Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vanliga frågor - Det europeiska sjukförsäkringskortet

Du kan få ett kort genom att kontakta din lokala hälsovårdsmyndighet, eftersom varje land är ansvarigt för att tillhandahålla kortet i det egna landet.

För att vara berättigad till ett kort måste du vara försäkrad eller omfattas av det statliga försäkringssystemet i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Alla familjemedlemmar som reser bör ha sitt eget kort.

Den enda personliga information som finns på det europeiska sjukförsäkringskortet är kortinnehavarens förnamn och efternamn, personliga identifikationsnummer och födelsedatum. Det europeiska sjukförsäkringskortet innehåller inga medicinska uppgifter.

Detta varierar från land till land och är bäst att kontrollera när du kontaktar din lokala hälsovårdsmyndighet för att få kortet.

Om du begär att få ett europeiskt sjukförsäkringskort är din lokala myndighet förpliktad att ge dig det eller ett provisoriskt ersättande intyg, om kortet inte omedelbart kan fås. Om myndigheten inte ger dig kortet eller intyget borde du ha möjlighet att besvära dig. Europeiska kommissionen kan ge information om hur du kan kräva dina rättigheter och föreslår att du kontaktar Solvit som första instans för att få råd om hur man anför ett klagomål.

Beroende på lagstiftningen i det land där du vistas är vården gratis eller så måste du betala för den. Om du måste betala får du senare ersättning. Om du måste betala i förskott utgör kortet en garanti för att du får pengarna tillbaka i det land där du vistas eller om det inte var möjligt att slutföra återbetalningsproceduren så återbetalar din lokala hälsovårdsmyndighet avgiften strax efter att du återvänt till hemlandet. Vården erbjuds i enlighet med den lagstiftning som gäller i det land som du besöker. Om du är osäker på vilken vård och vilka kostnader ditt kort omfattar i ditt fall, vänligen kontakta detta lands hälsovårdsmyndighet.

Vid ett eventuellt behov av vård får du den vård du behöver för att kunna fortsätta din semester utan att behöva återvända hem för vård. Men beakta att kortet gör det lättare att få tillgång till fri vård på plats eller att få ersättning om du måste betala i förskott. Av denna anledning är det europeiska sjukförsäkringskortet mycket rekommendabelt när du reser till en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, oberoende av om din resa är av privat natur eller om du reser å arbetets vägnar.

Läkaretiken föreskriver att en läkare inte kan vägra ge vård om en persons hälsotillstånd kräver det. Det finns emellertid ingen garanti för att dina kostnader återbetalas under samma villkor som om du hade kunnat bevisa att du för närvarande omfattas av socialförsäkring genom att visa kortet eller något motsvarande dokument. Läkaren eller vårdinstitutionen kan mycket väl be dig betala den fulla kostnaden eller att i förskott betala en andel av kostnaderna som en försäkrad person i denna samma medlemsstat inte skulle behöva betala. I ett nödläge kan din lokala hälsovårdsmyndighet hjälpa dig genom att faxa eller mejla dig ett provisoriskt ersättande intyg, som ger dig samma skydd som det europeiska sjukförsäkringskortet.

Båda dessa grupper (studerande och utskickade arbetstagare) beviljas det europeiska sjukförsäkringskortet, som i deras fall ersätter blankett E 128. Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dem tillgång till behandling som är nödvändig med beaktande av längden på deras vistelse. När det gäller utskickade arbetstagare eller studerande kan perioden vara relativt lång och de tillgängliga behandlingsformerna kan vara mer omfattande än de som finns tillgängliga för en turist som vistas i landet endast några dagar.

Kortet kan användas för att få lättare tillgång till vård men har ingenting att göra med hemsändning. Med hjälp av kortet får du inte gratis transport hem om du blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en allvarlig olycka. För denna situation behöver du en separat försäkring.

Ja, om du har en kronisk sjukdom (exempelvis astma, diabetes eller cancer) är du under din tillfälliga vistelse berättigad till vård som anses nödvändig med beaktande av ditt hälsotillstånd. Men om ditt hälsotillstånd innebär att du behöver specialsjukvård, och i synnerhet användning av specialteknik eller specialutrustning (t.ex. dialysbehandling), är det bäst att du planerar din vistelse på förhand så att du är säker på att du får tillgång till den utrustning eller behandling som du behöver. Detta kan du göra genom att före avresan kontakta den lokala specialistvårdenheten i det land som du ska besöka.

Ja, det europeiska sjukförsäkringskortet omfattar all vård i anknytning till din graviditet, inklusive förlossning, under en tillfällig vistelse i ett annat land. Men om du skulle vilja föda ditt barn i ett annat land, vänligen kontakt din lokala hälsovårdsmyndighet eftersom du kan behöva ett förhandstillstånd (en S2-blankett).

Om du har glömt eller tappat bort ditt kort kan du be din lokala myndighet att faxa eller mejla dig ett provisoriskt ersättande intyg. Detta ger dig samma rättigheter som kortet.

Information till vårdgivare

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Sjukförsäkringskortet infördes successivt mellan den 1 juni 2004 och den 31 december 2005. Sedan den 1 januari 2006 utfärdas och erkänns kortet i alla länder som räknas upp ovan.

Det europeiska sjukförsäkringskortet och det provisoriska intyget har samma funktion. De visar båda att kortets innehavare är försäkrad. Du ska behandla sådana personer som om de vore försäkrade i ditt eget land. De ska få den vård som är nödvändig med tanke på deras hälsotillstånd och med beaktande av vilken typ av behandling det rör sig om och hur länge patienten förväntas stanna i ditt land. Du ska tillämpa den taxa som är fastställd i det lagstadgade socialförsäkringssystemet.

Alla berörda länder använder samma utformning med EU:s symbol till höger. Meningen är att vårdpersonalen direkt ska känna igen kortet. Det innehåller en del obligatorisk information som presenteras på ett sådant sätt att den kan förstås oavsett var innehavaren kommer ifrån. Det är bara den ena sidan av kortet som är gemensam för de olika länderna. De kan själva välja hur den andra sidan ska se ut.

Det provisoriska intyget motsvarar det europeiska sjukförsäkringskortet. Det ersätter sjukförsäkringskortet om kortinnehavaren har tappat eller glömt sitt kort eller om försäkringskassan inte kan ge patienten ett sjukförsäkringskort före avresan. Intyget och det europeiska sjukförsäkringskortet är likvärdiga.

Innehavare av ett europeiskt sjukförsäkringskort har rätt till ”vårdförmåner som av medicinska skäl blir nödvändiga under en vistelse inom en annan medlemsstats territorium, med beaktande av förmånernas karaktär och vistelsens förväntade längd”. Du måste därför ge den vård och behandling som patientens hälsotillstånd kräver så att han eller hon kan fortsätta sin vistelse i landet under säkra medicinska förhållanden. Det viktiga är att patienten inte ska behöva avbryta sin vistelse och åka hem för att få behandling. Du är dock inte skyldig att ge vissa typer av behandlingar som kan vänta tills patienten kommer hem (de flesta typer av tandvård till exempel). Patienten kan eventuellt ha svårt att få ersättning för behandlingar som går utöver vad som är strikt nödvändigt under en tillfällig vistelse. Vissa typer av behandlingar sträcker sig också över en lång period och kräver uppföljningsbesök – sådana behandlingar är inte förenliga med en tillfällig vistelse i ett annat land. Så fort patienten har fått en första behandling är det i sådana fall oftast bättre att han eller hon återvänder till hemlandet så att den egna läkaren kan följa upp undersökningen eller behandlingen.

En patient som har glömt eller tappat sitt sjukförsäkringskort kan be sin försäkringskassa om ett provisoriskt intyg via fax eller e-post. Intyget motsvarar det europeiska sjukförsäkringskortet och ger samma rätt till sjukvård och ersättning för utlägg under en tillfällig vistelse i ett annat europeiskt land. Det är förstås särskilt viktigt att be om ett ersättningsintyg om patienten skulle behöva läggas in på sjukhus.

Studenter och utstationerade arbetstagare kan få ett europeiskt sjukförsäkringskort i stället för blanketten E 128 och därmed få tillgång till medicinsk behandling med hänsyn till vistelsens längd. Eftersom vistelsen kan vara relativt lång kan dessa personer få tillgång till fler typer av behandlingar än en turist som bara stannar några dagar.

Syftet med kortet är att göra det lättare att få sjukvård under en tillfällig vistelse i ett annat europeiskt land och att skynda på ersättningen för utläggen. Det innehåller inga medicinska uppgifter om innehavaren (som exempelvis blodgrupp och tidigare sjukdomar).

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan