Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Сумиране на осигурителните периоди от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

Как е уредена социалната сигурност в европейските регламенти

Правото на свободно движение и установяване в ЕС е една от основите на организацията. То се гарантира по няколко начина, един от които е непрекъсната социална сигурност където и по какъвто и повод да се намирате в ЕС.

Непрекъснатото социално покритие означава, че периодите ни на осигуряване от различните държави-членки важат навсякъде в другите държави-членки все едно са техни собствени.

При изчисляване на осигурителен стаж от няколко държави членки, периодите на осигуряване се зачитат все едно са завършени в една и съща държава. Същото се отнася и за периодите на заетост и пребиваване. Сумират се само периодите, не се сумира размерът на осигурителните вноски.

За кои обезщетения и помощи важи правилото

Обезщетенията, за които се сумират периодите на осигуряване от няколко страни членки са всички обезщетения от всички клонове на социалната сигурност:

 • Обезщетения за болест - в пари и в натура;
 • Обезщетения за майчинство/бащинство - в пари и в натура;
 • Обезщетени при инвалидност - в пари и в натура;
 • Обезщетения при старост ;
 • Обезщетения при смърт;
 • Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести - в пари и в натура;
 • Предпенсионни обезщетения;
 • Обезщетения за безработица;
 • Семейни обезщетения ;
 • Специални обезщетения, независещи от вноски.

Не се сумират периодите на социално подпомагане , което се отпуска при бедност.

Обезщетения или пенсии се изплащат навсякъде в ЕС, независимо от това къде живее лицето и коя държава е отпуснала обезщетението.

Правото ви на обезщетения зависи от условията за придобиване на това право на държавата, която отпуска обезщетението.

Ако сте се осигурявали при работа в няколко държави от ЕС, осигурителните ви вноски не се прехвърлят в една от тях. Вместо това, получавате обезщетения или пенсии от всички държави, в които сте се осигурявали или само от една, но за всички осигурителни периоди. Ако осигуряването ви в една държава членка е задължително, а вие сте избрали да се осигурявате и доброволно, при сумирането се взима само периода на задължителното осигуряване.

Какво трябва да направя

Според това за какво ви е необходимо доказване на период от друга държава членка, се ползват и различни документи.

 • За ползване на права на обезщетения за безработица се ползват документи от серията „U“ (Unemployment).
 • За пенсия - „Р“ (Pensions);
 • За болест и майчинство (в пари или медицински грижи) - „S“ (Sickness);
 • За семейни обезщетения - „F“ (Family);
 • Сериите „H“ и „R“ са общи документи, които се издават от всички български социални институции
 • Серията „А“ е особено важна. Това са документите, които доказват за кой период социалното право на коя държава е било приложимо към вас.

Всички документи, които може да ви потрябват за ползване на обезщетение ще намерите на сайта на Министерство на труда и социалната политика.

Използвани термини и съкращения

 • Европейско икономическо пространство (ЕИП) - страните от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия1.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация?

Министерство на труда и социалната политика

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: +359 2 8119 443

Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg

Министерство на здравеопазването

Гореща линия: 02/ 9301 152; 02/ 9301 253;

02/ 9301 259

E-mail: goreshtalinia@mh.government.bg

Национална агенция по приходите

Телефон 0700 18 700.

E-mail: infocenter@nra.bg

Регионални дирекции на НАП

Национален осигурителен институт

Централно управление на НОИ

гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

Телефон: 02/926 10 10

Е-mail noi@nssi.bg

Регионални дирекции на НОИ

Национална здравноосигурителна каса

гр. София 1407, ул. „Кричим“ №1

Телефони: 0800 14 800; 02/ 9659 121 и 02/9659 387

Регионални дирекции на НЗОК

Агенция за социално подпомагане

Споделете тази страница