Заетост, социални въпроси и приобщаване

Възможности за работа

Седалището на Европейската комисия – сградата „Берлемон“

Въпреки че заетостта и социалната политика са сред дейностите на тази генерална дирекция, това не означава, че можем директно да предоставяме работни места, освен що се отнася до самата генерална дирекция. Тази генерална дирекция е част от Европейската комисия и набира персонала си по същия начин.

Можете да намерите работа в тази генерална дирекция и в другите европейски институции на постоянен или временен договор.

Постоянен договор

Ако се интересувате от постоянен договор, можете да влезете в официалния сайт на Европейската служба за подбор на персонал (ЕПСО). Нейната задача е да организира открити конкурси за подбор на висококвалифициран персонал за всички институции на Европейския съюз - Европейски парламент, Съвет, Европейска Комисия, Европейски съд, Сметна палата, Икономически и социален комитет, Комитет на регионите и Европейски омбудсман. Сайтът ще ви покаже стъпка по стъпка как се кандидатства, ще отговори на по-общите ви въпроси и ще посочи откъде можете да получите по-подробна информация.

Временен договор

Ако се интересувате от временен договор, прочетете следната полезна информация за различните видове договори

Други възможности

Понякога нашата генерална дирекция публикува специални покани за изразяване на интерес във връзка с нейните дейности.

Споделете тази страница