Заетост, социални въпроси и приобщаване

Финансиране

Финансиране

За проекти, свързани със заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, Европейската комисия предоставя финансиране в рамките на следните програми.

Европейски социален фонд (ЕСФ)

ЕСФ финансира проекти в помощ на хора, желаещи да подобрят своите трудови умения и възможности за намиране работа. Обществените и частните организации, които искат да кандидатстват за финансиране, трябва да се свържат с управителните органи на ЕСФ в своята страна. Европейската комисия определя приоритети за отпускането на средства, но не участва пряко в избора на проектите.

Повече за ЕСФ
ЕСФ във вашата страна

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Целта на ЕФПГ е да помага на работници, загубили работата си в резултат на промените в моделите на международната търговия, да си намерят друга работа възможно най-бързо. Физически лица или компании, засегнати от уволнения и желаещи да кандидатстват за финансиране, трябва да се свържат със своите национални власти.

Повече за ЕФПГ

Финансиране в периода 2021—2027 г.

Комисията предложи опростен и по-интегриран Европейски социален фонд (ЕСФ+) и преразгледан Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Те са част от приетите на 2 май 2018 г. предложения на Комисията за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. Предложенията в момента се обсъждат от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Програма на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ)

Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ) представлява европейски финансов инструмент, управляван пряко от Европейската комисия, чиято  цел е насърчаване на заетостта, социалните политики и трудовата мобилност в Съюза. Организациите, които имат право да кандидатстват за финансиране трябва да отговорят на покана за участие в търг или на покана за представяне на предложения.

Повече за ЗиСИ

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD)

Със средства от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) се подпомагат действия на страните от ЕС за осигуряване на материална помощ на най-нуждаещите се. Националните органи избират партньорски организации, които да предоставят помощта, въз основа на национални програми за 2014 – 2020 г., които се одобряват от Комисията.

Повече за FEAD

Свързани програми за финансиране

Споделете тази страница