Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 30/03/2020

COVID-19 - Приета е Инвестиционната инициатива на ЕС в отговор на коронавируса

Съветът и Европейския парламент приеха Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, коятоще влезе в сила на 1 април.

© DimaBerlin / Shutterstock

Инвестиционната инициатива в отговор на короновируса ще даде на държавите членки достъп до 37 млрд. евро от средствата на европейската политика за сближаване, с цел укрепване на здравните системи, подкрепа на малките и средните предприятия, краткосрочните схеми за запазване на заетостта и услугите в рамките на общността.

Около 8 млрд. евро от общата сума ще се осигури от неизразходваното авансово финансиране през 2019 г. по линия на структурните фондове. Новата мярка позволява на държавите членки да изразходват неизползваните средства за смекчаване на последиците от пандемията, вместо да ги връщат в бюджета на ЕС. Други 29 млрд. евро ще бъдат изплатени на ранен етап от суми, дължими по-късно тази година.

Средствата ще бъдат предоставени за покриване на вече направени разходи за спасяване на човешки живот и за защита на гражданите, считано от 1 февруари 2020 г.

Държавите членки също така ще разполагат с повече гъвкавост, за да правят трансфери между програмите по политиката на сближаване с цел пренасочване на ресурси там, където е най-необходимо.

Съветът също така измени обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕС, за да включи в допълнение към природните бедствия и извънредните ситуации за общественото здраве. Това ще помогне на държавите членки и присъединяващите се страни да посрещнат непосредствените нужди на хората по време на пандемията от коронавируса.

Споделете тази страница