne, der afgør, hvilket lands love der er gældende for dig. Du kan ikke selv vælge.
    Find ud af, hvilke regler der gælder for dig
  2. Du har de samme rettigheder og forpligtelser som statsborgerne i det land, hvis lovgivning du hører under. Det kaldes princippet om ligebehandling eller ikkeforskelsbehandling.
  3. Når du ansøger om en ydelse, vil der om nødvendigt blive taget højde for dine tidligere forsikringsperioder, og om du har haft arbejde eller bopæl i andre lande.
  4. Hvis du er berettiget til en kontantydelse i et land, kan du som hovedregel også modtage denne ydelse, hvis du bor i et andet land. Det er kendt som princippet om eksport af ydelser.

Flere oplysninger

Fra den 1. maj 2010 træder nye forordninger om en modernisering af koordineringen i kraft (forordning nr. 883/2004 og 987/2009). Se vores FAQ for flere oplysninger. Få mere at vide om bestemmelserne vedrørende den sociale sikring i det land, der er relevant for dig. 

Den 13. december 2016 fremlagde Europa-Kommissionen en revision af EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikring. Europa-Parlamentet og Rådet nåede til foreløbig enighed om forslaget i marts 2019.

Har du stadig brug for hjælp? 

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? Har du et problem, du skal have løst?

Indsend en forespørgsel via Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning hos Dit Europa – Råd og Vink

 

Del denne side