Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Osoby se zdravotním postižením

Evropská unie podporuje aktivní začleňování a plnohodnotnou účast zdravotně postižených ve společnosti, a to v souladu s přístupem, který EU k otázkám zdravotního postižení uplatňuje v oblasti lidských práv. Potřeby zdravotně postižených uznáváme proto, že na to mají podle práva nárok, nikoli pouze ze zdvořilosti. Tento přístup je základem Úmluvy OSN o právech zdravotně postižených, kterou podepsala i EU.

Na úmluvu OSN navazuje Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020, kterou Komise přijala v roce 2010 a která bere v úvahu zkušenosti získané během realizace akčního plánu v oblasti zdravotního postižení (2004–2010).

Cíle strategie jsou realizovány prostřednictvím akcí v osmi prioritních oblastech:

1. Dostupnost: zlepšit přístup lidí se zdravotním postižením ke zboží a službám a podporovat trh s kompenzačními pomůckami.

2. Zapojení do společnosti: zajistit, aby osoby se zdravotním postižením mohly požívat všech výhod plynoucích z občanství EU, odstranit překážky bránící jejich rovnému zastoupení ve veřejném životě a volnočasových aktivitách a podporovat poskytování kvalitních komunitních služeb.

3. Rovnost: bojovat proti diskriminaci na základě zdravotního postižení a podporovat rovné příležitosti.

4. Zaměstnání: výrazně zvýšit podíl osob se zdravotním postižením na trhu práce. Představují totiž jednu šestinu populace EU v produktivním věku, avšak jejich míra zaměstnanosti je poměrně nízká.

5. Vzdělávání a odborná příprava: podporovat inkluzívní vzdělávání a celoživotní učení žáků a studentů se zdravotním postižením. Rovnocenný přístup ke kvalitnímu vzdělání a celoživotnímu vzdělávání umožňuje zdravotně postiženým, aby se plně zapojili do společnosti a zlepšili si tak svou životní úroveň. Evropská komise již zahájila několik iniciativ v oblasti vzdělávání pro zdravotně postižené občany. Patří sem například vytvoření Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání či speciální studijní skupiny pro zdravotně postižené a celoživotní vzdělávání.

6. Sociální ochrana: prosazovat důstojné životní podmínky, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

7. Zdraví: prosazovat dostupnost zdravotnických služeb a zařízení, která je poskytují.

8. Vnější akce: podporovat práva osob se zdravotním postižením v rámci rozšíření EU a mezinárodních rozvojových programů.

Komise rovněž podporuje Akademickou síť evropských odborníků na zdravotní postižení (ANED), která Komisi poskytuje analýzu situace, politik a údajů z jednotlivých členských států. V rámci této sítě funguje rovněž internetový nástroj, který nabízí přehled hlavních nástrojů v členských státech i v EU jako celku, jež jsou potřebné k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Vytvoření tohoto nástroje je jednou z akcí, které jsou obsaženy v seznamu opatření (2010–2015), jenž doprovází evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením.

Sdílet tuto stránku