Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede støtter EU-landenes indsats for at yde fødevarebistand og/eller grundlæggende materiel bistand til de socialt dårligst stillede.

Dette omfatter fødevarer, tøj og andre livsvigtige ting til personlig brug, f.eks. sko, sæbe og shampoo.

Materiel bistand skal gå hånd i hånd med social integration, f.eks. vejledning og støtte til at få folk ud af fattigdom.

De nationale myndigheder kan ligeledes yde ikkemateriel støtte til de dårligst stillede for at hjælpe dem til at blive bedre integreret i samfundet.

Med bistand fra fonden kan folk tage de første skridt ud af fattigdom og social udstødelse.

Fonden vil hjælpe de socialt dårligst stillede ved at dække deres mest basale behov. Det er en forudsætning for, at de kan få et job eller følge kurser som dem, Den Europæiske Socialfond (ESF) støtter.

Kommissionen godkender de nationale programmer for 2014-2020, som de nationale myndigheder bruger som grundlag for individuelle afgørelser om bistand gennem partnerorganisationer (ofte ikke-statslige). Der anvendes allerede en lignende fremgangsmåde for samhørighedsfondene.

EU-landene kan vælge, hvilken form for bistand de vil yde (mad eller elementær materiel bistand eller begge dele). Det afhænger af situationen og af, hvordan tingene skal skaffes og fordeles.

De nationale myndigheder kan enten indkøbe maden og de øvrige varer selv og give dem til partnerorganisationer eller give organisationerne penge, så de kan foretage indkøbene. Partnerorganisationer, der køber mad og andre varer selv, kan enten fordele dem direkte eller bede andre partnerorganisationer om at hjælpe.

Partnerorganisationerne er offentlige organer eller ngo'er, der er udvalgt af de nationale myndigheder efter objektive og gennemsigtige kriterier, som landene selv fastsætter.

Du kan finde en oversigt over, hvordan ordningen er ført ud i livet i de enkelte lande i fondens landefaktablade

Der er afsat over 3,8 mia. euro til FEAD i perioden 2014-2020.

Dertil skal EU-landene bidrage med mindst 15 % i national samfinansiering af deres eget program.

Hvad er retsgrundlaget?

Forordningen om fonden blev vedtaget i 2014. Den blev ændret i 2018 med en række forenklinger. Du finder en konsolideret udgave online.

Alle gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter var vedtaget inden udgangen af 2016.

FEAD-netværket

FEAD-netværket, der blev oprettet i 2016, er en åben sammenslutning for folk, der giver støtte til de socialt dårligst stillede i Europa. Det omfatter:

  • nationale myndigheder, der administrerer FEAD
  • organisationer, der udfører eller er interesseret i aktiviteter, som finansieres af FEAD
  • ngo'er på EU-plan og
  • EU-institutioner.

Det fungerer som en platform, hvor man kan udveksle god praksis og stimulere nye idéer.

Få mere at vide om netværket og dets aktiviteter.

Del denne side