Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Семейни помощи за деца

Кога мога да получа обезщетения?

Семейните помощи са предназначени да подпомогнат посрещането на разходи за родители и семейства, свързани с раждане и отглеждане на дете.

Помощите се предоставят в пари или в натура под формата на стоки или услуги.

Те се отпускат еднократно или месечно.

Родителите могат кандидатстват за помощи преди навършването на 1 година на детето, ако не е отпуснато обезщетение за майчинство и имат нисък доход.

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, са на база доход и представляват най-често срещания вид семейни помощи.

Следните лица имат право на месечни помощи за деца с трайни увреждания под 18-годишна възраст и преди завършване на средно образование, но не по-късно от достигане на 20 години: семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания.

Какви са условията, на които трябва да отговоря?

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст се отпускат на семейства, чийто доход не е по-голям от 400 лв.. Те се отпускат за дете до завършване на средно образование, но не и след навършване на 20-годишна възраст. За да имате право на тези помощи трябва:

  • Детето да не е настанено за отглежданеизвън семейството, съгласно Закона за закрила на детето;
  • Детето да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  • Детето посещава редовно училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  • Детето живее постоянно в България;
  • Детето има всички необходими имунизации и профилактични контролни прегледи, в съответствие с неговата възраст и здравословно състояние.

Помощта се предоставят в натура във всички случаи, когато майката е под 18 години. Помощта се предоставя в натура и в следните случаи:

  • Родителите или лицата, имащи право на семейни помощи не се грижат за своето/своите дете/деца;
  • Семейните помощи не се използват по предназначение за детето/децата;
  • Родителите или лицата, получаващи семейните помощи не изпълняват задълженията съгласно Закона за закрила на детето.

Майките (включително осиновителките, които не получават обезщетение за майчинство, тъй като не отговарят на условията, получават месечната помощ за отглеждане на дете под една година.

Месечни помощи за отглеждане на дете под една година.

Месечните помощи за отглеждане на дете под една година се отпускат на база на дохода на член на семейството. За да имате право на такъв вид помощ, доходът на всеки член от семейството трябва да е равен или под 450 лева. Освен това, детето трябва да живее постоянно в страната (както и майката или осиновителката) и не трябва да е настанено за отглеждане извън семейството в съответствие със Закона за закрила на детето.

Помощите се предоставят в натура във всички случаи, когато майката, на която са предоставени, не е достигнала 18-годишна възраст. Помощите се предоставят в натура и в следните случаи: родителите или лицата, получаващи семейните помощи не се грижат за своето дете/деца; семейната помощ не се използва по предназначение за детето /децата; родителите или лицата, получаващи семейните помощи не изпълняват задължението по Закона за закрила на детето.

Родителите, които искат да ползват тези помощи, трябва да подадат заявление, към която се прилагат копия от актовете за раждане на децата или удостоверение за семейно положение, като съпруг/а и деца, издадено от общинската администрация. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години, се определя всяка година в Закона за държавния бюджет. От 2017 г. размерът на помощта се определя от броя на децата в семейството. Сумата за 2018 г. за семества с едно дете: 40 лв, за семейства с две деца: 90 лв, за семейства с три деца: 135 лв и за семейства с четири деца – 145 лв на месец. Размерът на помощта се увеличава с 20 лева за всяко следващо дете в семейството. В случай на раждане на близнаци, помощта за всяко близначе е 75 лв. Сумата на помощта за деца с увреждания е 100 лв и се отпуска независимо от дохода на семейството. За да получите тази помощ, трябва да попълните декларация и да я подадете заедно с останалите необходими документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на майката (освен семейства, в които родителите живеят заедно без да имат сключен брак, които посочват настоящия си адрес).

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете под една година за родители, които нямат право на обезщетение за майчинство, е 100 лева месечно за 2018 г. Заявление/декларация, заедно с необходимите документи, се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката (освен за семействата, в които родителите живеят заедно без да имат сключен брак, които посочват настоящия си адрес).

Месечната помощ за деца с трайни увреждания се предоставя независимо от дохода на смейството. Нейният размер зависи от степента на увреждане: над 90% - 930 лева (евро); от 71% до 90%, 450 лева (евро) и от 50% до 70.99% е 350 лева (евро) на месец за 2018 г. Трябва да попълните заявлението и да я подадете в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката, заедно с останалите необходими документи.

Използвани термини и съкращения

  • Лице, пребиваващо постоянно в държавата - .лице, което пребивава на територията на държавата за повече от 183 дни в рамките на 12 месеца.
  • Дете с трайни увреждания – дете до 16 години със степен на инвалидност от 50% и повече или дете на възраст между 16 и 20 години със степен на трайно намалена работоспособност от 50% и повече.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Споделете тази страница