Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - хора с увреждания

Кога мога да получа обезщетения?

Имате право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, когато сте загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време. Тази пенсия се отпуска когато сте с 50 % и над 50 % намалена работоспособност.

Получавате право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване от датата на инвалидизирането. За незрящите, които са слепи по рождение или преди постъпване на работа, пенсията се отпуска от датата на заявлението.

Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността. Ако увреждането е настъпило след като сте навършили възраст за пенсия по старост, пенсията за инвалидност се изплаща пожизнено, ако тя е по-висока от пенсията за осигурителен стаж и възраст.

  • Освен пенсията за инвалидност поради общо заболяване, от държавното обществено осигуряване се изплащат пенсии за гражданска или военна инвалидност.
  • Пенсионерите с вид и степен на увреждане над 90 %, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към пенсия си добавка в размер 75 % от социалната пенсия за старост.

Какви са условията, на които трябва да отговорям?

Условията за придобиване на пенсия за инвалидност зависят от причината на увреждането.

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване:

За да придобиете право на пенсия за инвалидност за общо заболяване трябва да имате определен осигурителен стаж преди да получите увреждането. Той е разделен така:

  • До 20-годишна възраст, за незрящите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж;
  • До 25-годишна възраст - 1 година;
  • До 30-годишна възраст - 3 години;
  • Над 30-годишна възраст - 5 години;
  • Хората, родени с увреждания и хората, получили увреждания преди да започнат работа имат право на пенсия за инвалидност при една година осигурителен стаж.

Ако имате пенсия за осигурителен стаж и възраст, нямате право на пенсия за инвалидност общо заболяване.

Пенсия за гражданска инвалидност:

Право на пенсия за гражданска инвалидност имате ако сте загубили работоспособността си при изпълнение на гражданския си дълг - ако, например, пострадате докато сте доброволец при борба с природно бедствие. На тази пенсия имате право и ако сте пострадали или заболели случайно след действия на органите на властта при изпълнение на служебни им задължения.

Обстоятелствата трябва да бъдат удостоверени с документ от кмета, упълномощено лице или във втория случай, от ръководителя на органа, причинил увреждането.

Пенсия за военна инвалидност

Право на тази пенсия имате ако сте загубили работоспособността си докато сте бил/а на наборна военна служба, служба в запаса или в резерва. Имате право на тази пенсия и ако сте пострадали докато сте помагали на въоръжените сили на България.

Право на тази пенсия имат и загиналите, и безследно изчезналите.

Добавката за чужда помощ се полага за пенсионери, които са с трайни увреждания над 90 %. Необходимостта от чужда помощ се определя от състоянието на човека с увреждания - дали той/тя могат да се справят с всекидневните дейности сами.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Пенсии за инвалидност Пенсия за инвалидност за общо заболяване

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя по формула, свързана с осигурителния ви стаж и степента на увреждане. Формулата можете да намерите в този калкулатор за изчисляване на пенсии.

Минималният размер на пенсията за общо заболяване не може да бъде по-малък от процента от минималната пенсия, която след януари 2018 година е определена на 200 лв).

Процент инвалидност

от 50 % до 70,99 %

71 % до 90 %

над 90 %

Процент от минималната пенсия за възраст и осигурителен стаж.

85 % или 170 лв.

105 % или 210 лв.

115 % или 230 лв.

Пенсия за гражданска инвалидност

Пенсията за гражданска инвалидност се определя като процент от социалната пенсия за старост, която е определена на 120,98 лв. Ако сте осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест, пенсията се изчислява като тази за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за вас.

Процент инвалидност

от 50% до 70,99%

71% до 90%

над 90%

Процент от социалната пенсия за старост

115% или 139,13 лв.

140% или 169,37 лв.

150% или 181,47 лв.

Пенсия за военна инвалидност

Размерът на пенсията за военна инвалидност може да се определи по два начина. Пенсията се определя в процент от социалната пенсия за старост, процента загубена работоспособност и военния чин:

За редници и сержанти:

Процент инвалидност

от 50% до 70,99%

71% до 90%

над 90%

Процент от социалната пенсия за старост

115% или 139,13 лв.

140% или 169,37 лв.

150% или 181,47 лв.

Пенсия за военна инвалидност

Пенсията за военна инвалидност може да се изчислява по два начина. Пенсията се изчислява като процент от вашата социална пенсия за старост, процент от вашата загубена трудоспособност и вашето военно звание:

За офицери:

Процент инвалидност

от 50% до 70,99%

71% до 90%

над 90%

Процент от социалната пенсия за старост

120% или 145,18 лв.

150% или 181,47 лв.

160% или 193,57 лв.

Във втория случай, когато сте били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест, преди постъпването ви на наборна служба или на служба в запаса, пенсията за военна инвалидност се определя както при пенсията за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за вас. В този случай при определяне размера на пенсията, се смятат годините осигурителен стаж и дохода, върху който са правени осигурителни вноски.

Помощи за инвалидност поради общо заболяване

Добавки за инвалидност, отпускани от Агенцията за социално подпомагане, се предоставят в зависимост от процента инвалидност. Те са свързани със специалните ви нужди. Често те са процент от гарантирания минимален доход (ГМД).

Периодични добавки:

Процент инвалидност

От 50 % до 70 %

От 71 % до 90 %

Над 90 %

Месечна добавка за транспорт - 15% от ГМД

11,25 лв.

11,25 лв.

11,25 лв.

Месечна добавка за телефон - 20 % от ГМД

Няма право

15 лв.

15 лв.

Месечна добавка за лекарства - 15 % от ГМД

Няма право

11,25 лв.

11,25 лв.

Добавката за балнеолечение веднъж годишно

 (до 3 пъти ГМД)

Няма право

До 225 лв.

До 225 лв.

Целеви помощи:

Процент инвалидност

От 50 % до 70 %

От 71 % до 90 %

Над 90 %

Целева помощ за преустройство на жилище

Няма право

600 лв.

600 лв.

Целева помощ за покупка и/или приспособяване на автомобил

Няма право

1200 лв.

1200 лв.

Транспортни добавки:

 Процент инвалидност

От 50 % до 70 %

От 71 % до 90 %

Над 90 %

Право на безплатна винетка.

Има право

Има право

Има право

2 пътувания годишно (отиване и връщане) с БДЖ.

Няма право

Има право

Има право, включително за придружителя

Добавка за чужда помощ

Пенсионерите с увреждания над 90%, които се нуждаят от чужда помощ, получават добавка в размер на 75% от социалната пенсия за старост. За 2018 година добавката е 90,74 лв. Освен това, придружителят има право на две безплатни пътувания с БДЖ, на година.

Използвани термини и съкращения

  • ГМД - Гарантиран минимален доход, който за 2018 г. е 75 лв. Това е нормативната база за определяне социалната помощ. Това е минималният размер на дохода, който е необходим да покрие основните жизнени потребности.
  • Осигурителен стаж - Изчислява се в часове, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което служителите са работили на пълно работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение. Всяка професия има минимален осигурителен доход и към осигурителният стаж не се броят вноски, направени под този доход. Ако сте работили при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. При нормални условия на труд то е 8 часа на ден. Осигурителният стаж е различен от трудовия стаж.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Агенция за хора с увреждания

ул. „Софроний Врачански“ № 104-106

София 1233

тел. 02/931 80 95; 02/832 90 73

факс 832 41 62

Регионални представителства на АХУ

Агенция за социално подпомагане

София 1051, ул. „Триадица“ 2

Телефон: (02) 811 96 07

Горещ телефон: (02) 935 0550

ok@asp.government.bg

Дирекция „ Социално подпомагане“

Отдел хора с увреждания и социални услуги

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88

София 1202

Тел. 02/832 10 05

Регионални дирекции „Социално подппомагане“

Национален осигурителен институт

Контактен център

Централно управление на НОИ

София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

02/926 10 10

noi@nssi.bg

Териториални поделения на НОИ

Споделете тази страница