Заетост, социални въпроси и приобщаване

Електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI)

EESSI е информационна система, с помощта на която органите за социална сигурност в Европа обменят информация по-бързо и по-сигурно съгласно правилата на ЕС за координация на социалната сигурност.

В момента в повечето случаи обменяната информация е на хартиен носител. През следващите години обменът ще стане електронен, тъй като държавите членки бележат напредък в свързването с EESSI.

Как работи EESSI?

Цялата комуникация между националните институции по трансгранични случаи в областта на социалната сигурност ще се извършва през EESSI — институциите за социална сигурност ще обменят структурирани електронни документи и ще следват процедури, за които е постигната договореност. Тези документи ще бъдат изпращани чрез EESSI на правилното местоназначение в друга държава членка.

Служителите в органите за социална сигурност ще могат да намират правилното местоназначение в друга страна от ЕС с помощта на регистър на националните органи.

Кога EESSI ще се използва във всички държави членки?

Комисията пусна в действие централната система EESSI през юли 2017 г. Държавите членки разполагат с 2 години, за да започнат да използват EESSI и да свържат своите институции за социална сигурност с трансграничния електронен обмен.

Каква ще бъде ползата от EESSI?

По-бърз и по-ефикасен обмен на съобщения между институциите за социална сигурност:

  • EESSI ще ускори комуникацията между националните органи Това ще им позволи да обработват по-бързо отделните случаи и ще улесни по-бързото изчисляване и плащане на обезщетения.

По-точен обмен на данни между национални органи:

  • институциите за социална сигурност в ЕС ще използват стандартизирани електронни документи, преведени на техния език, което ще подобри многоезичната комуникация.
  • С EESSI ще се въведат предпазни мерки, за да се гарантира, че обменяните данни са точни и пълни, а това ще помогне на институциите да се борят с измамите и грешките.
  • С EESSI ще се оптимизира разглеждането на случаите, като се въведат стандартизирани електронни процедури, които институциите да следват. Това ще подобри допълнително правилното прилагане на правилата в областта на социалната сигурност.

Сигурна обработка на личните данни:

  • С EESSI ще се въведе използването на обща сигурна инфраструктура за трансграничен обмен на данни между институциите в областта на социалната сигурност.
  • Това ще даде възможност за обмен на съобщения между националните институции, но в рамките на системата няма да бъде създавана база данни за централно съхраняване на тези съобщения и лични данни. Съдържанието на съобщенията ще бъде достъпно само за съответните институции, а държавите членки ще продължат да носят отговорност за прилагането на високи стандарти на защита на данните в съответствие с правилата на ЕС. 
  • EESSI ще е в съответствие с най-новите стандарти в сферата на сигурността на информационните технологии.

Споделете тази страница