Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Нуждаете се от помощ?

Посетихте ли вече нашата страница за начините да получите помощ?

Национални ресурси

Всяка от 31 държави, прилагащи правилата на ЕС за координация, има специален орган за свръзка със специфичен опит в работата по трансгранични въпроси на социалната сигурност. Тази институция играе важна роля при даването на отговор на исканията за информация и помощ от страна на гражданите и от страна на други национални институции, нуждаещи се от съвет.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Тъй като правото на ЕС само координира националните системи за социална сигурност, оценяването на вашето положение винаги зависи от националните правни разпоредби, важащи във вашия случай. Националните власти често са в по-благоприятна позиция да ви предоставят съвет и информация, тъй като те познават както правилата на ЕС, така и вътрешните закони.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Европейски ресурси

Няма възможност да се обърнете директно към Съда на ЕС. Националният съд, занимаващ се с вашия случай, може да помоли Съда на ЕС за „преюдициално заключение“, за да знае как дадена разпоредба от правилата на Съюза трябва да бъде тълкувана, ако решението по вашия случай зависи от това тълкуване. Това тълкуване е задължително.

Всяко национално съдилище може да се позове на Съда на ЕС, дори на първа инстанция. Ако не е възможно по-нататъшно обжалване на решението, националният съд е длъжен да поиска преюдициално заключение. Винаги можете да предложите съдията по вашия случай да се консултира със Съда на ЕС, но в много случаи съществуващата съдебна практика на Съда е достатъчно ясна, за да позволи вземането на решение във вашия случай.

Европейската комисия може да отнесе даден въпрос до Съда на ЕС, когато смята, че разпоредбите на националното право и регламенти са несъвместими с правилата на Съюза (т. нар. „процедура за нарушение“).

ЕС предоставя няколко информационни инструмента и инструменти за решаване на проблеми, за да помогне на гражданите да открият решения и да прилагат правата си. Освен това ако смятате, че законодателството или административните практики на дадена страна противоречат на правилата на ЕС, можете да изпратите жалба до Европейската комисия.

Европейската комисия може да реши да предприеме действия срещу тази страна за неспазване на правилата, за да се сложи край на нарушението. Ако е необходимо, тя може да отнесе въпроса до Съда на ЕС, като започне процедура за нарушение. За да започне тази процедура не се изисква преминаване през всички национални инстанции, нито наличие на конкретно дело.

Процедурата обаче отнема много време, като едва няколко от над 600 решения на Съда са резултат от процедура за нарушение. Повече от 90 % от решенията са в резултат на молби за преюдициални заключения от страна на национални съдилища.

Споделете тази страница