Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Cyfryzacja w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wzywają państwa członkowskie do korzystania z najnowszych technologii w zakresie wymiany i przetwarzania danych wymaganych do stosowania tych przepisów oraz dostępu do niech, a także do oferowania mobilnych usług przyjaznych dla osób przemieszczających się. 

Dzięki transgranicznej elektronicznej wymianie informacji na temat zabezpieczenia społecznego instytucje krajowe mogą przetwarzać w szybszy i skuteczniejszy sposób wnioski osób przemieszczających się o przyznanie świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego (np. wnioski o świadczenia dla bezrobotnych, zwrot kosztów opieki zdrowotnej, świadczenia rodzinne czy świadczenia emerytalne).

Jest to zgodne ze strategią cyfrową Komisji, w której określono cele i środki wspierające transformację cyfrową administracji publicznej, osiągnięcie transgranicznej interoperacyjności i ułatwienie interakcji z obywatelami.

System elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI)

EESSI to system informatyczny, który pomaga instytucjom zabezpieczenia społecznego w całej UE w szybszej i bezpieczniejszej wymianie informacji na temat obowiązujących przepisów, schorzeń, chorób zawodowych i wypadków przy pracy, świadczeń emerytalnych, świadczeń dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przed powstaniem systemu EESSI wymiana informacji odbywała się głównie w formie papierowej. Wraz z wprowadzaniem systemu EESSI przez kraje UE jest ona zastępowana wymianą w formie elektronicznej.

Jak działa system EESSI

We wszelkich sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego wymiana informacji między instytucjami poszczególnych krajów odbywa za pośrednictwem systemu EESSI: instytucje zabezpieczenia społecznego dokonują wymiany standardowych dokumentów elektronicznych w oparciu o wspólnie uzgodnione procedury. Dokumenty są przesyłane poprzez system EESSI do właściwych odbiorców w innym państwie członkowskim.

Dzięki rejestrowi krajowych instytucji pracownikom urzędów ds. zabezpieczenia społecznego łatwiej jest odnaleźć adresatów w innych krajach Unii.

Harmonogram wdrażania systemu EESSI w państwach członkowskich

Pierwsza wymiana ustrukturyzowanej wiadomości elektronicznej dotyczącej konkretnej sprawy w zakresie zabezpieczenia społecznego danego obywatela UE odbyła się w styczniu 2019 r. Po latach intensywnej pracy i wysiłków stanowiło to niezwykle istotne osiągnięcie w ramach projektu EESSI.

Od 2019 r. wszystkie kraje uczestniczące musiały połączyć się z systemem EESSI. Komisja w dalszym ciągu wspiera i monitoruje wysiłki państw członkowskich, aby zagwarantować, że wszystkie 32 kraje będą jak najszybciej w pełni gotowe do korzystania z systemu EESSI.

Zalety systemu EESSI

Szybsza i skuteczniejsza wymiana informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego oraz korzyści dla przemieszczających się obywateli

  • EESSI przyspiesza wymianę informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego w sprawach dotyczących różnych obszarów zabezpieczenia społecznego (takich jak świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, emerytury, świadczenia z tytułu choroby itp.). Dzięki temu instytucje te mogą szybciej rozpatrywać poszczególne sprawy, a także szybciej obliczać i wypłacać świadczenia.
  • Ta szybsza i skuteczniejsza wymiana informacji na temat zabezpieczenia społecznego przyczynia się do zwiększenia transgranicznej ochrony praw do zabezpieczenia społecznego obywateli.

Sprawniejsza wymiana danych między instytucjami krajowymi

  • Instytucje zabezpieczenia społecznego w całej UE korzystają ze standardowych dokumentów elektronicznych przetłumaczonych na język, którym się posługują – zatem poprawi się komunikacja wielojęzyczna.
  • System EESSI optymalizuje rozpatrywanie spraw – standardowe procedury elektroniczne są stosowane przez wszystkie instytucje. Pomaga to w prawidłowym stosowaniu zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego.

Zwalczanie nadużyć

  • System EESSI posiada zabezpieczenia gwarantujące, że wymieniane informacje są poprawne i kompletne – pozwala to unikać nadużyć i błędów.

Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych

  • System EESSI używa wspólnej bezpiecznej infrastruktury do celów transgranicznej elektronicznej wymiany danych między instytucjami zabezpieczenia społecznego.
  • Infrastruktura ta umożliwia wymianę informacji między krajowymi instytucjami, nie istnieje jednak żadna baza danych służąca do przechowywania takich informacji ani danych osobowych na szczeblu centralnym. Treści wiadomości są dostępne tylko dla odpowiednich instytucji, a państwa członkowskie odpowiadają za zapewnienie wysokich standardów ochrony danych, zgodnie z prawem UE. 
  • System EESSI spełnia najnowsze standardy w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

Gromadzenie danych statystycznych na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

  • EESSI umożliwia gromadzenie danych statystycznych dotyczących wymiany wiadomości między instytucjami zabezpieczenia społecznego.

Weryfikacja praw w zakresie zabezpieczenia społecznego

  • Instytucje zabezpieczenia społecznego w całej Europie mogą wymieniać się istotnymi informacjami również w celu weryfikowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego przemieszczających się obywateli.

Udostępnij tę stronę