Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - дългосрочна грижа

Кога мога да получа обезщетения?

Добавка можете да получите когато полагате грижи за човек с трайни увреждания, който се нуждае от чужда помощ.

Можете да получите обезщетения и ако придружавате дете или възрастен член на вашето семейство за медицински изследвания или лечение.

Какви са условията, на които трябва да отговорям?

Имате право на месечните помощи за грижи за дете с увреждане, независимо от дохода на семейството. Трайното увреждане трябва да е установено от компетентните здравни органи - териториална лекарска комисия /ТЕЛК/ и национална лекарска комисия /НЕЛК/. Тези помощи не зависят и от това дали сте осигурен или не.

За да получите безплатни лекарства и медицински изделия за домашно лечение, вашето заболяване трябва да е включено в списъка на заболяванията, чието домашно лечение се покрива от НЗОК.

За да ползвате обезщетение, когато придружавате за лечение или преглед член на семейството си с увреждания, трябва да сте осигурен за общо заболяване и майчинство за поне 6 месеца. За да получите това обезщетение трябва да имате болничен лист, който се издава от личния ви лекар . Имате право на това обезщетение, без значение дали се налага да гледате или придружавате болната/болният в страната или в чужбина.

Когато вие сте осигуреното лице, членовете на семейството, за които можете да ползвате обезщетенията са майка, баща, баба, дядо, прабаба, прадядо, деца, внуци и правнуци по права линия, както и съпругът или съпругата ви.

Месечни целеви социални помощи можете да получите, когато се грижите за тежко болен член на семейството. Отпускането на тези помощи зависи от месечния доход на семейството - трябва да e по-нисък от определен диференциран минимален доход. Диференцираният минимален доход се определя по таблица, която можете да намерите на страницата на Дирекция „Социално подпомагане“.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Времето, в което се грижите за член на семейството с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане на здравето над 90 на сто, който постоянно се нуждае от чужда помощ, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.

Помощи за деца с увреждания

Всяка година Министерството на труда и социалната политика определя размера на помощите за отглеждане на дете с увреждания.

 • Месечната помощ за отглеждане на дете с увреждания до навършване на две години е 100 лева;
 • Месечната помощ за ученик с увреждане до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, е 100 лева на месец за 2018 година;
 • Месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст зависи от степента на увреждането:
  • над 90% - 930 лева ;
  • от 71% до 90%, 450 лева ;
  • от 50% до 70,99%. 50 лева.
 • Когато детето е дадено в приемно семейство или при роднини или близки приятели, сумата на добавката е:
  • над 90% - 490 лева ;
  • от 71% до 90%, 420 лева ;
  • от 50% до 70,99%. 350 лева.
Домашно лечение, покрито от НЗОК

Ако заболяването, от което страдате е включено в списъка, НЗОК заплаща частично или изцяло медицинските изделия, лекарствата и диетичните храни, необходими за домашно лечение. Отпускането на медицинските продукти става с рецепта, която се издава от личния лекар или от лекаря специалист. Тези рецепти трябва да съдържат специален код, който отговаря на кода в списъка на заболяванията. Този списък се обновява веднъж годишно от министъра на здравеопазването. Обикновено това става до края на месец март на съответната година.

Обезщетения и помощи за грижа за хора с увреждания

Обезщетенията за гледане или придружаване на болен член от семейството се изплащат по същата схема както при отпуска по болест.

Повече за изчисляване на обезщетението можете да намерите в глава „Обезщетения за болест“.

Това обезщетение можете да ползвате когато:

 • Гледате или придружавате за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст. Тогава ви се полагат до 10 календарни дни през една календарна година;
 • Гледате или придружавате за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст. Тогава се полагат до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството.

Размерът на помощите, които ви се полагат, ако сте с трайно намалена работоспособност или полагате грижи за тежко болен, се определя по формула. Той са разлика между диференцирания минимален доход (ДМД)  и доходите на лицата или семействата от предходния месец.

Например - ако сте самотен родител, ДМД е определен на 75 лева. Ако вашият доход за месеца е 30 лева, месечната помощ е 35 лева.

На хората, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, се отпускат еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни. Тези помощи могат да са за тях и техните придружители, когато разходите не са включени в стойността на отпусната сума за лечение. Какъв е определеният диференциран минимален доход за вашата категория можете да видите на страницата на Дирекции „Социално подпомагане“.

Използвани термини и съкращения

 • Осигурителен стаж - Изчислява се в часове, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което служителите са работили на пълно работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение. Всяка професия има минимален осигурителен доход и към осигурителният стаж не се броят вноски, направени под този доход. Ако сте работили при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. При нормални условия на труд то е 8 часа на ден. Осигурителният стаж е различен от трудовия стаж.
 • Диференциран минимален доход - изчислява се като се умножи гарантираният минимален доход по определен коефициент. Коефициентът е индивидуален и е свързан с възрастта и социалния статус. ДМД се използва, за да се определи кой има право на целеви или месечни помощи.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Национална здравноосигурителна каса

Адрес: гр. София 1407, ул. „Кричим“ №1

Информация за граждани: тел: 0800 14 800 - национална телефонна линия /на цената на един импулс от аналогови телефони, безплатно - от цифрови. Времетраенето на една консултация е 5 минути/.

Тел. 02/ 9659 121 и 02/9659 387 - за набиране от аналогов и от мобилен телефон /GSM/.

Агенция за хора с увреждания

ул. „Софроний Врачански“ № 104-106

София 1233

тел. 02/931 80 95; 02/832 90 73

факс 832 41 62

Регионални представителства на АХУ

Дирекция „Социално подпомагане“

Отдел хора с увреждания и социални услуги

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88

София 1202

Тел. 02/832 10 05

Регионални дирекции „Социално подпомагане“

Национален осигурителен институт

Контактен център

Централно управление на НОИ

София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

02/926 10 10

noi@nssi.bg

Споделете тази страница