Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sociālā nodrošinājuma elektroniska datu apmaiņa (EESSI)

EESSI ir IT sistēma, kas atbilstoši prasībām, kuras izvirzītas ES noteikumos par sociālā nodrošinājuma koordināciju, palīdz sociālā nodrošinājuma iestādēm visā ES ātrāk un drošāk apmainīties ar informāciju.

Pašreiz informācijas apmaiņa parasti ir papīra formātā. Nākamajos gados, dalībvalstīm progresējot ceļā uz pieslēgšanos EESSI sistēmai, šī apmaiņa kļūs elektroniska.

Kā EESSI darbojas?

Visa saziņa starp valstu iestādēm par pārrobežu sociālā nodrošinājuma failiem norisināsies sistēmā EESSI: sociālā nodrošinājuma iestādes apmainīsies ar strukturētiem elektroniskiem dokumentiem un ievēros procedūras, par kurām būs panākta vienošanās. Šie dokumenti sistēmā EESSI tiks nosūtīti īstajam saņēmējam citā dalībvalstī.

Sociālā nodrošinājuma iestāžu darbinieki attiecīgos adresātus citā ES valstī varēs atrast valsts iestāžu reģistrā.

Kad EESSI izmantos visās dalībvalstīs?

Centrālo EESSI sistēmu Komisija darīja pieejamu 2017. gada jūlijā. Tad dalībvalstīm ir divi gadi, lai pabeigtu EESSI piemērojumu tajās un pieslēgtu savas sociālā nodrošinājuma iestādes pārrobežu elektroniskajai apmaiņai.

Kādi būs ieguvumi no EESSI?

Ātrāka un efektīvāka ziņojumu apmaiņa starp sociālā nodrošinājuma iestādēm:

  • EESSI paātrinās informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm. Tas ļaus tām ātrāk izskatīt atsevišķus gadījumus un atvieglinās ātrāku nodrošinājuma pabalstu aprēķinu un izmaksu.

Precīzāka datu apmaiņa starp valsts iestādēm:

  • sociālā nodrošinājuma iestādes visā ES varēs izmantot standartizētus elektroniskos dokumentus, kas iztulkoti to valodā; tas uzlabos daudzvalodu saziņu.
  • EESSI sistēmā tiks ieviesti drošības pasākumi, lai garantētu, ka datu apmaiņa ir pareiza un pilnīga, un tas savukārt palīdzēs iestādēm cīnīties pret krāpšanu un kļūdām.
  • EESSI optimizēs lietu izskatīšanu, ieviešot standartizētas elektroniskas procedūras, kuras iestādēm būs jāievēro; tas papildus pastiprinās sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumu pareizu piemērojumu.

Droša personas datu apstrāde:

  • EESSI ieviesīs kopēju drošu infrastruktūru pārrobežu datu apmaiņai starp sociālā nodrošinājuma iestādēm, kura būs jāizmanto.
  • Tā dos iespēju valsts iestādēm savstarpēji apmainīties ar ziņojumiem, bet sistēmā nav izveidota datubāze šo ziņojumu un personas datu centralizētai saglabāšanai. Ziņojumu saturs būs pieejamas tikai attiecīgām iestādēm, un dalībvalstis arī turpmāk būs atbildīgas par to, lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni atbilstoši ES noteikumiem. 
  • EESSI sekos jaunākajiem standartiem informācijas tehnoloģiju drošības sfērā.

Ieteikt šo lapu: