Заетост, социални въпроси и приобщаване

Цифровизация в областта на координацията на системите за социална сигурност

С правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност държавите от Съюза се призовават да използват най-новите технологии за обмен, достъп и обработка на данните, необходими за прилагането на тези правила, както и да предоставят лесни за използване услуги на мобилните лица. 

Благодарение на трансграничния електронен обмен на данни за социалната сигурност националните институции могат да обработват по-бързо и по-ефикасно молбите на мобилни граждани за осигурителни плащания (като обезщетения за безработица, възстановяване на разходи за здравно обслужване, семейни обезщетения и пенсии за осигурителен стаж и възраст).

Това е в съответствие със Стратегията на Европейската комисия в областта на цифровите технологии, в която са посочени целите и мерките за подкрепа на цифровата трансформация на публичните администрации, за постигане на трансгранична оперативна съвместимост и улесняване на взаимодействието с гражданите.

Система за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI)

EESSI е информационна система, с помощта на която институциите за социална сигурност в ЕС обменят информация за приложимото законодателство, заболявания, професионални заболявания, трудови злополуки, пенсии, безработица и семейни обезщетения по-бързо и по-сигурно съгласно правилата на ЕС за координация на социалната сигурност.

Преди създаването на EESSI по-голямата част от обмена бе извършвана чрез документи на хартиен носител. Този вид обмен ще бъде заменен от електронен обмен, след като институциите в държавите членки се свържат към EESSI.

Как работи EESSI?

Цялата комуникация между националните институции по трансгранични случаи в областта на социалната сигурност се извършва през EESSI — институциите за социална сигурност обменят структурирани електронни документи и следват процедури, за които е постигната обща договореност. Тези документи се изпращат чрез EESSI на правилното местоназначение в съответната институция в друга държава членка.

Служителите в институциите за социална сигурност могат да намират правилното местоназначение в друга страна от ЕС с помощта на регистър на националните институции.

График за прилагането на EESSI в страните от ЕС

Първият обмен на структурирано електронно съобщение относно конкретен случай, свързан със социално-осигурителното положение на гражданин на ЕС, бе извършен през януари 2019 г. Това бе изключително важно постижение в рамките на проекта EESSI и резултат от години напрегната работа и усилия.

От 2019 г. досега всички участващи страни трябваше да се свържат със системата EESSI. Комисията продължава да подкрепя и следи усилията на страните членки, за да се гарантира, че всички 32 държави са напълно готови да използват EESSI възможно най-скоро.

Ползи от EESSI

По-бърз и по-ефикасен обмен на информация между институциите за социална сигурност и ползи за мобилните граждани

  • EESSI ускорява обмена между социалноосигурителните институции по случаи, свързани с различни клонове на социалната сигурност (като обезщетения за безработица, семейни обезщетения, пенсии за осигурителен стаж и възраст, обезщетения за болест и др.). Това им позволява да обработват по-бързо отделните случаи и помага за по-бързото изчисляване и плащане на съответните обезщетения.
  • Този по-бърз и по-ефективен обмен на данни за социалната сигурност допринася за укрепване на защитата на социалноосигурителните права на гражданите в други страни.

По-точен обмен на данни между националните органи

  • Институциите за социална сигурност в ЕС използват стандартизирани електронни документи, преведени на техния език, което подобрява многоезичната комуникация.
  • С EESSI се оптимизира разглеждането на случаите, като се въвеждат стандартизирани електронни процедури, които институциите да следват. Това помага да се гарантира правилното прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност.

Борба с измамите

  • С EESSI се въвеждат предпазни мерки, за да се гарантира, че обменяните данни са точни и пълни, което помага на институциите да се борят с измамите и грешките.

Защитено обработване на личните данни

  • EESSI използва обща сигурна инфраструктура за трансграничен обмен на данни между институциите в областта на социалната сигурност.
  • Това дава възможност за обмен на съобщения между националните институции, но в рамките на системата не се създава база данни за централно съхраняване на тези съобщения и на лични данни. Съдържанието на съобщенията е достъпно само за съответните институции, а държавите членки продължават да носят отговорност за прилагането на високи стандарти на защита на данните в съответствие с правилата на ЕС. 
  • EESSI oтговаря на най-новите стандарти в сферата на сигурността на информационните технологии.

Събиране на статистически данни за координацията на системите за социална сигурност

  • EESSI дава възможност за събиране на статистически данни относно обмена на съобщения между институциите за социална сигурност.

Проверка на социалноосигурителни права

  • Институциите за социална сигурност в Европа могат да обменят подходяща информация и за да проверяват социалноосигурителните права на мобилни граждани.

Споделете тази страница