Заетост, социални въпроси и приобщаване

Свободно движение - граждани на ЕС

Свободното движение на работници е основен принцип на Договора, залегнал в член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз и развит от вторичното законодателство на ЕС и съдебната практика на Съда. Гражданите на ЕС имат право да:

 • търсят работа в друга страна от ЕС
 • работят там без да им е необходимо разрешително за работа
 • живеят там за тази цел
 • пребивават там дори и след като са приключили работата си
 • бъдат третирани като гражданите на съответната страна по отношение на достъпа до заетост, условията на труд и всички други социални и данъчни предимства

Гражданите на ЕС могат също така да прехвърлят някои видове здравно и социално осигуряване в страната, в която отиват да търсят работа (вижте координация на социалноосигурителните системи).

Свободното движение на работници се прилага по принцип и към страните от Европейското икономическо пространство: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Някои професионални квалификации могат да бъдат признати в чужбина (вижте взаимно признаване на професионални квалификации).

Координацията на социалното осигуряване в ЕС определя правила за защита на правата на хората, движещи се в рамките на Съюза, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Кой може да се възползва от тази свобода?

 • При определени условия - търсещите работа, тоест граждани на ЕС, които се местят в друга държава от Съюза, за да търсят работа.
 • Граждани на ЕС, работещи в друга страна от Съюза
 • Граждани на ЕС, които се заръщат в родината си, след като са работили в чужбина.
 • Членове на семействата на гореспоменатите.

Правата могат да са донякъде различни за лица, които планират да бъдат самонаети, учащи и пенсионери, или за други икономически неактивни лица. За повече информация за тези групи вижте Вашата Европа.

Какви ограничения има?

 • Описаните на този сайт права важат за хора, които упражняват правото си на свободно движение, за да работят.
 • Съществуват ограничения, основани на съображения във връзка с обществената сигурност, обществения ред и общественото здраве, както и със заетостта в публичния сектор.

Споделете тази страница