Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Často kladené otázky - Nariadenia

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva.

Pokiaľ ide o občanov EÚ, toto nariadenie bolo 1. mája 2010 nahradené nariadením 883/2004. Nariadenie 1408/71 sa bude na občanov Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska vzťahovať až do zmeny dohôd, ktoré medzi sebou uzavreli štáty EHP a Švajčiarsko, a na občanov tretích krajín, ktorí sa legálne zdržiavajú na území EÚ, do dosiahnutia dohody v Európskej rade v otázke rozšírenia rozsahu pôsobnosti nových nariadení.

Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71. Pokiaľ ide o občanov EÚ, toto nariadenie bolo 1. mája 2009 nahradené nariadením 987/2004. Nariadenie 1408/71 sa bude na občanov Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska vzťahovať až do zmeny dohôd, ktoré medzi sebou uzavreli štáty EHP a Švajčiarsko, a na občanov tretích krajín, ktorí sa legálne zdržiavajú na území EÚ, do dosiahnutia jednoty v Európskej rade v otázke rozšírenia rozsahu pôsobnosti nových nariadení.

Modernizované predpisy o koordinácii

Nariadenie (ES) č. 883/2004, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2010, sa v súčasnosti uplatňuje iba v rámci EÚ. Spolu s vykonávacím nariadením 987/2009 tvoria legislatívny rámec označovaný ako modernizovaná koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia.

Konsolidované znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 988/2009, nariadením Komisie č. 1244/2010 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 465/2012 a nariadením Komisie č. 1224/2012.

Konsolidované znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2004 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, zmeneného nariadením Komisie č. 1244/2010, nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 465/2012 a nariadením Komisie č. 1224/2012.

Štátni príslušníci krajín, ktoré nepatria do EÚ

Nariadenie Rady (ES) č. 859/2003 zo 14. mája 2003, ktorým sa rozširuje pôsobnosť ustanovení nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti.

Interpretácia právnych predpisov

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia sa skladá zo zástupcov vlád členských štátov a zástupcu Komisie. Zaoberá sa administratívnymi záležitosťami, otázkami výkladu ustanovení nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj podporou a rozvojom spolupráce medzi členskými štátmi EÚ.

Zloženie, činnosti a úlohy Správnej komisie sú uvedené v článkoch 71 a 72 nariadenia 883/2004.

Súdny dvor interpretuje príslušné nariadenia, keď ich aplikuje na konkrétne prípady. Táto interpretácia je záväzná pre všetky zainteresované strany (vnútroštátne súdy, vnútroštátne inštitúcie sociálneho zabezpečenia a jednotlivcov).

Viac informácií o judikatúre

Viac informácií o Súdnom dvore a o tom, ako vám môže pomôcť.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku