Заетост, социални въпроси и приобщаване

Карта на ЕС за хора с увреждания

Карта на ЕС за хора с увреждания

За да могат хората с увреждания да пътуват по-лесно между страните от ЕС, Съюзът разработва система за взаимно признаване, в която се използва карта на ЕС за хора с увреждания.

В момента няма взаимно признаване на статута на хората с увреждания между страните от ЕС, а това затруднява пътуването им в други страни от ЕС. Например, техните националните карти може да не бъдат признати.

Картата на ЕС за хора с увреждания ще гарантира равен достъп до някои специфични права, главно в областта на културата, спорта, свободното време и транспорта. Картата ще се признава взаимно между страните от ЕС, участващи в системата, на доброволна основа.

През февруари 2016 г. стартира пилотен проект, с който картата ще започне да се използва първо в осем държави от ЕС:

Тези държави бяха избрани след покана от 2015 г. за представяне на предложения в подкрепа на национални проекти за взаимно призната европейска карта на хора с увреждания и свързаните с нея права. Резултатите от поканата са на разположение на обществеността.

Този пилотен проект бе подготвен от специална работна група, състояща се в момента от 17 държави членки и от организации на гражданското общество. Тази група е част от групата на високо равнище по проблемите на хората с увреждания.

Картата няма да промени националните критерии за допустимост или правила. Държавите членки запазват правото си да решават кой отговаря на условията за получаване на картата, като използват националното определение за увреждане, и да определят процедурата за нейното издаване.

Споделете тази страница