Заетост, социални въпроси и приобщаване

Разширяване - преходни разпоредби

Работници от новите страни членки на ЕС – преходни разпоредби

Ограничения върху свободното движение на работници могат да важат за работници от страни членки на ЕС за преходен период до 7 години след присъединяването на техните страни към Съюза. За момента това се отнася за работници от:

Правителствата на страните, които вече са били част от ЕС, имат право да решават дали искат да налагат ограничения за работниците от тези страни и какъв вид да са ограниченията. Въпреки това:

  • Те нямат право да ограничават общата свобода на пътуване, а само правото на работа в друга страна като наето лице.
  • През първите две години след присъединяването на дадена страна към ЕС, националното право и политиката на страните, които вече са били членове на Съюза, определят достъпа до трудовия пазар на работници от съответната страна, така че те може да се нуждаят от разрешително за работа. Ако една страна иска да продължи да прилага тези ограничения за още три години, тя трябва да информира Комисията преди изтичането на първите две години.
  • След това страните могат да продължат да налагат ограничения за още две години, ако информират Комисията за сериозни проблеми на своя трудов пазар. Всички ограничения трябва да отпаднат след 7 години.
  • Работниците, които подлежат на национални ограничения, трябва да имат приоритет пред работниците от държави извън ЕС.
  • След като бъдат законно наети в друга държава от ЕС, работниците имат право на равно третиране с работниците от страната, в която работят.
  • Държавите, чиито работници са изправени пред подобни ограничения в дадена страна, могат да наложат еквивалентни ограничения за работниците от съответната страна.

Вижте отделните договори за присъединяване за повече подробности.

Споделете тази страница