Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Digitalizacija na področju koordinacije sistemov socialne varnosti

Pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti narekujejo državam članicam, naj za izmenjavo, dostop in obdelavo podatkov uporabijo najnovejše tehnologije ter mobilnim državljanom omogočijo uporabnikom prijazne storitve. 

Nacionalni nosilci lahko z elektronsko izmenjavo informacij o socialni varnosti hitreje in učinkoviteje obravnavajo zahtevke mobilnih državljanov za socialna nadomestila (kot so nadomestila za brezposelnost, povračilo stroškov zdravstvenega varstva, družinski prejemki in starostne pokojnine).

To je v skladu z digitalno strategijo Komisije, ki določa cilje in ukrepe za digitalno preobrazbo javnih uprav, uresničevanje čezmejne interoperabilnosti in olajšanje stikov z državljani.

Elektronska izmenjava informacij o socialni varnosti (EESSI)

EESSI je informacijski sistem, ki nosilcem socialne varnosti v EU v skladu s pravili EU o koordinaciji socialne varnosti omogoča hitrejšo in varnejšo izmenjavo informacij o veljavni zakonodaji, boleznih, poklicnih boleznih in nesrečah pri delu, pokojninah, nadomestilih za brezposelnost in družinskih prejemkih.

Pred tem je izmenjava informacij večinoma potekala na papirju, vendar jo z uvajanjem sistema EESSI v državah članicah čedalje bolj nadomešča elektronska izmenjava.

Delovanje sistema EESSI

Celotna izmenjava informacij med nacionalnimi nosilci o čezmejnih primerih v zvezi s socialno varnostjo mora potekati po sistemu EESSI: nosilci socialne varnosti pri izmenjavi strukturiranih elektronskih dokumentov upoštevajo skupno dogovorjene postopke. Ti dokumenti se preko sistema EESSI pošljejo na ustrezen naslov nosilca v drugi državi članici.

Osebje nosilca socialne varnosti lahko poišče ustreznega sogovornika v drugi državi EU v javnem seznamu nacionalnih nosilcev socialne varnosti.

Časovnica izvajanja sistema EESSI v državah članicah

Januarja 2019 je bila izvedena prva izmenjava strukturiranega elektronskega sporočila v konkretni zadevi uveljavljanja pravice iz socialne varnosti državljana EU. Po letih intenzivnega dela in prizadevanj je bil to za projekt EESSI izjemno pomemben dosežek.

Leta 2019 se morale vse sodelujoče države uvesti sistem EESSI. Komisija še naprej podpira in spremlja ukrepe držav članic in skrbi, da bo vseh 32 držav čim prej v celoti pripravljenih za uporabo sistema EESSI.

Prednosti sistema EESSI

Hitrejša in učinkovitejša izmenjava informacij med nosilci socialne varnosti in izplačilo socialnih nadomestil mobilnim državljanom

  • Sistem EESSI omogoča hitrejšo izmenjavo informacij med nosilci glede zadev z različnih področij socialne varnosti (denimo nadomestila za brezposelnost, družinski prejemki, starostne pokojnine, nadomestila za čas bolezni itd.). Omogoča hitrejšo obravnavo posameznih zadev ter hitrejši izračun in izplačilo socialnih nadomestil.
  • Hitrejša in učinkovitejša izmenjava informacij o socialni varnosti prispeva h krepitvi čezmejnega varstva pravic državljanov na področju socialne varnosti.

Natančnejša izmenjava informacij med nacionalnimi organi

  • Nosilci socialne varnosti v EU uporabljajo standardizirane elektronske dokumente, prevedene v njihov jezik, kar omogoča boljšo komunikacijo v večjezičnem okolju.
  • Sistem EESSI s standardnimi elektronskimi postopki za vse nosilce omogoča boljšo obravnavo zadev in prispeva k pravilni uporabi pravil o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Boj proti goljufijam

  • Sistem EESSI vsebuje varovala, s katerimi zagotavlja izmenjavo pravilnih in popolnih informacij ter nosilcem pomaga pri preprečevanju goljufij in napak.

Varna obdelava osebnih podatkov

  • Sistem uporablja skupno varno infrastrukturo za čezmejno izmenjavo informacij med nosilci socialne varnosti.
  • To zagotavlja izmenjavo sporočil med nacionalnimi nosilci, vendar sistem nima podatkovne baze za centralno shranjevanje sporočil in osebnih podatkov. Vpogled v vsebino sporočil imajo samo pristojni nosilci, države članice pa so še naprej odgovorne za zagotavljanje visokih standardov varstva podatkov v skladu s pravili EU. 
  • Sistem EESSI upošteva najnovejše standarde na področju informacijske varnosti.

Zbiranje statističnih podatkov o koordinaciji sistemov socialne varnosti

  • Sistem EESSI omogoča zbiranje statističnih podatkov o izmenjavi sporočil med nosilci socialne varnosti.

Preverjanje pravic socialne varnosti

  • Nosilci socialne varnosti po vsej Evropi si lahko izmenjajo relevantne informacije tudi za preverjanje pravic, ki zadevajo socialno varnost mobilnih državljanov.

Povej naprej