Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Často kladené otázky - Glosár

Kde?

Miestom bydliska je krajina, v ktorej v prevažnej miere žijete, t. j. váš domovský štát. Inými slovami, ide o krajinu, v ktorej sú sústredené vaše najdôležitejšie záujmy. Zoznam kritérií uvedený v článku 11 vykonávacieho nariadenie 987/2009 by mal inštitúciám sociálneho zabezpečenia uľahčiť určenie miesta bydliska.

Medzi inými sú to: dĺžka pobytu na území dotknutých členských štátov; rodinný stav a väzby; bytová situácie, a najmä to, či je táto situácia stabilná; miesto, kde vykonávate svoje zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť; charakter zárobkovej činnosti; miesto bydliska na účely zdanenia; v prípade študentov zdroj ich príjmov. V každom prípade však o určení miesta bydliska rozhoduje inštitúcia sociálneho zabezpečenia.

Dočasným pobytom je obdobie, počas ktorého pobývate v inej krajine bez toho, aby sa tam premiestnilo aj vaše „centrum záujmu“. Inštitúcia sociálneho zabezpečenia určuje centrum záujmu s cieľom určiť miesto vášho bydliska (pozri definíciu vyššie). Na účely koordinácie sociálneho zabezpečenia sa dočasný pobyt neobmedzuje na určité obdobie, ale je definovaný vo vzťahu k miestu bydliska.

Skutočnosť, že študent, ktorý študuje v inej krajine viac ako tri mesiace sa zaregistruje na miestnych úradoch, sa nepovažuje za zmenu bydliska, ak je jeho zámerom vrátiť sa do krajiny, v ktorej prevažne pobýva. V takomto prípade sa jeho štúdium považuje za dočasný pobyt, počas ktorého môže používať svoj Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP).

Kto?

Za činnosť zamestnanej alebo samostatne zárobkovo činnej osoby sa považuje každá činnosť alebo rovnocenná situácia, ktorú takto označujú na účely sociálneho zabezpečenia právne predpisy členského štátu EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, v ktorom takáto činnosť alebo rovnocenná situácia existuje (článok. 1 nariadenia 883/2004).

Cezhraničným pracovníkom je každá osobu, ktorá pracuje v členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande a ktorá má bydlisko v inom z týchto štátov, do ktorého sa vracia spravidla denne alebo aspoň raz týždenne.

Podľa predpisov EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia je poistencom osoba, ktorá má legitímne právo na dávky sociálneho zabezpečenia v členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Pod pojmom rodinný príslušník sa rozumie akákoľvek osoba definovaná alebo uznaná ako taká v zmysle tých právnych predpisov jednej z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, podľa ktorých sa dávky poskytujú. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

V rámci predpisov EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia má pojem osoba bez štátnej príslušnosti rovnaký význam ako v článku 1 Dohovoru o postavení osôb bez štátnej príslušnosti podpísaného v New Yorku 28. septembra 1954.

V rámci predpisov EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia má pojem utečenec rovnaký význam ako v článku 1 Dohovoru o postavení utečencov podpísaného v Ženeve 28. júla 1951.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku