Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Často kladené otázky - Potrebujete pomoc?

Navštívili ste už našu stránku o možnostiach získania pomoci?

Možnosti na národnej úrovni

Každá z 31 krajín, ktorá uplatňuje koordinačné pravidlá EÚ, menovala špeciálny styčný úrad, ktorý má konkrétne skúsenosti s riešením cezhraničných prípadov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Táto inštitúcia reaguje na žiadosti občanov o informácie a pomoc občanov a pomáha inštitúciám z iných štátov.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Nakoľko európske predpisy len koordinujú národné systémy sociálneho zabezpečenia, vyhodnotenie vašej situácie bude vždy závisieť na príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch. Vnútroštátne orgány sú preto často lepšie pripravené na to, aby vám poskytli informácie, nakoľko sú dobre oboznámené s európskou aj vnútroštátnou právnou úpravou.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Možnosti na európskej úrovni

Nie je možné, aby ste rozhodnutie vo svojej veci napadli priamo na Súdnom dvore. Vnútroštátny súd, ktorý sa zaoberá vašim prípadom, sa môže obrátiť na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou v prípade, že rozhodnutie vo vašej veci priamo závisí na výklade konkrétnych ustanovení predpisov EÚ. Výklad Súdneho dvora je záväzný.

Každý (aj prvostupňový) vnútroštátny súd sa môže obrátiť na Súdny dvor. Súdy, proti ktorých rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok, sa na Súdny dvor musia obrátiť. Vždy môžete vnútroštátnemu súdu navrhnúť, aby sa vo vašom prípade obrátil na Súdny dvor, ale vo väčšine prípadov je existujúca judikatúra dosť jasná na to, aby sa vo vašom prípade rozhodlo v súlade právnymi predpismi EÚ.

Európska komisia sa môže obrátiť na Súdny dvor, ak sa domnieva, že vnútroštátne predpisy nie sú v súlade s európskymi predpismi (tzv. konanie o porušení).

EÚ poskytuje množstvo informácii a nástrojov na riešenie problémov, aby pomohla občanom nájsť riešenie ich problémov a uplatniť ich práva. Ak sa domnievate, že právne predpisy alebo administratívne postupy vo vašej krajine nie sú v súlade s predpismi EÚ, môžte napísať sťažnosť Európskej komisii.

Európska komisia sa môže rozhodnúť, že voči predmetnej krajine prijme pre nesplnenie povinností formálne kroky, ktoré by mali viesť k ukončeniu porušovania európskych predpisov. V prípade potreby sa Komisia môže obrátiť na Súdny dvor a podať voči predmetnej krajine žalobu pre porušenie práva EÚ. Na začatie tohto postupu nie je potrebné využiť všetky vnútroštátne postupy a opravné prostriedky a nie je nevyhnutná ani existencia konkrétneho individuálneho prípadu.

Tento postup je však zdĺhavý a zo 600 konaní pred Súdnym dvorom predstavujú konania o porušení len malú časť. Viac ako 90 % tvoria prejudiciálne konania, v ktorých Súdny dvor vydáva na žiadosť vnútroštátneho súdu predbežný nález o výklade práva EÚ.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku