Заетост, социални въпроси и приобщаване

21/06/2011 - 24/06/2011

Европейски фондове допринасящи за интеграцията на ромите – България

Европейската комисия организира през юни в България събития на високо равнище, посветени на приноса на фондовете на Европейския съюз за интеграция на ромите. Тези прояви са продължение на Срещата на върха от 2008 в Брюксел, посветена на ромите и на подобни събития в Унгария през 2009 и в Румъния през 2010 година.

Европейски фондове допринасящи за интеграцията на ромите – България

Национално събитие ще бъде организирано на 21 и 22 юни в София, последвано от две регионални – във Велико Търново на 23 юни 2011 и в Бургас – на 24 юни 2011.

Тези прояви целят повишаване на информираността за възможностите, предлагани от фондовете на ЕС, подобряване на използването им и повишаване на въздействието на подкрепяните от тях проекти.Те също така са част от процеса на по-доброто включване на ромите в прилагането на оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Кой ще говори: представители на институциите на ЕС, на българското правителство, на Народното събрание на Р България, местни власти, международни организации, неправителствени организации и др.

Кой трябва да участва: представители на националните, регионални и местни власти; бъдещи получатели на помощи от фондовете на ЕС, вкл. общините; НПО, свързани с интеграция на ромите; медиите и др.

Превод: ще бъде предоставен на български и английски език

Регистрацията е вече затворен.

Споделете тази страница