Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vanliga frågor - Behöver du hjälp?

Har du läst vår sida om hur du kan få hjälp?

Nationella instanser

Ja, i varje EU-/EES-land finns ett förbindelseorgan med särskild kompetens i gränsöverskridande socialförsäkringsfrågor. Förbindelseorganet svarar på frågor från både allmänheten och nationella myndigheter.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

Syftet med EU:s regler är bara att samordna de nationella sociala trygghetssystemen. Hur din situation ska bedömas beror på de nationella bestämmelser som är tillämpliga i ditt fall. Om du behöver råd eller information bör du därför vända dig till de nationella myndigheterna, eftersom de är bäst insatta i landets bestämmelser och EU:s regler.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

Europeiska instanser

Nej, du kan inte överklaga direkt till EU-domstolen. Om ett beslut som rör dig beror på hur man ska tolka en specifik EU-bestämmelse, kan den nationella domstol som handlägger ditt fall be EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Tolkningen är bindande.

Alla nationella domstolar kan vända sig till EU-domstolen, även i första instans. När alla möjligheter att överklaga beslutet har uttömts, måste den nationella domstolen ansöka om ett förhandsavgörande hos EU-domstolen. Du kan alltid föreslå att man vänder sig till EU-domstolen, men i de flesta fall räcker normal rättspraxis för att man ska komma fram till ett beslut i ditt fall.

EU-kommissionen kan hänskjuta ett ärende till EU-domstolen, om man anser att nationella bestämmelser är oförenliga med EU:s regler (överträdelseförfarandet).

EU kan informera dig på olika sätt och hjälpa dig att hitta lösningar och hävda dina rättigheter. Om du anser att lagstiftningen eller myndighetshandläggningen i ett land strider mot EU:s regler, kan du dessutom klaga hos EU-kommissionen.

Kommissionen kan vidta åtgärder mot länder som bryter mot EU-lagstiftningen för att få överträdelsen att upphöra. Vid behov kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen med hjälp av det så kallade överträdelseförfarandet. För att förfarandet ska kunna inledas krävs varken att man har uttömt alla nationella rättsliga åtgärder eller överklaganden eller att det finns ett enskilt konkret ärende.

Förfarandet är emellertid mycket tidsödande, och bara en liten del av de över 600 domar som domstolen har avkunnat gäller överträdelseförfaranden. Mer än 90 procent av domarna är i stället förhandsbesked som begärts av nationella domstolar.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan