Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - здравеопазване

Кога мога да използвам здравните си права?

Ако сте с непрекъснат здравноосигурителни права, можете да ползвате медицинска помощ, която се покрива от НЗОК . Здравното осигуряване е задължително за българските граждани и гражданите на други държави, които пребивават постоянно в България и не са здравноосигурени в друга държава-членка на ЕС.

Европейска здравноосигурителна карта удостоверява, че имате право да използвате всяка неотложно необходима ви медицинска помощ в ЕС и ЕИП , за сметка на България. За да ползвате това право трябва да сте с непрекъснати здравноосигурителни права .

За неосигурените спешната помощ се покриват от Министерството на здравеопазването.

За децата до 16 г., медицинска помощ се поема от бюджета. Студентите до 26 г., записани в редовна форма на обучение, са осигурени за сметка на бюджета.

Фондът за лечение на деца подпомага финансово и организационно лечението на деца в чужбина, когато в страната няма достатъчно ефикасно лечение. Сумите се отпускат индивидуално и в зависимост от заболяването на детето и стойността на лечението му.

Какви са условията, на които трябва да отговоря?

Справка за вашия здравноосигурителен статус можете да направите на страницата на НАП.

Ако живеете извън ЕС, трябва да подадете заявление, че прекарвате поне 183 дни в годината извън страната. Така няма да дължите здравни вноски в България.

Ако сте живели извън ЕС и не сте плащали вноски в България, когато искате да възстановите здравноосигурителните си права в страната, имате две възможности:

 • Плащате здравни вноски в продължение на 6 месеца, но в този период не сте осигурен;
 • Внасяте еднократно здравни осигуровки за 12 месеца и правата ви ще бъдат възстановени незабавно.

При посещение при личния лекар или при стоматолог, трябва да заплатите потребителска такса. За 2017 година тя е 2,90 лева. За пенсионерите тя е 1 лев. Потребителска такса се заплаща и за престой в болница - за 2017 година тя е в размер на 5,40 лв. на ден. Таксата се плаща само за първите 10 дни на престоя в болница.

Списъкът на хората, освободени от плащане на потребителска такса можете да намерите в страницата на НЗОК.

Европейската здравноосигурителна карта е безплатна и се издава в рамките на 15 календарни дни.

Здравните помощи, който не зависят от осигуряването са свързани с неотложността на медицинската процедура или с необходимостта от предпазване от заболявания.

Фондът за лечение на деца се финансира частично от държавния бюджет и от дарения. Той не изключва или замества възможностите за лечение в чужбина, определени от европейското законодателство. Той подпомага финансово и организационно лечението на деца до 18 години когато:

 • Диагностичните и лечебни процедури не могат да бъдат извършени в България;
 • Лечение на редки заболявания, което не се заплаща от бюджета и са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • Неразрешени за употреба в България лекарствени продукти;
 • Медицински изделия, посочени в списък на фонда, които не могат да бъдат осигурени в България;
 • Медицински изделия, които не се финансират от НЗОК или по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания ;
 • Специализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба;
 • Трансплантация на органи и стволови клетки;
 • Трансплантация, която може да бъде извършена в страната.

На какво имам право и как мога да го получа?

Здравеопазване

Здравните ви права ви дават достъп до медицинска помощ в България и на всяка необходима ви по време на престоя ви медицинска помощ в страните от ЕС и ЕИП. Това означава:

 • достъпна и качествена здравна помощ;
 • първична извънболнична медицинска помощ;
 • специализирана извънболнична медицинска помощ;
 • диагностични изследвания;
 • високоспециализирани медицински дейности;
 • дентална помощ;
 • болнична помощ;
 • лекарства за домашно лечение;
 • информация за здравословното ви състояние и методите за лечението ви.

За да използвате здравноосигурителните си права, трябва да изберете общопрактикуващ лекар, наричан още личен лекар. Той/тя е първата стъпка във вашето лечение и при нужда ще ви насочи към специалист. За целта трябва да ви бъде издадено направление за консултация със специалист. Схемата на клиничните пътеки е описана подробно на страницата на НЗОК. Можете да смените или изберете личен лекар два пъти в годината - от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Ако смените мястото, в което живеете, можете да изберете временно личен лекар (за от 1 до 6 месеца).

