Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Aktuality 28/05/2020

Zotavení z krize: financování EU na ochranu pracovních míst a podpora zelené, digitální společnosti a ekonomiky podporující začlenění

Evropská komise předkládá změny nezbytné k tomu, aby se v době po skončení krize mohly programy financování EU v sociální oblasti vypořádat se sociálními výzvami a výzvami v oblasti zaměstnanosti.

Evropská komise dnes předkládá změny nezbytné k tomu, aby se programy financování EU v sociální oblasti mohly vypořádat s hlavními sociálními výzvami a výzvami v oblasti zaměstnanosti, které jsou v době po skončení krize před námi, například jde o stoupající nezaměstnanost mladých lidí, nutnost zajistit základní potravinovou a materiální pomoc nejchudším, ale také o riziko dětské chudoby. Dnes předložené návrhy financování rovněž pomohou pracovníkům na cestě k zelené a digitální transformaci prostřednictvím investic do příležitostí k získání kvalifikace, a umožní jim tak prosperovat v digitálnější společnosti, která bude neutrální z hlediska klimatu a bude více podporovat začleňování. Současně zajišťujeme, aby naše opatření v oblasti financování obstála v budoucnosti, protože jejich součástí je mechanismus reakce na krizi pro budoucí mimořádné situace.

K tomu je zapotřebí rychle aktualizovat pravidla jak stávajících programů financování, tak budoucího návrhu rozpočtu, a to v zájmu reakce na nové výzvy. Hlavním finančním nástrojem na provádění evropského pilíře sociálních práv bude Evropský sociální fond plus. Bude i nadále naším kompasem na cestě k sociálně spravedlivému oživení. Další nástroje, například již existující Evropský sociální fond (ESF) a Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), budou posíleny o nové finanční prostředky, abychom mohli okamžitě začít vracet lidi do práce a směřovat pomoc k těm nejzranitelnějším.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit uvedl: „Pokud chceme, aby Evropa byla v budoucnu odolnější, udržitelnější a více podporovala začleňování, musíme nyní investovat do lidí, zejména pak do mladších generací. Naší prioritou je rychle překonat sociální a hospodářský otřes způsobený koronavirovou krizí a zajistit, aby nikdo nebyl opomenut.“

Okamžitá reakce: významné další zdroje pro Evropský sociální fond (ESF) a Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

Fondy v rámci politiky soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti) mají podle návrhu získat dalších 55 miliard EUR na období 2020–2022 za účelem zmírnění negativního dopadu koronaviru na trh práce. To zajistí nástroj REACT-EU, v jehož rámci plní zásadní úlohu při zachovávání zaměstnanosti a podpoře sociálního začleňování Evropský sociální fond na období 2014–2020.

Další prostředky fondu ESF by měly být směřovány především na podporu:

  • zachování pracovních míst, mimo jiné i formou režimů zkrácené pracovní doby a podpory osob samostatně výdělečně činných za účelem ochrany jejich příjmů,
  • vytvoření nových pracovních míst, zejména pro osoby ve zranitelném postavení,
  • opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí,
  • vzdělávání a odborná příprava,
  • získávání kvalifikace, zejména na podporu dvojí transformace – zelené a digitální,
  • opatření na zlepšení přístupu k sociálním a zdravotním službám, a to i pro děti.

Komise rovněž navrhla, aby členské státy mohly do roku 2022 přispět dalšími zdroji do Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), a to v rámci nástroje REACT-EU. Tím se zajistí další zdroje na potravinovou a základní materiální pomoc a doprovodná opatření a pro specializovaná opatření v oblasti sociálního začleňování. Díky tomu bude moci bez přerušení pokračovat financování hlavních opatření na zotavení se po krizi a na podporu nejchudším.

Při vynakládání těchto prostředků by členské státy měly náležitě prosazovat rovnost žen a mužů, což je horizontální zásada v právních předpisech týkajících se sociálních fondů.

Dlouhodobější reakce: Posílený návrh o Evropském sociálním fondu plus

V rámci nových návrhů budoucího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027, které byly dnes schváleny, Komise navrhla důležité změny návrhu o Evropském sociálním fondu plus (ESF+).

  • Pozměněný návrh obsahuje silnější podporu zaměstnanosti mladých lidí. Členské státy, v nichž podíl osob ve věku 15–29 let, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, překračuje průměr Unie, by měly investovat alespoň 15 % (oproti 10 % v původním návrhu týkajícím se ESF+) svých prostředků v rámci ESF+ do cílených opatření na podporu mladých lidí.
  • Fond ESF+ také pomůže bojovat proti dětské chudobě. Žádné dítě by nemělo být v důsledku pandemie koronaviru opomenuto. Pozměněný návrh týkající se fondu ESF+ ukládá všem členským státům povinnost vyčlenit alespoň 5 % svých prostředků v rámci ESF+ na provádění opatření na omezení dětské chudoby.
  • Kromě toho fond ESF+ významně přispěje k zelené a digitální transformaci, protože se stane motivací k investicím do příležitostí získávání kvalifikace, aby pracovníci mohli prosperovat v digitálnější společnosti, která bude neutrální z hlediska klimatu a bude více podporovat začleňování.
  • Abychom byli lépe připraveni na budoucí mimořádné situace, obsahuje fond ESF+ mechanismus reakce na krizi. Díky tomu bude moci Komise za výjimečných okolností tento fond upravit tak, aby reagoval na tyto události, a podle potřeby rychle změnit pravidla řízení fondu pro členské státy.

Posílený Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporuje pracovníky, kteří přišli o práci v důsledku rozsáhlých restrukturalizací, a to tím, že financuje cílenou odbornou přípravu a jinak podporuje jejich opětovný návrat na trh práce. Vzhledem k očekávané vyšší poptávce po pandemii koronaviru navrhuje Komise počínaje rokem 2021 navýšit finanční prostředky, které jsou ročně k dispozici, na 386 milionů EUR.

Další fondy podporující zaměstnanost a sociální cíle

Kromě toho bude významně investovat do podpory sociálních cílů a cílů v oblasti zaměstnanosti řada dalších fondů.

Nová Facilita na podporu oživení a odolnosti má rozpočet ve výši 560 miliard EUR, který mohou členské státy využít na podporu sociálních investic a reforem prostřednictvím grantů a úvěrů. Tato facilita je provázána s pokyny v rámci evropského semestru, jež vycházejí z evropského pilíře sociálních práv. Bude proto pomáhat členským státům vypořádat se se strukturálními a sociálními výzvami v různých oblastech, především v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti, dovedností a vzdělávání.

Komise navrhla poskytnout další významné finanční prostředky do Fondu pro spravedlivou transformaci, takže celkově dosáhnou částky 40 miliard EUR. Tyto finanční prostředky se použijí na zmírnění sociálně ekonomických dopadů transformace na neutralitu z hlediska klimatu v nejvíce zasažených regionech, například prostřednictvím podpory rekvalifikace pracovníků.

Program InvestEU bude rovněž moci využít větší objem zdrojů na podporu sociální infrastruktury nebo mikrofinancování podnikatelů, zejména v oblasti sociální ekonomiky. Podle návrhu má mít program InvestEU celkový rozpočet ve výši 32 miliard EUR.

A program Erasmus, jehož celkový navrhovaný rozpočet činí 25 miliard EUR, bude investovat do mladých lidí a nabídne jim příležitosti získat nové zkušenosti v zahraničí. Nabízí také mimořádně důležité financování v oblasti dovedností a odborného vzdělávání a přípravy (OVP).

Sdílet tuto stránku