Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je finanční nástroj na úrovni EU, jehož cílem je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.

V období 2021–2027 se program EaSI stane složkou Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

Struktura a financování

EaSI přímo spravuje Evropská komise. Sdružuje tři programy EU, které byly v letech 2007 až 2013 spravovány odděleně (PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancování Progress).

Od ledna 2014 tyto programy tvoří tři osy EaSI. Podporují:

Celkový rozpočet na období 2014–2020 má výši 919 469 000 eur (v cenách roku 2013).

Cíle

 • Posílit odpovědnost za cíle EU a koordinovat akce na úrovni EU a jednotlivých členských států v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování
 • Podporovat vypracování přiměřených systémů sociální ochrany a politiky trhů práce
 • Modernizovat právní předpisy EU a zajistit jejich účinné uplatňování
 • Podporovat geografickou mobilitu pracovníků a zvýšit počet pracovní příležitosti rozvíjením otevřeného trhu práce
 • Zvyšovat dostupnost a přístupnost mikrofinancování pro skupiny ohrožených osob a mikropodniky a zlepšit přístup sociálních podniků k finančním prostředkům

V rámci úsilí o splnění těchto cílů bude EaSI:

 • věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám, jako jsou mladí lidé
 • prosazovat rovnost mezi ženami a muži
 • potírat diskriminaci
 • prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti
 • zaručovat přiměřenou a důstojnou sociální ochranu
 • bojovat proti dlouhodobé nezaměstnanosti
 • bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Konference

Sdílet tuto stránku