Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Dovednosti a kvalifikace

Způsob, jakým pracujeme, studujeme, učíme se, zapojujeme do dění ve společnosti a vedeme náš každodenní život se v současné době mění v důsledku technologického vývoje i globálních a demografických změn. Získáme-li ty správné dovednosti, můžeme se na tyto změny adaptovat a zajistit si dobré životní podmínky a zároveň přispět k příznivému vývoji ve společnosti, ke zvýšení produktivity a hospodářskému růstu.

Lidé dnes potřebují mít ve výbavě řadu nejrůznějších dovedností – od těch základních, jako je gramotnost, matematická gramotnost a digitální dovednosti, po odborné nebo technické dovednosti, jako jsou například podnikatelské kompetence a přenositelné dovednosti, k nimž patří znalost cizího jazyka nebo obecná schopnost učit se a zájem o osobní rozvoj.

Evropa dnes čelí řadě výzev:

  • Ekologická a digitální transformace mění způsob, jak žijeme, pracujeme a komunikujeme. Proto je třeba transformovat i soubor dovedností, kterými disponujeme, abychom mohli využít potenciálu těchto změn naplno.
  • Demografická změna bude vyžadovat, aby Evropa využívala veškerého svého talentu a rozmanitosti. Zároveň to přinese nové pracovní příležitosti­ ve stříbrné ekonomice a v odvětví pečovatelských služeb.
  • Koronavirová pandemie vnesla do života milionů lidí v EU nutnost pracovat a studovat z domova a zároveň poukázala na nedostatky, které v oblasti digitální připravenosti stále máme. Tato pandemie měla pro mnohé rovněž negativní dopad v oblasti pracovních příležitostí.
  • Příliš mnoho lidí nemůže v současné době najít práci, protože nedisponují vhodnými dovednostmi, nebo mají práci, která neodpovídá jejich kvalifikaci či nadání.
  • Zároveň 40 % zaměstnavatelů nemůže najít osoby se správným dovednostním profilem, přičemž příliš málo lidí má vhodné znalosti, dovednosti a podporu, aby mohli začít podnikat.
  • Nepřijatelně vysoký podíl Evropanů – jedna pětina – má problémy se čtením a psaním, a daleko více z nich bojuje s matematickou a digitální gramotností.
  • Každý by měl mít možnost si pravidelně zvyšovat kvalifikaci – nicméně dále se vzdělávají pouze 4 z 10 dospělých

Oblast vzdělávání a odborné přípravy v EU jsou v kompetenci členských zemí. Vnitrostátní a regionální pracovní trhy a systémy vzdělávání a odborné přípravy čelí specifickým problémům, nicméně všechny členské státy mají podobné problémy i příležitosti.

Z tohoto důvodu mají evropské iniciativy zaměřené na nabývání dovedností za cíl mobilizovat všechny evropské aktéry, aby jednaly v tomto duchu:

Agenda dovedností pro Evropu z 1. července 2020 nastiňuje pětiletý akční plán s 12 opatřeními, která mají lidem v Evropě pomoci získat lepší dovednosti a zvýšit si kvalifikaci.

Doporučení pro jednotlivé země týkající se rozvoje dovedností jsou každoročně mnoha členským zemím zasílány jako vodítko při tvorbě vnitrostátních politik, přičemž k jejich realizaci poskytuje EU finanční prostředky pomocí těchto nástrojů:

Sdílet tuto stránku