Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Digitalizācija sociālā nodrošinājuma koordinēšanā

ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu aicina dalībvalstis izmantot jaunākās tehnoloģijas to datu apmaiņā, piekļuves nodrošināšanā un apstrādē, kuri vajadzīgi šo noteikumu piemērošanai, kā arī piedāvāt lietotājdraudzīgus pakalpojumus mobiliem cilvēkiem. 

Pateicoties sociālā nodrošinājuma informācijas pārrobežu elektroniskai apmaiņai, valstu iestādes var ātrāk un efektīvāk apstrādāt mobilo pilsoņu sociālā nodrošinājuma pabalstu pieprasījumus (tādus kā bezdarbnieka pabalsti, veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšana, ģimenes pabalsti un vecuma pensija).

Tas ir saskaņā ar Komisijas digitālo stratēģiju, kurā izklāstīti mērķi un pasākumi, lai atbalstītu publiskās pārvaldes iestāžu digitālo pārveidi, panāktu pārrobežu sadarbspēju un atvieglotu mijiedarbību ar iedzīvotājiem.

Sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniska apmaiņa (EESSI)

EESSI ir IT sistēma, kas palīdz sociālā nodrošinājuma iestādēm visā ES ātrāk un drošāk apmainīties ar informāciju, kas saistīta ar piemērojamiem tiesību aktiem, slimībām, arodslimībām un nelaimes gadījumiem darbā, pensijām, bezdarba un ģimenes pabalstiem, kā noteikts ES noteikumos par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu.

Pirms EESSI lielākā daļa informācijas apmaiņas notika ar dokumentiem papīra formātā. Tie tiek aizstāti ar elektronisku informācijas apmaiņu, dalībvalstu iestādēm pakāpeniski ieviešot EESSI.

EESSI darbojas

Visai saziņai starp valstu iestādēm par pārrobežu sociālā nodrošinājuma failiem jānorisinās sistēmā EESSI: sociālā nodrošinājuma iestādes apmainās ar strukturētiem elektroniskiem dokumentiem un ievēro procedūras, par kurām ir panākta vienošanās. Šie dokumenti sistēmā EESSI tiek nosūtīti īstajam saņēmējam citā dalībvalstī.

Sociālā nodrošinājuma iestāžu darbinieki attiecīgos adresātus citā ES valstī var atrast valsts iestāžu reģistrā.

EESSI īstenošanas grafiks dalībvalstīs

Pirmā strukturēta elektroniska vēstījuma apmaiņa par konkrētu gadījumu, kas saistīts ar ES pilsoņa sociālā nodrošinājuma situāciju, notika 2019. gada janvārī. Tas bija ārkārtīgi nozīmīgs EESSI projekta sasniegums, kas sekoja pēc gadiem ilga intensīva darba un centieniem.

Kopš 2019. gada visām valstīm, kuras piedalās, bija jāpieslēdzas EESSI sistēmai. Komisija turpina atbalstīt un uzraudzīt dalībvalstu centienus, lai nodrošinātu, ka visas 32 valstis pēc iespējas drīzāk būtu pilnībā gatavas izmantot EESSI.

EESSI priekšrocības

Ātrāka un efektīvāka informācijas apmaiņa starp sociālā nodrošinājuma iestādēm un pabalsti mobilajiem iedzīvotājiem

  • EESSI paātrina informācijas apmaiņu starp sociālā nodrošinājuma iestādēm gadījumos, kas saistīti ar dažādām sociālā nodrošinājuma jomām (tādām kā bezdarbs, ģimenes, vecuma, slimības pabalsti utt.). Tā ļauj tām ātrāk izskatīt atsevišķus gadījumus un paātrina nodrošinājuma pabalstu aprēķinu un izmaksu.
  • Šāda ātrāka un efektīvāka sociālā nodrošinājuma informācijas apmaiņa palīdz uzlabot pilsoņu sociālā nodrošinājuma tiesību aizsardzību pāri robežām.

Precīzāku datu apmaiņa starp valsts iestādēm

  • Sociālā nodrošinājuma iestādes visā ES izmanto standartizētus elektroniskos dokumentus, kas iztulkoti attiecīgās valsts valodā; tas uzlabos daudzvalodu saziņu.
  • EESSI optimizē lietu izskatīšanu, ieviešot standartizētas elektroniskas procedūras, kuras iestādēm ir jāievēro. Tas palīdz nodrošināt, ka sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumi tiek piemēroti pareizi.

Krāpšanas apkarošana

  • EESSI sistēma ievieš drošības pasākumus, lai garantētu, ka datu apmaiņa ir pareiza un pilnīga, un tas savukārt palīdz iestādēm cīnīties pret krāpšanu un kļūdām.

Droša persondatu apstrāde

  • EESSI izmanto kopēju drošu infrastruktūru pārrobežu datu apmaiņai starp sociālā nodrošinājuma iestādēm.
  • Tā dod iespēju valsts iestādēm savstarpēji apmainīties ar ziņojumiem, bet sistēma neizveido datubāzi šo ziņojumu un persondatu centralizētai saglabāšanai. Ziņojumu saturs ir pieejamas tikai attiecīgām iestādēm, un dalībvalstis arī turpmāk būs atbildīgas par to, lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni atbilstoši ES noteikumiem. 
  • EESSI seko jaunākajiem standartiem informācijas tehnoloģiju drošības sfērā.

Statistikas par sociālā nodrošinājuma koordināciju vākšana

  • EESSI ļauj vākt statistikas datus par ziņojumu apmaiņu starp sociālā nodrošinājuma iestādēm.

Sociālā nodrošinājuma tiesību pārbaude

  • Sociālā nodrošinājuma iestādes visā Eiropā var apmainīties ar attiecīgu informāciju arī, lai pārbaudītu mobilo pilsoņu sociālā nodrošinājuma tiesības.

Ieteikt šo lapu: