Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Malartú Leictreonach ar Fhaisnéis Slándála Sóisialta (EESSI)

Is éard atá in EESSI córas ríomhaireachta a chabhraíonn le hinstitiúidí slándála sóisialta ar fud an Aontais faisnéis a mhalartú níos tapa agus níos sábháilte, faoi mar a cheanglaítear le rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le comhordú na slándála sóisialta.

I láthair na huaire, an chuid is mó de na malartuithe faisnéise den saghas sin a dhéantar, is ar pháipéar a dhéantar iad: sna blianta atá amach romhainn, is go leictreonach a dhéanfar iad, de réir mar a nascfaidh na Ballstáit le EESSI.

Conas a oibríonn EESSI?

Is trí EESSI a dhéanfar gach cumarsáid idir na hinstitiúidí náisiúnta a fhad a bhaineann le comhaid slándála sóisialta trasteorann: malartóidh institiúidí slándála sóisialta doiciméid leictreonacha struchtúrtha le chéile, de réir nósanna imeachta a socróidh siad ar fad orthu. Déanfar na doiciméid sin a sheoladh trí EESSI chuig a gceann scríbe i mBallstát eile.

Féadfaidh baill foirne in institiúidí slándála sóisialta an ceann scríbe ceart i mBallstát eile den Aontas a aimsiú ach cuardach a dhéanamh sa stór institiúidí náisiúnta.

Cén uair a chuirfear EESSI i bhfeidhm sna Ballstáit ar fad?

Chuir an Coimisiún córas lárnach EESSI ar fáil in Iúil 2017. Ón uair sin amach, tá dhá bhliain ag na Ballstáit EESSI a chur i bhfeidhm ar a dtaobh féin agus a gcuid institiúidí slándála sóisialta a nascadh leis na malartuithe leictreonacha trasteorann.

Cén tairbhe a thiocfaidh as EESSI?

Malartuithe níos tapa agus níos éifeachtúla teachtaireachtaí idir institiúidí slándála sóisialta:

  • Cuirfidh EESSO luas faoi mhalartuithe faisnéise idir údaráis náisiúnta. Cuirfidh sé ar a gcumas cásanna a láimhseáil níos tapa, agus sochair a ríomh agus a íoc níos tapa.

Malartuithe faisnéise níos cruinne idir údaráis náisiúnta:

  • Úsáidfidh institiúidí slándála sóisialta ar fud an Aontais doiciméid leictreonacha chaighdeánaithe arna n-aistriú go dtí a dteanga féin, rud a éascóidh an chumarsáid ilteangach.
  • Cuirfidh EESSI cosaintí ar bun chun deimhin a dhéanamh de go mbeidh an fhaisnéis a mhalartófar ceart agus iomlán, rud a bheidh ina chuidiú ag institiúidí slándála sóisialta cosc a chur ar chalaois agus ar earráidí.
  • Déanfaidh EESSI sruthlíniú ar láimhseáil cásanna, agus beidh nósanna imeachta leictreonacha caighdeánacha ann a gcaithfear cloí leo; fágfaidh sin go mbeidh sé níos fusa fós na rialacha maidir le slándáil shóisialta a chur i bhfeidhm.

Láimhseáil shlán sonraí pearsanta:

  • Le EESSI tabharfar isteach infreastruchtúr coiteann slán a úsáidfear le haghaidh malartuithe sonraí trasteorann idir institiúidí slándála sóisialta.
  • Féadfar teachtaireachtaí a sheoladh tríd an gcóras sin, ach is amhlaidh nach gcruthófar bunachar sa chóras ina stórálfar go lárnach na teachtaireachtaí sin ná sonraí pearsanta. Ní bheidh teacht ar na teachtaireachtaí ach ag na hinstitiúidí a mbaineann siad leo, agus beidh dualgas ar na Ballstáit ardleibhéal cosanta sonraí pearsanta a chinntiú, i gcomhréir le dlí an Aontais. 
  • Beidh EESSI i gcomhréir leis na caighdeáin is déanaí sa tslándáil ríomhaireachta.

An leathanach seo a chomhroinnt: