Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vanliga frågor - Arbetslöshet

Har du läst vår sida om arbetslöshetsförmåner?

Hur beräknas mina förmåner? 


Varje land beslutar själv vem som har rätt till arbetslöshetsförmåner, hur stora förmånerna är och hur länge man får dem. EU garanterar följande:

 1. Du har rätt till arbetslöshetsförmåner på samma villkor som invånarna i det land som betalar dina förmåner. Landet är oftast det land där du arbetade senast (om du inte bor i ett annat land).
 2. Institutionerna måste ta hänsyn till dina försäkrings- eller anställningsperioder från andra länder, om det krävs för att du ska vara berättigad till förmåner.
 3. Om arbetslöshetsförmånens belopp beräknas på grundval av din tidigare arbetsinkomst, tar man bara hänsyn till den arbetsinkomst du hade i det land där du senast arbetade.
 4. Om din familj bor i ett annat EU-land eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, och din arbetslöshetsersättning ökar med antalet familjemedlemmar, så tar man hänsyn till detta på samma sätt som om de bodde i det land som betalar din ersättning.

Hur ansöker jag?

Du kan be institutionerna i de länder där du har arbetat om ett U1-intyg. Med intyget kan den institution som handlägger din ansökan ta hänsyn till dina försäkrings- eller anställningsperioder från andra länder. >> Hitta en institution i vår kontaktlista


Om du inte skickar intyget till den institution som handlägger din ansökan, kan den få uppgifterna från de andra länderna i elektronisk form.

Om du arbetar i ett EU-land eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz men bor i ett annat av dessa länder och återvänder dit dagligen eller minst en gång i veckan, så anses du vara gränsarbetare enligt definitionen i artikel 1.f i förordning nr 883/2004.

Det innebär att om du blir arbetslös, ska du skriva in dig hos arbetsmarknadsmyndigheten och ansöka om arbetslöshetsförmåner i ditt bosättningsland.

Uppgifterna om din senaste yrkesverksamhet skickas elektroniskt mellan institutionerna. Du kan också be institutionerna i det land där du arbetade om ett U1-intyg med dessa uppgifter. Om du ger intyget till arbetsmarknadsmyndigheten i ditt bosättningsland, kan handläggningen av din ansökan gå snabbare.

I EU-rätten förutsätter man att du har större chans att hitta ett jobb i det land där du bor. Därför får arbetslösa gränsarbetare återvända till sitt bosättningsland för att ansöka om sina förmåner där. De behöver alltså inte ”pendla” till arbetsmarknadsmyndigheten i ett annat land.

Trots att du inte har betalat något till institutionen i ditt hemland under din anställningstid, får du förmåner som om du hade varit försäkrad där.

Om arbetslöshetsersättningen bygger på din tidigare arbetsinkomst, kommer den betalande institutionen att basera ersättningen på den inkomst du hade i det land där du arbetade senast.

Nej, det enda land som kan bevilja dig arbetslöshetsförmåner är det land där du bor. Du måste därför skriva in dig där. Om du vill söka jobb i det land där du senast arbetade, kan du – som komplement – skriva in dig hos arbetsmarknadsmyndigheten där.

Därefter måste du uppfylla skyldigheter i båda länderna. Men eftersom ditt hemland alltid betalar förmånerna, har skyldigheterna och jobbsökaraktiviteterna där företräde.

I detta fall är du inte gränsarbetare. Du har då följande två alternativ: Du kan antingen skriva in dig hos arbetsmarknadsmyndigheten i det land där du senast arbetade och ansöka om arbetslöshetsförmåner där eller återvända till ditt bosättningsland för att söka jobb och få arbetslöshetsförmåner där.

I båda fallen bygger dina arbetslöshetsförmåner på din arbetsinkomst under din senaste anställningstid i det land där du arbetade.

Du har också välja att först skriva in dig som arbetssökande och ansöka om förmåner där du senast arbetade och därefter återvända till ditt bosättningsland genom att ”exportera” dina arbetslöshetsförmåner (läs mer nedan).

Ditt bosättningsland är den plats där du är ”varaktigt bosatt”, dvs. där du har ditt ”stadigvarande intressecentrum”.

Det finns en lista över kriterier som ska hjälpa socialförsäkringsinstitutionerna att avgöra vad som ska anses vara din bosättningsort. Kriterierna är bland annat följande: hur länge du vistats i landet, din familjesituation och dina familjeband, dina bostadsförhållanden, särskilt om bostaden har permanent karaktär, platsen där du utövar yrkesverksamhet eller oavlönad verksamhet, verksamhetens art, din skattemässiga hemvist, samt, om du är studerande, din inkomstkälla.

Det är alltså inte du som avgör vad som är ditt bosättningsland, utan socialförsäkringsinstitutionerna.

Hur gör jag om jag vill söka jobb utomlands?

Om du vill söka jobb i ett annat land än det land som betalar dina arbetslöshetsförmåner, kan du ta med dig, eller ”exportera”, förmånerna under en begränsad tid (läs om villkoren nedan). >> Hitta en institution i vår kontaktlista

På vissa villkor (se nedan) kan du få ta med dig dina arbetslöshetsförmåner under tre månader räknat från den dag då du inte längre är står till arbetsmarknadens förfogande i det land som betalar dina förmåner. Den behöriga myndigheten i det landet kan förlänga perioden till högst sex månader.

För att inte riskera att förlora några arbetslöshetsförmåner bör du ansöka om förlängning inom de första tre månaderna. De nationella myndigheterna har ingen skyldighet att bevilja en förlängning, utan fattar beslut på grundval av din situation.

 1. Du ska ha stått till arbetsmarknadens förfogande och varit inskriven hos arbetsmarknadsmyndigheten i det land som betalar dina förmåner i minst fyra veckor efter det att du blev arbetslös. Det finns undantag från den regeln.
 2. Du måste ansöka om ett U2-intyg hos din arbetsmarknadsmyndighet. Du behöver intyget för skriva in dig hos arbetsmarknadsmyndigheten utomlands.
 3. Senast sju dagar efter din avresa ska du skriva in dig hos arbetsmarknadsmyndigheten i det land där du vill söka jobb. Du måste sedan rätta dig efter reglerna och kontrollerna i det nya landet.
 4. Om du inte hittar något jobb, måste du återvända hem innan den period som anges i ditt U2-intyg är slut. Om du återvänder senare, utan uttryckligt tillstånd från arbetsmarknadsmyndigheten i det land som betalar dina förmåner, kan dina återstående förmåner dras in.

Om du återvänder till det land som betalar dina förmåner inom den tid som din arbetsmarknadsmyndighet har angett i ditt U2-intyg, fortsätter du att få de arbetslöshetsförmåner som du har beviljats. Om du däremot återvänder försent, kan dina återstående förmåner dras in.

Om du återvänder till det land som betalar dina förmåner före det slutdatum som din arbetsmarknadsmyndighet har angett i ditt U2-intyg, fortsätter du att få de arbetslöshetsförmåner som du har beviljats.

Du kan också välja att åka till ett annat land och söka jobb där och fortsätta att få dina arbetslöshetsförmåner under förutsättning att du stannar utomlands i högst tre månader (din institution kan förlänga perioden till högst sex månader).

Ja, du kan åka till de flesta länder, men

 • för bulgariska och rumänska medborgare gäller vissa restriktioner i Belgien, Frankrike, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike,
 • och för estniska, lettiska, litauiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska medborgare gäller vissa restriktioner i Malta, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

Alla restriktioner upphör dock att gälla

 • den 30 april 2011 för estniska, lettiska, litauiska, polska, slovakiska, slovenska, ungerska och tjeckiska medborgare – den 31 maj 2011 för Schweiz.
 • den 31 december 2013 för bulgariska och rumänska medborgare – den 31 maj 2016 för Schweiz.

Vilka regler gäller för andra förmåner?

Om du har arbetat utomlands och återvänder till ditt hemland (bosättningsland) som betalar dina arbetslöshetsförmåner, så ansvarar ditt hemland också för dina andra sociala förmåner. Även om du var försäkrad i ett annat EU-land eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz under din senaste anställningstid, är det ändå landet som betalar dina arbetslöshetsförmåner som är ansvarigt.

Om du får arbetslöshetsförmåner från det land där du blev arbetslös, gäller din sjukförsäkring i alla andra EU-länder. Din familj och du har rätt till vård – men ni måste visa upp era europeiska sjukförsäkringskort. Om ni inte har några kort, ansök hos er sjukförsäkringsinstitution. >> Läs mer om EU-kortet

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan