Заетост, социални въпроси и приобщаване

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD)

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) подкрепя действията на европейските страни за предоставяне на храна и/или основна материална помощ на хората, които имат най-голяма нужда от нея.

Това включва предоставяне на храна, облекло и други предмети от първа необходимост за лична употреба, напр. обувки, сапун и шампоан.

Материалната помощ трябва да върви ръка за ръка с мерки за социално приобщаване, като насока и подкрепа за извеждане на хората от бедността.

Националните органи могат да подкрепят и нематериалната помощ за най-нуждаещите се, за да им се помогне да се интегрират в обществото.

Чрез Фонда ще се помогне на хората да направят първата крачка към излизане от бедността и социалното изключване.

Благодарение на него най-нуждаещите се хора ще получат помощ за задоволяване на най-основните си нужди, което е предварително условие, за да могат те да започнат работа или да се обучават с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ).

Комисията одобрява националните програми за периода 2014—2020 г., въз основа на които националните органи вземат отделни решения, които водят до предоставяне на помощта чрез партньорски организации (често неправителствени). Подобен подход вече се използва при фондовете на политиката на сближаване.

Страните на ЕС могат да избират какъв вид помощ (храна, основна материална помощ или комбинация от двете) желаят да предоставят в зависимост от своето собствено положение и това как ще бъдат доставени и разпределени стоките.

Националните органи могат или сами да купуват храната и стоките и да ги доставят на партньорски организации, или да финансират организациите, които да извършат закупуването. Партньорските организации, които сами купуват храната или стоките, могат да ги разпределят пряко или да поискат помощ от други партньорски организации.

Партньорските организации са обществени органи или неправителствени организации, които са избрани от националните органи въз основа на обективни и прозрачни критерии, определени на национално равнище.

Обобщение на изпълнението на целите на Фонда на национално равнище може да се намери в информационните документи на Фонда по държави

Като реална стойност над 3,8 милиарда евро са предназначени за Фонда за периода 2014—2020 г.

Освен това държавите от ЕС трябва да участват с най-малко 15 % под формата на национално съфинансиране в националните си програми.

Какво е правното основание?

Регламентът за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) беше приет през 2014 г. Той беше изменен през 2018 г. с няколко опростявания — консолидираната версия е достъпна онлайн.

Всички актове за изпълнение и делегирани актове във връзка с този регламент бяха приети до края на 2016 г.

Мрежа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Мрежата е общност с отворено членство на хора, предоставящи помощ на най-нуждаещите се лица в Европа, и е създадена през 2016 г. Тя включва:

  • националните органи за управление на Фонда,
  • организации, извършващи или интересуващи се от финансирани от Фонда дейности,
  • НПО на равнище ЕС и
  • институции на ЕС.

Тя е място за обмен на добри практики и насърчаване на нови идеи.

Научете повече за мрежата и нейните дейности.

Споделете тази страница