Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейска стратегия за заетост

Европейската стратегия по заетостта води началото си от 1997 г., когато страните от ЕС предприемат действия за установяване на набор от общи цели за политиката по заетостта. Нейната основна цел е създаването на повече и по-добри работни места в целия ЕС.

Тя вече е част от стратегията за растеж „Европа 2020“ и се прилага чрез европейския семестър, който е ежегоден процес за насърчаване на тясна координация на политиките между държавите от ЕС и институциите на ЕС.

По-конкретно, прилагането на европейската стратегия по заетостта, подкрепяно от Комитета по заетостта, включва следните четири етапа от европейския семестър.

  1. Насоки за заетостта — включват общите приоритети и цели за политиките по заетостта. Те се предлагат от Комисията, одобряват се от националните правителства и се приемат от Съвета на ЕС.
  2. Съвместен доклад за заетостта — основава се на а) оценката на положението със заетостта в Европа, б) изпълнението на насоките за заетостта и в) оценка на набор от показатели за заетостта и социални показатели. Той се публикува от Комисията и се приема от Съвета на ЕС.
  3. Национални програми за реформи (НПР) — изготвят се от националните правителства, а Комисията извършва анализ дали са в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ (база данни – НПР отпреди 2011 г.).
  4. Въз основа на оценката на НПР Комисията публикува поредица от доклади, в които прави анализ на икономическите политики на държавите от ЕС, и издава специфични за всяка страна препоръки.

Споделете тази страница