Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

© Shutterstock / addkm

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) má podpořit členské státy EU při poskytování potravinové a základní materiální pomoci nejchudším.

Tato pomoc zahrnuje potraviny, oblečení a další základní předměty osobní potřeby, jako je obuv, mýdlo a toaletní potřeby.

Kromě materiální pomoci je třeba rovněž přijmout opatření v zájmu sociálního začlenění, např. pomáhat lidem vymanit se z chudoby.

Vnitrostátní orgány mohou nejchudším osobám poskytnout také nemateriální pomoc, pomoci jim lépe se začlenit do společnosti.

Finanční prostředky z fondu FEAD mají lidem pomoci vymanit se z chudoby a sociálního vyloučení.

Cílem tedy je pomoci těm nejchudším s řešením základních potřeb. Díky tomu budou schopni se ucházet o zaměstnání nebo navštěvovat kurz odborné přípravy, což je financováno právě z Evropského sociálního fondu.

Graficky znázorněná fakta o programu FEAD (anglicky)

Řešení sociálního dopadu koronavirové krize

V květnu 2020 navrhla Komise v souvislosti s pandemií koronoviru další změny nařízení o společných ustanoveních a nařízení o fondu FEAD. Na základě těchto změn je na roky 2020, 2021 a 2022 v rámci programu FEAD k dispozici více peněz – jde o součást navýšení prostředků politiky soudržnosti z rozpočtu EU na období 2014-2020.

Již v dubnu 2020 podnikla Komise kroky k úpravě programu FEAD v rámci Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus Plus (CRII+). Tímto balíčkem opatření získávají členské státy více flexibility a likvidity.

Jak fond FEAD funguje?

Komise schvaluje vnitrostátní programy členských zemí na období 2014–2020. Na jejich základě provádějí vnitrostátní orgány rozhodnutí o poskytování pomoci prostřednictvím partnerských organizací (často nevládních). Podobný přístup se již uplatňuje u fondů soudržnosti.

Země EU mohou rozhodnout, jaký typ pomoci poskytnou (zda potravinovou pomoc či předměty základní materiální potřeby), a to podle své vlastní situace. Je rovněž na jejich rozhodnutí, jakým způsobem pomoc zajistí a dodají potřebným osobám.

Vnitrostátní orgány ji mohou zakoupit buď přímo samy a pak ji dodat partnerským organizacím, nebo těmto organizacím poskytnout finanční prostředky na nákup pomoci. Partnerské organizace, které pak potraviny a ostatní předměty nakoupí, je mohou distribuovat přímo nebo mohou o pomoc s distribucí požádat další partnerské organizace.

Partnerské organizace jsou buď veřejnoprávní subjekty nebo nevládní organizace, které si vnitrostátní orgány vyberou na základě objektivních a transparentních kritérií stanovených na národní úrovni.

Přehledné informace o tom, jak to probíhá na vnitrostátní úrovni, najdete v infopřehledech FEAD o jednotlivých zemích

Jaký objem finančních prostředků je k dispozici?

V reálných hodnotách je na období 2014–2020 pro FEAD vyčleněno přes 3,8 miliardy EUR.

K tomu mají členské státy v rámci spolufinancování do svého vnitrostátního programu přispět dalšími alespoň 15 %.

Co je právním základem FEAD?

V roce 2014 bylo přijato nařízení o FEAD. To bylo v roce 2018 zjednodušeno – jeho konsolidovanou verzi najdete zde. Veškeré prováděcí předpisy a akty v přenesené pravomoci byly přijaty do konce roku 2016.

V dubnu 2020 vstoupila v platnost úprava předpisů, jež zavádí zvláštní opatření k řešení krize související s COVID-19.

Další změna nařízení o FEAD byla přijata v únoru 2021, aby v reakci na koronavirovou krizi mohly být do fondu převedeny finanční prostředky z REACT-EU.

Komunita FEAD

Komunita FEAD byla zřízena v roce 2016 a sdružuje subjekty, které poskytují pomoc nejchudším osobám v Evropě. Zahrnuje:

  • vnitrostátní řídící orgány fondu FEAD,
  • organizace zapojené do činností financovaných z fondu FEAD,
  • nevládní organizace na úrovni EU
  • a orgány a instituce EU.

Jde o platformu, kde lze sdílet osvědčené postupy a diskutovat o nových řešeních.

Další informace o komunitě FEAD a její činnosti.

Monitorování a hodnocení fondu FEAD

Za hodnocení Fondu evropské pomoci nejchudším osobám odpovídají společně Komise a členské státy. Řídicí orgány provádějí tato hodnocení na úrovni členských států, zatímco Komise tak činí na úrovni EU.

Při hodnocení se vychází z konzistentních, srovnatelných dat vysoké kvality, která byla shromážděna vnitrostátními orgány. Tyto informace se rovněž využívají při hodnocení toho, jak se plní stanovené cíle programu. Při plnění svých úkolů řídicí orgány dodržují pokyny Komise k monitorování a hodnocení.

Komise referuje každoročně Evropskému parlamentu a Radě o celoevropských výsledcích programu (roční souhrnné zprávy):

Případové studie FEAD

Zde nabízíme přehled iniciativ financovaných z FEAD v celé EU. Kromě jiného se dozvíte, jak mohou tyto iniciativy případně doplňovat další programy financované z prostředků EU, jako je Evropský sociální fond.

Sdílet tuto stránku