Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Социални помощи

Кога мога да получа обезщетения?

Социалните помощи се определят на базата на гарантиран минимален доход и диференциран минимален доход. Тези минимални доходи се смятат, че са достатъчни да задоволят основни жизнени потребности (тоест да се надскочи линията на бедността).

Гарантираният минимален доход (ГМД) за 2018 година е 75 лв. на месец.

Социалните помощи - целеви или месечни - се изплащат на хората, чийто доходи са под или около минимума.

Диференцираният минимален доход (ДМД) се определя в зависимост от броя членове на семейството и броя лица, живеещи в едно жилище. ДМД е свързан и с възрастта, семейно положение, здравословно и имуществено състояние на заинтересованите лица. Подробна таблица с размера на ДМД можете да видите на страницата на Дирекции „Социално подпомагане“.

Доходи са всички средства от пенсии, заплати, наеми, ренти, детски добавки, издръжки и др. Семейство са съпрузите и всички деца до 18 г. Съжителстващи лица са съвместно живеещите в едно жилище и в едно домакинство.

Какви са условията, на които трябва да отговарям?

Право на месечни помощи имате когато:

 • Месечният ви доход е по-нисък от посочения в таблицата диференциран минимален доход.
 • Това е единственото ви жилище. За да имате право на помощи то не може да е по-голямо от:
  • едностайно - ако живеете сам/а;
  • двустайно - ако семейството ви е двучленно или тричленно;
  • тристайно - ако семейството ви е четиричленно.

Нямате движима (например таксиметров автомобил) или недвижима собственост (например жилище), която може да бъде източник на доходи. Това условие не се отнася за собственото ви жилище, когато нямате друго. Не се отнася и за жилище, в което живее човек с увреждания с 50 % или над 50 % инвалидност или тежко болен член на семейството. Изключение е направено за жилищата, които не могат да бъдат отдавани под наем, защото са в лошо техническо състояние или по здравни, хигиенни, социални или други причини.

Не сте регистрирани като еднолични търговци или собственици на капитала на търговско дружество.

Нямате сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и гледане. Това условие не важи ако сте пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни и сте поели задължения за издръжка и/или гледане.

Не сте продавали недвижимо имущество през последните 5 г.

Спестяванията на член от семейството ви не надхвърлят 500 лв. (за 2-ма души - 1000 лв. и т.н.).

Сте безработни с най-малко деветмесечна регистрация в Бюрото по труда.

Еднократна помощ се отпуска за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни нужди. Право на еднократна помощ имате веднъж в годината.

Помощ за наем можете да получите ако сте настанен/а в общинско жилище и доходът ви от предходния месец е по-малък от 250 % от ДМД. Това означава:

 • Самотни стари хора над 70 г. - доходът ви е по-малък от 162,5 (150 % - 97,5) лева на човек;
 • Сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център;
 • Самотни родители сдоход по-малък от 162,5 (150 % - 97,5) лева.

Право на помощ за отопление имат хората и семействата, с шестмесечен доход по-нисък от ДМД за отопление и отговарят на горепосочените условия. Размерът на този доход е определен в таблица.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Месечна помощ

Размерът на месечната помощ е разликата между ДМД и вашия доход от предходния месец. Например, ако живеете сам/а и сте над 75 години, ДМД за вашата социална категория е 107,25 лева. Ако вашият доход е 100 лева, месечната помощ е в размер на 7,25 лева.

Ако сте самотен родител, ДМД е определен на 65 лева. Ако вашият доход за месеца е 30 лева, месечната помощ е 35 лева.

Какъв е определеният диференциран минимален доход за вашата категория можете да видите на страницата на Дирекции „Социално подпомагане.

Помощ за наем

Помощта е в размер на целия наем без такса смет. Помощта получавате по пощата след представяне в Дирекция „Социално подпомагане“ на фактура или квитанция за платен наем.

Еднократна помощ

Можете да кандидатствате за еднократна помощ веднъж в годината. Размерът на помощта е определен в зависимост от това каква е нуждата ви. Максималният размер е 5 пъти гарантирания минимален доход или 325 лева. Можете да кандидатствате и за помощ за покриване на разходите за издаване на лична карта. Повече за еднократната помощ можете да прочетете в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Използвани термини и съкращения

 • Гарантиран минимален доход /ГМД/ - това е нормативната база за определяне на социалната помощ. Това е минималният размер на дохода, който е необходим да покрие основните жизнени потребности.
 • Диференциран минимален доход /ДМД/ - изчислява се като се умножи гарантираният минимален доход по определен коефициент. Коефициентът е индивидуален и е свързан с възрастта и социалния статус. ДМД се използва, за да се определи кой има право на целеви или месечни помощи в зависимост от доходите на членовете на семейството.
 • Осигурителен стаж - Изчислява се в часове, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което служителите са работили на пълно работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение. Всяка професия има минимален осигурителен доход и към осигурителният стаж не се броят вноски, направени под този доход. Ако сте работили при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. При нормални условия на труд то е 8 часа на ден. Осигурителният стаж е различен от трудовия стаж.

Необходими документи

 • Заявление за отпускане на месечна помощ;
 • Заявление за отпускане на помощ за отопление;
 • Заявление за отпускане на еднократна парична помощ.

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Агенция за социално подпомагане

София 1051, ул. „Триадица“ 2

Телефон: (02) 811 96 07

Горещ телефон: (02) 935 0550

ok@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“

Отдел хора с увреждания и социални услуги

бул.„Княгиня Мария Луиза“ № 88

София 1202

Тел. 02/832 10 05

Регионални дирекции „Социално подпомагане“

Национален осигурителен институт

Контактен център

Централно управление на НОИ

София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

02/926 10 10

noi@nssi.bg

Териториални поделения на НОИ

Споделете тази страница