Заетост, социални въпроси и приобщаване

За нас

Политиката на заетост и социалната политика на ЕС носят практическа полза на гражданите, например при намирането на работа, преместването в друга страна членка за работа или по други причини, повишаването на квалификацията и др. Съвместно с националните власти, социалните партньори, организациите на гражданското общество и другите заинтересовани лица, генералната дирекция отговаря на предизвикателствата, свързани с глобализацията, застаряването на населението на Европа и променящите се социални реалности. Областите, в които работим, включват подкрепа за:

  • Повече и по-добри работни места чрез Европейската стратегия за заетост (която сближава националните политики в тази област) и Европейския социален фонд (9 млрд. евро годишно, управлявани съвместно със страните членки). 
  • Свободно движение на работници и координиране на схемите за социално осигуряване, което означава, че всеки гражданин на ЕС има право да работи и живее в която и да е страна от Съюза и че хората, които се местят от една страна в друга, не са ощетени по отношение на социалното осигуряване, включително здравното осигуряване.
  • По-добри условия на труд чрез общи минимални стандарти на работното място, чрез подкрепа и развитие на социалния диалог на европейско ниво, модернизиране на трудовите отношения и подпомагане на работещите от ЕС, които искат да са мобилни.
  • Социална интеграция чрез усилия в подкрепа на борбата срещу бедността и социалното изключване, реформирането на системите за социална защита, оценяването на новите демографски и социални развития..
  • Равенство между мъжете и жените чрез законодателство, програми, целящи подобряване на равните възможности за жени и мъже, и гарантиране, че въпросът за половете се взема предвид във всички сфери на действие на Общността.
  • Приоритетите на Европейската комисия са заложени в годишния план за управление на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“. 

Информация за срещите, проведения от генералния директор

Като част от ангажимента на Комисията за прозрачност генералните директори публикуват информация за своите срещи с организации или самостоятелно заети лица.

Информация за срещите, проведения от генералния директор Joost Korte

Свързани новини

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница