Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Sosiaaliturvan yhteensovittamisen digitalisointi

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevissa EU:n säännöissä jäsenmaita kehotetaan käyttämään uusinta teknologiaa näiden sääntöjen soveltamiseksi vaadittujen tietojen vaihdossa ja käsittelyssä sekä tietoihin pääsyssä ja tarjota käyttäjäystävällisiä palveluja liikkuville ihmisille. 

Rajat ylittävän sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihdon ansiosta jäsenmaiden viranomaiset voivat käsitellä nopeammin ja tehokkaammin liikkuvien kansalaisten sosiaaliturvaetuuksia (mm. työttömyysetuudet, terveydenhuollon kustannusten korvaaminen, perhe-etuudet ja vanhuuseläkkeet) koskevat hakemukset.

Tämä on linjassa Euroopan komission digitaalistrategian kanssa. Strategiassa vahvistetaan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tuetaan julkishallintojen digitalisointia, saavutetaan rajat ylittävä yhteentoimivuus ja helpotetaan vuorovaikutusta kansalaisten kanssa.

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI)

EESSI-järjestelmä on sähköinen tietojärjestelmä, jonka avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat vaihtaa tietoja nopeasti ja turvallisesti alan lainsäädännöstä, sairaus-, työtapaturma- ja ammattitautietuuksista sekä eläke-, työttömyysturva- ja perhe-etuuksista, sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien EU-sääntöjen mukaisesti.

Ennen EESSIn käyttöönottoa tietoja vaihdettiin enimmäkseen paperiasiakirjoilla. Sähköinen tiedonvaihto korvaa paperiasiakirjat sitä mukaan kuin jäsenmaiden viranomaiset ottavat EESSIn käyttöön.

Miten EESSI toimii?

EESSIä käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan: EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset noudattavat yhteisiä käytäntöjä ja käyttävät vakiomuotoisia sähköisiä asiakirjoja. Nämä asiakirjat lähetetään EESSIn kautta toisen EU-maan toimivaltaisille viranomaisille.

Järjestelmässä on kansallisten viranomaisten hakemisto, josta lähettäjä voi valita oikean vastaanottajan.

EESSIn toteutusaikataulu jäsenvaltioissa

Ensimmäinen rakenteinen sähköinen viesti, jossa oli kyse EU:n kansalaisen sosiaaliturvaan liittyvästä tapauksesta, vaihdettiin tammikuussa 2019. Vuosia kestäneen intensiivisen työn ja ponnistelujen jälkeen se oli EESSI-hankkeen kannalta hyvin merkittävä saavutus.

Vuodesta 2019 kaikkien osallistujamaiden on täytynyt liittyä EESSI-järjestelmään. Komissio tukee ja seuraa edelleen jäsenmaiden toimia sen varmistamiseksi, että kaikki 32 maata ovat täysin valmiita käyttämään EESSIä mahdollisimman pian.

EESSIn hyödyt

Nopeampi ja tehokkaampi tietojenvaihto sosiaaliturvaviranomaisten välillä ja hyödyt liikkuville kansalaisille

  • EESSI nopeuttaa sosiaaliturvaviranomaisten välistä tiedonvaihtoa sosiaaliturvan eri aloihin (mm. työttömyys-, perhe-, vanhuus- ja sairausetuudet) liittyvissä tapauksissa. Käsittelyajat lyhenevät ja asiakkaiden etuudet pystytään myöntämään ja maksamaan nopeammin.
  • Tämä nopeampi ja tehokkaampi sosiaaliturvatietojen vaihto auttaa parantamaan kansalaisten sosiaaliturvaoikeuksien suojaa yli rajojen.

Tietojen oikeellisuus varmistetaan

  • Monikielinen viestintä helpottuu, kun kaikissa EU-maissa käytetään vakiomuotoisia sähköisiä lomakkeita, jotka on käännetty kaikkien maiden kielille.
  • Etuushakemukset käsitellään sähköisesti ja vakioituja toimintatapoja noudattaen. Tämä auttaa varmistamaan, että sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjä sovelletaan oikein.

Petostentorjunta

  • Järjestelmä sisältää erilaisia suojatoimia, joilla varmistetaan, että toimitetut tiedot pitävät paikkansa ja ovat täydellisiä, mikä auttaa ehkäisemään virheitä ja petoksia.

Henkilötiedot ovat turvassa

  • Järjestelmä mahdollistaa turvallisen tiedonvaihdon EU-maiden sosiaaliturvaviranomaisten välillä.
  • Eri maiden viranomaiset voivat olla EESSIn kautta yhteydessä toisiinsa, mutta viestejä tai asiakkaiden henkilötietoja ei tallenneta keskitetysti. Viestit ovat vain kutakin etuusasiaa käsittelevien viranomaisten käytettävissä. EU-maat ovat edelleen vastuussa siitä, että tiedot suojataan huolellisesti ja EU:n sääntöjä noudattaen. 
  • EESSI-järjestelmä on uusimpien tietoturvavaatimusten mukainen.

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien tilastotietojen keruu

  • EESSIn avulla voidaan kerätä tilastotietoja sosiaaliturvaviranomaisten välisestä viestien vaihdosta.

Sosiaaliturvaoikeuksien tarkastaminen

  • Euroopan sosiaaliturvaviranomaiset voivat vaihtaa asiaankuuluvia tietoja myös liikkuvien kansalaisten sosiaaliturvaoikeuksien tarkistamiseksi.

Jaa tämä sivu