Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Трудови злополуки и професионални болести

Кога мога да получа обезщетения?

Трудовите злополуки са увреждания на здравето или смърт, настъпили при изпълнението на работа по трудово/служебно правоотношение. Те са:

 • Всяко внезапно увреждане на здравето станало по време на, във връзка с или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието;
 • Увреждане на здравето/смърт по време на път от/за работа. Това е всяка злополука, станала по време на отиване или връщане от работното място до:
  • жилището ви;
  • мястото, където обикновено се храните през работния ден;
  • мястото, откъдето получавате заплата си.

Професионална болест“ е заболяване, което е настъпило заради вредните фактори на работната среда или на трудовия процес. Тези заболявания са изрично изброени в Списък на професионалните болести. Болести, които не са включени в него също се признават, когато се установи, че са причинени от обичайната трудова дейност.

Към професионалната болест се отнасят нейното усложнение и късните й последици.

Какви са условията, на които трябва да отговорям?

За да имате право на обезщетения за трудова злополука и професионална болест трябва да сте осигурени за рисковете „трудова злополука“ и „професионална болест“. Осигуряването за тези рискове е задължително за:

 • Работниците и служителите, наети на работа при един или при повече работодатели. Осигуряването не зависи от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране;
 • Държавните служители;
 • Съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
 • Военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • Членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества , както и синдиците и ликвидаторите;
 • Хората работещи на изборни длъжности;
 • Служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания;
 • Лекарите-специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение;
 • Морските лица.

Пенсия за инвалидност за трудова злополука и професионална болест се отпуска ако сте загубили 50 % или над 50 % от работоспособността си заради трудова злополука или професионална болест. Условията за пенсиониране са по-благоприятни в сравнение с пенсионирането при инвалидност поради общо заболяване. Тази пенсия не зависи от осигурителния ви стаж.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Процедурите за установяване на трудова злополука или професионална болест можете да намерите на сайта на Националния осигурителен институт. Ако сте пострадал при трудова злополука или професионална болест имате право на медицинска помощ, лекарства, медицински изделия и помощни технически средства от здравната система и системата за социално подпомагане.

При трудова злополука и професионална болест, осигурените лица или техните наследници имат право на следните парични обезщетения и пенсии от държавното обществено осигуряване:

 • парични обезщетения за временна неработоспособност - болнични;
 • парично обезщетение при трудоустрояване;
 • лична или наследствена пенсия за инвалидност;
 • парични помощи за профилактика и рехабилитация;
 • еднократна помощ при смърт.

Размерите са по-високи, в сравнение с тези при общо заболяване и са:

 • парични обезщетения за временна неработоспособност - болнични - 90% от средния размер на дневната заплата, за последните 18 месеца на внесени осигуровки;
 • парично обезщетение при трудоустрояване - дневният размер на обезщетението е разликата между получаваната дневна заплата за последните 18 месеца, но не повече от максималния месечен осигурителен доход. Обезщетението не може да е по-голямо от заплатата ви след трудоустрояването;
 • лична или наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука/професионална болест. Формулата за определяне на пенсията ви за трудова злополука и професионална болест можете да намерите тук.

Пенсията не може да е по-малка от процент от минималната пенсия заосигурителен стаж и възраст, която след януари 2018 г. е определена на 200 лв. (от 1 юли 207,60 лв.).

Процент инвалидност

от 50% до 70,99%

71% до 90%

над 90%

Процент от минималната пенсия за възраст и осигурителен стаж.

100% или 170 лв.

115% или 210 лв.

125% или 230 лв.

 • парични помощи за профилактика и рехабилитация - средствата за общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (включително прегледите и изследванията). Отпускат се и средствата за нощувки по цена, утвърдена от Надзорния съвет на НОИ, без доплащане. Паричните помощи за рехабилитация включват и частично покриване на разходите за храна - 5,00 лв. на ден. За деня на постъпване и деня на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 5,00 лв. частична парична помощ за хранене. Имате право на парични помощи за профилактика и рехабилитация веднъж в една календарна година за 10 дни престой.

Използвани термини и съкращения

 • Неперсонифицирани дружества - дружества по Закона за задълженията и договорите. Те не са юридически лица, но данъчното законодателство им припознава определени права и задължения. Пример за такова дружество е адвокатско сдружение.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисия:

Контакти за повече информация

Национален осигурителен институт

Контакт център

Централно управление на НОИ

София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

02/926 10 10

noi@nssi.bg

Териториални поделения на НОИ

Споделете тази страница