Заетост, социални въпроси и приобщаване

Анализ, oценка, oценка на въздействието

Анализ, oценка, oценка на въздействието

Европейското общество и пазарът на труда се променят бързо. Промените се дължат на широк кръг фактори, като например глобализация, развитие на технологиите и застаряващо население.

Европейската комисия помага на създателите на политики, като анализира важни социални и пазарни тенденции. За повече информация моля вижте следните раздели от този уебсайт:

Комисията оценява въздействието на политиките и програмите на ЕС, за да се увери, че те помагат за създаване на работни места, разрешаване на социални проблеми и насърчаване на равни възможности за всички. За повече информация моля вижте следните раздели от този уебсайт:

Всяка година Комисията публикува над 50 изследвания. По-голямата част от тях са финансирани от програмата „ПРОГРЕС“ на ЕС. Поръчани от Европейската комисия изследвания в областта на заетостта, социалните въпроси и равните възможности са достъпни на този сайт чрез базата данни с документи.

Споделете тази страница