Студентите в редовна форма на обучение до 26-годишна възраст са осигурени от бюджета. Между завършването на средното си образование и започването на обучение в университет обаче, те трябва сами да покрият вноските си за здравно осигуряване.

Европейска здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта улеснява достъпа ви до медицинска помощ в страните от ЕС и ЕИП. Ако медицинската помощ в държавата, в която сте е безплатна, вие също имате право на безплатна помощ при представяне на своята карта. Използването на европейската здравноосигурителна карта гарантира възстановяване на медицинските разходи на място или след завръщането ви в България. Лечението и неговото заплащане (и възстановяване) става в зависимост от правилата на страната, в която ви се е наложило да го използвате.

Картата е безплатна, издава се в рамките на 15 календарни дни и за нея трябва да се подаде заявление.

Здравни грижи, които не зависят от осигуряването

Дори да не сте здравно осигурен имате право на:

 • Спешна помощ;
 • Акушеро-гинекологични прегледи и медицински грижи при раждане за неосигурени жени;
 • Стационарната психологична помощ;
 • Трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 • Задължителното лечение и/или задължителната изолация;
 • Експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;
 • Медицински транспорт;
 • Асистирана репродукция.

Всеки български гражданин или гражданин на ЕС има право на:

 • Ваксини за задължителни имунизации и реимунизации;
 • Ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства;
 • Специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести;
 • Техническите средства за прилагането им;
 • Всички противоепидемични дейности;
 • Достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми;
 • Децата, настанени в лечебни заведения имат право на безплатни медико-социални грижи.
Фонд за лечение на деца

Центърът „Фонд за лечение на деца“ разглежда молби за финансиране на лечение при описаните по-горе случаи. Сумите за лечение се отпускат индивидуално, съобразно заболяването на детето и стойността на лечението в чуждестранната болница.

Процедурата за кандидатстване за финансиране е описана на страницата на Министерството на здравеопазването.

Центърът „Фонд за лечение на деца“ подпомага лечението и на български граждани до навършване на 21-годишна възраст, които се нуждаят от трансплантация на стволови клетки при малигнени и хематологични заболявания. Това става ако:

 • сте се разболели от посочените заболявания преди да навършите 18 години;
 • методите, които са приложени за лечението ви не са дали положителен резултат.

Използвани термини и съкращения

 • Непрекъснати здравноосигурителни права - правата ви са непрекъснати ако имате по-малко от три неплатени вноски за здравно осигуряване за последните 36 месеца. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не ви лишава от здравноосигурителни права.
 • НЗОК - Национална здравноосигурителна каса
 • Клинична пътека - системата от изисквания и указания за медицинските специалисти при лечението на пациенти. Тя дава възможност за отчитане и регламентиране на извършените процедури, за да могат те да бъдат заплатени от НЗОК.
 • ЕС и ЕИП - Европейски съюз и Европейско икономическо пространство. То включва и Исландия, Швейцария, Лихтенщайн и Норвегия.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Национална здравноосигурителна каса

Адрес: гр. София 1407, ул. „Кричим“ № 1

Информация за граждани: тел: 0800 14 800 - национална телефонна линия /на цената на един импулс от аналогови телефони, безплатно - от цифрови. Времетраенето на една консултация е 5 минути/.
Тел. 02/ 9659 121 и 02/9659 387 - за набиране от аналогов и от мобилен телефон /GSM/.

Информация за граждани за здравноосигурителните им права в Европейската общност:
тел: +359 2 9659 116 Експертите на НЗОК работят от 9 до 17.30 часа, от понеделник до петък. Приемна за консултации на граждани за здравноосигурителните им права в Европейската общност:
адрес: София 1407, кв. Лозенец, ул. „Кричим” № 1

Приемна за консултации на граждани:
София 1407, кв. Лозенец, ул. „Любата” № 15
Приемно време за граждани - „Свободно движение на хора” - европейски регламенти и двустранни спогодби за социално осигуряване - преди обяд: 10.00 ч. - 12.00 ч., след обяд: 14.00 ч. - 16.00 ч.

тел. 02/ 952-69-43 или 02/ 952-69-42

cfld@mh.government.bg

Адрес за кореспонденция и подаване на молби:

София, 1000

ПК 19

Адрес на управление:

София

Национален център по опазване на общественото здраве

бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов” № 15

ет. 11, ст. 21 и 22

Тел/факс: 02/ 952-69-43; 02/ 952-69-42

Споделете тази страница