Заетост, социални въпроси и приобщаване

Координация на системите за социална сигурност в ЕС

ЕС определя общи правила за защита на вашите права на социална сигурност, когато се местите от една европейска страна в друга (ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Правилата за координация на системите за социална сигурност не заменят националните системи с една-единствена европейска система. Всички държави са свободни да решават кой трябва да се осигурява съгласно тяхното законодателство, какви обезщетения да се предоставят и при какви условия.

За кого се отнасят тези правила?

Четири основни принципа

  1. За даден период от време вие се осигурявате съгласно законодателството на една страна, така че плащате вноски само в една страна. Институциите за социална сигурност решават чие законодателство се отнася до вас. Нямате право да избирате.
    Вижте кои правила се отнасят за вас
  2. Вие имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате. Това е известно като принцип на равно третиране и недискриминация.
  3. Когато подавате заявление за обезщетение, вашите предишни периоди на осигуряване, трудов стаж и пребиваване в други страни се вземат под внимание, ако е необходимо.
  4. Ако имате право на парично обезщетение в дадена страна, по принцип можете да го получавате дори ако живеете в друга страна. Това е известно като принцип на прехвърляемост.

Повече информация

От 1 май 2010 г. са в сила нови регламенти за координацията (Регламенти № 883/2004 и № 987/2009). За повече информация вижте често задаваните въпроси.  Запознайте се с правилата за социална сигурност в страната, която ви интересува.

На 13 декември 2016 г. Комисията предложи преразглеждане на законодателството на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност. Понастоящем предложението се обсъжда в Европейския парламент и в Съвета на ЕС.

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? 

Изпратете запитване чрез Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Обърнете се за правен съвет към „Вашата Европа – Съвети“

Споделете тази страница