Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Sotsiaalkindlustuse koordineerimise digipööre

ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjades kutsutakse liikmesriike üles kasutama uusimaid tehnoloogiaid asjaomaste eeskirjade kohaldamiseks vajalike andmete vahetamiseks, neile juurdepääsuks ja nende töötlemiseks ning pakkuma liikuvatele inimestele kasutajasõbralikke teenuseid. 

Tänu sotsiaalkindlustusteabe piiriülesele elektroonilisele vahetamisele on riiklikel asutustel võimalik menetleda liikuvate kodanike sotsiaalkindlustushüvitiste (nt töötushüvitised, tervishoiukulude hüvitamine, peretoetused ja vanaduspension) taotlusi kiiremini ja tõhusamalt.

See on kooskõlas komisjoni digitaalse strateegiaga, milles sätestatakse eesmärgid ja meetmed, et toetada haldusasutuste digipööret, saavutada piiriülene koostalitlusvõime ja hõlbustada suhtlemist kodanikega.

Sotsiaalkindlustusteabe elektrooniline vahetamine (EESSI)

EESSI on IT-süsteem, mis aitab sotsiaalkindlustusasutustel kogu ELis vahetada kiiremini ja turvalisemalt teavet kohaldatavate õigusaktide, haiguste, kutsehaiguste ja tööõnnetuste, pensionide, töötus- ja perehüvitiste kohta, nagu on nõutud ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjades.

Enne EESSI kasutuselevõttu toimus suur osa teabevahetusest paberkandjal. Nüüd, mil liikmesriikide ametiasutused on EESSI-t kasutusele võtmas, asendatakse see elektroonilise teabevahetusega.

Kuidas EESSI toimib?

Kogu riiklike ametiasutuste vaheline teabevahetus piiriüleste sotsiaalkindlustusjuhtumite kohta toimub EESSI kaudu: sotsiaalkindlustusasutused vahetavad struktureeritud elektroonilisi dokumente ja järgivad ühiselt kokkulepitud menetlusi. Dokumendid suunatakse läbi EESSI teise liikmesriigi vastavas asutuses olevale õigele adressaadile.

Sotsiaalkindlustusasutuste töötajad saavad otsida õiget adressaati teises ELi liikmesriigis, kasutades Euroopa sotsiaalkindlustusasutuste avalikku kataloogi.

EESSI liikmesriikides rakendamise ajakava

Esimene struktureeritud elektrooniline sõnum ELi kodanikuga seotud konkreetse juhtumi kohta vahetati 2019. aasta jaanuaris. Pärast aastatepikkust intensiivset tööd ja jõupingutusi oli see EESSI puhul väga oluline saavutus.

Alates 2019. aastast on kõik osalevad riigid pidanud EESSI süsteemiga liituma. Komisjon jätkab liikmesriikide jõupingutuste toetamist ja jälgimist, et tagada kõigi 32 osaleva riigi täielik valmisolek EESSI võimalikult kiireks kasutamiseks.

EESSI eelised

Kiirem ja tõhusam teabevahetus sotsiaalkindlustusasutuste vahel ning kasu liikuvatele kodanikele

  • EESSI kiirendab sotsiaalkindlustusasutuste vahelist teabevahetust erinevate sotsiaalkindlustuskategooriatega (nt töötus, perekond, vanadus, haigushüvitised jne) seotud juhtudel. See võimaldab neil üksikjuhtumeid kiiremini käsitleda ning aitab kiirendada sotsiaalkindlustushüvitiste arvutamist ja väljamaksmist.
  • Sotsiaalkindlustusteabe kiirem ja tõhusam vahetamine aitab parandada kodanike sotsiaalkindlustusõiguste piiriülest kaitset.

Riiklike ametiasutuste vaheline täpsem teabevahetus

  • Sotsiaalkindlustusasutused kõikjal ELis kasutavad standarditud elektroonilisi dokumente, mis on tõlgitud nende emakeelde. See parandab mitmekeelset suhtlust.
  • EESSI optimeerib juhtumite käsitlemist, võttes kasutusele elektroonilised standardmenetlused, mida asutused peavad järgima. See aitab tagada sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade nõuetekohase kohaldamise.

Pettusevastane võitlus

  • EESSI raames kasutatakse kaitsemeetmeid, et tagada vahetatavate andmete täpsus ja täielikkus, aidates ametiasutustel võidelda pettuste ja vigade vastu.

Isikuandmete turvaline käsitlemine

  • EESSI puhul kasutatakse sotsiaalkindlustusasutuste vaheliseks piiriüleseks teabevahetuseks ühtset turvalist taristut.
  • See võimaldab riiklike ametiasutuste vahelist kirjavahetust, kuid ei looda keskset andmebaasi sõnumite ega nendega seotud isikuandmete säilitamiseks. Sõnumite sisu on nähtav ainult vastavatele ametiasutustele ja liikmesriikide ülesandeks on kõrgete andmekaitsestandardite tagamine, nagu on ette nähtud ELi eeskirjadega. 
  • EESSI järgib viimaseid IT-turbe standardeid.

Statistika kogumine sotsiaalkindlustuse koordineerimise kohta

  • EESSI võimaldab koguda statistikat sotsiaalkindlustusasutuste vahelise sõnumivahetuse kohta.

Sotsiaalkindlustusõiguste kontrollimine

  • Kogu Euroopa sotsiaalkindlustusasutused saavad vahetada asjakohast teavet ka liikuvate kodanike sotsiaalkindlustusõiguste kontrollimiseks.

Jaga seda lehte