Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Digitalisering inden for koordinering af socialsikringsordninger

EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger tilskynder medlemslandene til at bruge den nyeste teknologi til at udveksle, give adgang til og behandle de data, der er nødvendige for at gennemføre disse regler. Reglerne opfordrer desuden til at tilbyde borgere, der krydser grænserne, brugervenlige tjenester. 

Takket være den grænseoverskridende elektroniske udveksling af information om social sikring kan de nationale institutioner behandle udenlandske borgeres anmodninger om sociale sikringsydelser (f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse, godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser, familieydelser og alderspension) på en hurtigere og mere effektiv måde.

Dette er i tråd med Kommissionens digitale strategi, der fastsætter mål og foranstaltninger, der understøtter de offentlige forvaltningers digitale omstilling, interoperabiliteten på tværs af grænserne og kontakten med borgerne.

Elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI)

EESSI er et IT-system, som skal hjælpe de sociale sikringsmyndigheder i hele EU med at udveksle information om den gældende lovgivning, sygdom, erhvervssygdomme og arbejdsulykker, pension, arbejdsløshed og familieydelser hurtigere og mere sikkert, i overensstemmelse med EU-reglerne om koordinering af social sikring.

Inden EESSI foregik den meste udveksling på papir. Denne udveksling erstattes af elektroniske udveksling i takt med, at EU-landene går over til EESSI.

Sådan fungerer EESSI

Al kommunikation mellem de nationale institutioner om grænseoverskridende socialsikringsjournaler skal foregå via EESSI. De sociale sikringsinstitutioner vil udveksle strukturerede elektroniske dokumenter og følge procedurer, der er aftalt i fællesskab. Disse dokumenter går gennem EESSI til den rette modtager i en institution i et andet EU-land.

En kontaktliste over nationale institutioner hjælper de sociale sikringsmedarbejdere til at finde de rette modtagere i andre EU-lande.

Tidsplan for gennemførelse af EESSI i medlemslandene

Den første udveksling af en struktureret elektronisk meddelelse om en konkret sag vedrørende en EU-borgers sociale sikring fandt sted i januar 2019. Det var et meget vigtigt fremskridt i EESSI-projektet efter flere års intenst arbejde.

Siden 2019 har alle deltagerlande skullet tilmelde sig EESSI-systemet. Kommissionen støtter og overvåger fortsat medlemslandenes indsats for at sikre, at alle 32 lande hurtigst muligt bliver klar til at anvende EESSI.

Fordelene ved EESSI

Hurtigere og mere effektiv informationsudveksling mellem sociale sikringsinstitutioner og fordele for borgere, der krydser grænser

  • EESSI gør det hurtigere for sociale sikringsinstitutioner at udveksle information i sager om forskellige typer social sikring (f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse, familie- og alderdomsydelser og sygedagpenge). Systemet gør det muligt for dem at behandle sagerne hurtigere og beregne og udbetale ydelser.
  • Dermed bliver der en bedre beskyttelse af borgernes sociale sikringsrettigheder på tværs af grænserne.

Mere korrekt dataudveksling mellem de nationale myndigheder

  • Sociale sikringsinstitutioner i hele EU bruger standardiserede elektroniske dokumenter, der er oversat til deres eget sprog, så den flersprogede kommunikation blive bedre.
  • EESSI optimerer sagsbehandlingen ved at indføre standarder for elektroniske procedurer, som institutionerne skal følge. Det er med til at sikre, at reglerne for koordinering af de sociale sikringsordninger bliver anvendt korrekt.

Bekæmpelse af svig

  • EESSI indfører sikringssystemer, så de udvekslede data er korrekte og fyldestgørende. På den måde kan institutionerne bekæmpe fejl og svig.

Sikker behandling af personoplysninger

  • EESSI indfører en fælles, sikker infrastruktur for grænseoverskridende udveksling af data mellem sociale sikringsinstitutioner.
  • Det gør det muligt for nationale institutioner at sende meddelelser til hinanden, men systemet har ingen database til central lagring af sådanne meddelelser eller personoplysninger. Meddelelserne er kun tilgængelige for de relevante institutioner, og EU-landene har fortsat ansvaret for at opretholde en høj standard for databeskyttelse i overensstemmelse med EU-reglerne. 
  • EESSI overholder de seneste standarder for IT-sikkerhed.

Indsamling af statistikker om koordinering af de sociale sikringsordninger

  • EESSI gør det muligt at indsamle statistiske oplysninger om udvekslingen af meddelelser mellem de sociale sikringsinstitutioner.

Kontrol af sociale sikringsrettigheder

  • Sociale sikringsinstitutioner i hele Europa kan også udveksle relevant information for at kontrollere udenlandske borgeres sociale sikringsrettigheder.

Del denne side