Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Социални програми за помощи за дългосрочна грижа

Кога мога да получа обезщетения?

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ е създадена, за да финансира грижата за хора с трайни увреждания или тежкоболни самотни хора в семейна среда. Програмата е финасирана от държавата чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика на трудовия пазар. Ако в семейството си имате човек, който се нуждае от постоянни грижи и сте безработен/а, можете да кандидатствате за личен асистент.

Домашни социални услуги (например, доставяне на храна за хората в къщи и предоставяне на услуги за гледане, като помощ за лична или домашна хигиена) и обществените трапезарии са местни дейности, финансирани от общините и фонда на Министерството на труда и социалната политика за социална защита.

Домовете за стари хора са за хора, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и за хора с установена инвалидност от ТЕЛК или НЕЛК .

Службите за социален патронаж към общините извършват услуги за възрастни хора и хора с увреждания срещу заплащане. Социални услуги в специализираните институции се предоставят само след като са изчерпани възможностите за предоставяне на социални услуги в общността.

Какви са условията, на които трябва да отговарям?

Следните групи лица, които се нуждаят от постоянна грижа имат право на асистент:

 • Лица с трайно намалена работоспособност или увреждане от 90 % или повече и установена нужда от чужда помощ.
 • Децата до 18-годишна възраст с трайни увреждания или вид и степен на увреждане и установена нужда от чужда помощ;
 • Даца и възрастни изведени от специализирани институции за хора с увреждания.

Участниците в „Националната програма за асистенти на хора с увреждания трябва да бъдат регистрирани като безработени в бюрото по труда и да отговарят на условията за получаване на месечни помощи.

Условия за лични асистенти:

 • Да сте в трудоспособна възраст;
 • Да сте член на семейството - майка, баща, баба, дядо, прабаба, прадядо, дете, внук и правнук по права линия, както и съпруг или съпруга;
 • Да се грижите за дете с трайно увреждане, което е настанено във вашето семейство по реда на Закона за закрила на детето;
 • Да живеете в едно и също населено място с човека за когото полагате грижи;
 • Да не получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
 • По изключение могат да бъдат допуснати и безработни лица, които не отговарят на описаните условия, но полагат постоянни грижи за деца до 18 години, ако месечният доход на семейството не надвишава три пъти размера на диференцирания минимален доход. Повече за диференцирания минимален доход можете да прочетете на страницата на Дирекции „Социално подпомагане“.

Домашният патронаж (включително социалния патронаж) се предоставят по различни проекти и условията за тяхното предоставяне са различни в зависимост от спецификата на проекта. Специализирани институции: за настаняване и ползване на услугите на домовете за стари хора, трябва да заплатите такса от 70 % до 80% от дохода ви в зависимост от вида на институцията или такса в размер на действителните месечни разходи.

Сумата за таксите за обществени социални услуги варира между 5% и 50% от дохода ви.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Социален асистент

Предоставянето на услугата „Социален асистент в рамките на Национална пограма „Асистенти за хора с увреждания“ е прекратено, тъй като се предоставя в рамките на различни проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресусрси“.

Социален патронаж

В рамките на социалния патронаж, който се предоставя от общинитеимате право на:

 • Доставяне на храна по домовете;
 • Почистване на жилището ви;
 • Съдействие при подаване на заявления в Дирекции „Социално подпомагане“, здравните институции и т.н., при инвалидност или тежко заболяване;
 • Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;
 • Помощ в обслужването, като измерване на кръвно и др., и поддържането на социални контакти;
 • Битови услуги - закупуване на храна и вещи от първа необходимост, заплащане на битови сметки със средства на лицето;
 • Помощ в поддържане на личната хигиена, пране на личното и спално бельо;
 • Дребни ремонти на жилището и битовата техника;
 • Организиране на културни мероприятия, чествания на лични празници, излети и екскурзии.

Тези услуги можете да ползвате като подадете необходимите документи в служба за социален патронаж по местоживеене. В 7-дневен срок, социален работник ще ви посети и анкетира в дома ви. Можете да спрете да ползвате услугите на социалния патронаж до три месеца в годината, без да се отказвате от него, като за това време не заплащате такса.

Обществени столови осигуряват топла храна за обяд - супа, основно ястие и хляб. Храната се предоставя също и в дома. Обществените социални услуги включват дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип и т.н.

Настаняването в социални услуги (включително специализирани институции и обществени социални услуги) става със заповед на Директора на дирекция „Социално подпомагане“, на чиято територия функционира домът. Настаняване в обббществени услуги е възможно след посещение на социален работник, който извършва анкета в дома ви. Настаняването на деца се извършва в съответствие със Закона за закрила на децата.

Специализираните институции предлагат:

 • Спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;
 • Здравословна и питателна храна, в това число и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;
 • Възможност за самостоятелно организиране на свободното време (осигурени книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми, и др.);
 • Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честват се лични и национални празници;
 • Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на социалната услуга, както правата и задълженията на потребителите.

Използвани термини и съкращения

 • ТЕЛК - Териториалната експертна лекарска комисия.
 • НЕЛК - Националната експертна лекарска комисия.
 • Гарантиран минимален доход /ГМД/ - това е нормативната база за определяне социалната помощ. Това е минималният размер на дохода, който е необходим да покрие основните жизнени потребности.
 • Диференциран минимален доход /ДМД/ - изчислява се като се умножи гарантираният минимален доход по определен коефициент. Коефициентът е индивидуален и е свързан с възрастта и социалния статус. ДМД се използва, за да се определи кой има право на целеви или месечни помощи в зависимост от доходите на членовете на семейството.
 • Осигурителен стаж - Изчислява се в часове, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което служителите са работили на пълно работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение. Всяка професия има минимален осигурителен доход и към осигурителният стаж не се броят вноски, направени под този доход. Ако сте работили при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. При нормални условия на труд то е 8 часа на ден. Осигурителният стаж е различен от трудовия стаж.

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

 Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Агенция за социално подпомагане

София 1051, ул. „Триадица“ 2

Телефон: (02) 811 96 07

Горещ телефон: (02) 935 0550

ok@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“

Регионални дирекции „Социално подпомагане“

Национален осигурителен институт

Контактен център

Агенция по заетостта

Адрес: София 1000, бул. Дондуков №3

Телефон: 980 87 19

Факс: 986 78 02

Е-mail: az@az.government.bg

Териториални дирекции „Бюро по труда“

Централно управление на НОИ

София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

02/926 10 10

noi@nssi.bg

Териториални поделения на НОИ

Споделете тази страница