Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Často kladené otázky - Dôchodky

Navštívili ste už našu stránku o dôchodkoch?

Dôchodky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ

Pravidlá o koordinácii sociálneho zabezpečenia sa vzťahujú na starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky. V princípe sa vzťahujú na štátne dôchodkové systémy a neuplatňujú sa v prípade zamestnaneckých alebo súkromných dôchodkových schém.

S cieľom prekonať prekážky voľného pohybu, ktoré sa týkajú doplnkových dôchodkov, prijala Rada EÚ smernicu 98/49/ES o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci EÚ. Táto smernica má veľmi ohraničenú pôsobnosť a týka sa zachovania práv osôb, ktoré vystúpia z doplnkového systému, vyplácania dôchodkov v rôznych štátoch EÚ a možnosti pre vyslaných pracovníkov ostať v doplnkovom dôchodkovom systéme domovskej krajiny za rovnakých podmienok, aké existujú v rámci koordinačných pravidiel EÚ pre štátne dôchodkové systémy.

Vo všeobecnosti možno povedať, že pravidlá, ktoré sa uplatňujú na vdovecké, vdovské alebo sirotské dôchodky, sú rovnaké ako v prípade invalidných a starobných dôchodkov. Pozostalostné dôchodky sa bez ohľadu na to, či má vdova alebo vdovec bydlisko v členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande, musia vyplácať bez akýchkoľvek znížení, zmien alebo pozastavení.

Nové koordinačné pravidlá EÚ sa vzťahujú aj na povinné preddôchodkové systémy. Zaručuje sa tak, že tieto dávky budú priznané migrantom za rovnakých podmienok ako štátnym príslušníkom a v prípade, že sa rozhodnete stráviť dôchodok v zahraničí, sa môžu exportovať.

V prípade preddôchodkových systémov sa však neuplatňuje princíp sčítania období poistenia, čo znamená, že obdobia postenia, zárobkovej činnosti alebo bydliska v iných krajinách sa nemusia zohľadňovať pri priznávaní týchto dávok.

Výpočet dôchodku

Ak je obdobie, počas ktorého ste boli poistený v členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande príliš krátke na to, aby vám predmetná krajina priznala dôchodok, zohľadnia sa obdobia, počas ktorých ste boli poistený alebo mal bydlisko v iných krajinách.

Ak ste boli poistený menej ako rok, môžu sa na vás vzťahovať osobitné pravidlá, nakoľko niektoré krajiny neposkytujú dôchodok vyplývajúci z krátkych období zárobkovej činnosti: mesiace, počas ktorých ste boli poistený alebo mal bydlisko v krajine A, v ktorej ste pracovali krátky čas, nestratíte. Zohľadnia sa pri výpočte vášho dôchodku v krajine B, C, D atď., v ktorých ste pracovali dlhšie. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Je možné, že v jednom štáte môžte odísť do dôchodku ako 60-ročný, v inej musíte čakať, kým budete mať 67 rokov.

V takomto prípade je dôležité, aby ste mali zo všetkých krajín, v ktorých ste pracovali, včas informácie o tom, čo sa stane, ak do dôchodku odídete po zavŕšení dôchodkového veku.

Na celkovú výšku dôchodku, ktorý sa vám bude vyplácať, môže mať vplyv skutočnosť, že si necháte vyplácať jeden dôchodok skôr ako druhý. Poradiť vám môže kontaktná inštitúcia, ktorou je za normálnych okolností zväčša príslušná inštitúcia v krajine, v ktorej žijete, ako aj inštitúcie v ostatných krajinách. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Vaša žiadosť

O dôchodok by ste mali zažiadať v krajine, v ktorej žijete (okrem prípadu, že ste v nej nikdy nepracovali). O vybavenie vašej žiadosti sa postará kontaktná inštitúcia, t. j. za normálnych okolností inštitúcia v krajine, v ktorej žijete.

Kontaktná inštitúcia má za úlohu uľahčiť výmenu informáciu medzi zúčastnenými štátmi.

Po tom, ako bola kontaktná inštitúcia informovaná o všetkých rozhodnutiach z rôznych štátov, pošle vám súhrnné oznámenie o týchto rozhodnutiach (dokument P1).

V súhrnnom oznámení, t. j. v prenosnom dokumente P1, nájdete prehľad rozhodnutí jednotlivých krajín o vašej žiadosti o priznanie dôchodku. Nájdete tu informácie o tom, ako inštitúcie vyhodnotili rôzne obdobia poistenia a či vo vašom poistení existujú medzery alebo súbežné obdobia.

Predpisy EÚ vám priznávajú právo domáhať sa preskúmania vnútroštátneho rozhodnutia o vašom dôchodku v prípade, že vaše práva boli porušené rozhodnutím dvoch alebo viacerých inštitúcií.

Lehota na podanie žiadosti o preskúmanie začína plynúť odo dňa, keď vám bolo doručené súhrnné oznámenie (dokument P1). Dĺžka lehoty závisí od vnútroštátnych predpisov každého štátu.

Presťahovanie sa do zahraničia

Niektoré dohody medzi EÚ a tretími krajinami umožňujú obmedzenú koordináciu v oblasti sociálneho zabezpečenia. V iných prípadoch mohli medzi sebou členské štáty a tretie krajiny uzavrieť dvojstranné dohody. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach, kontaktujte príslušnú inštitúciu vo vašej krajine. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Výška vášho dôchodku sa vypočíta v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom ste pracovali, rovnakým spôsobom ako v prípade štátnych príslušníkov.

Skutočnosť, že v predmetnom štáte nežijete v čase dosiahnutia veku odchodu do dôchodku nehrá žiadnu úlohu.

V prípade, že ste nikdy nepracovali v štáte, v ktorom žijete, by ste o dôchodok mali požiadať v štáte, v ktorom ste naposledy pracovali. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Vaša zdravotná starostlivosť

Ako dôchodca máte vy a vaši rodinní príslušníci nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine bydliska. Tento nárok sa riadi právnymi predpismi predmetného štátu.

Náklady na liečbu znáša vždy krajina, ktorá vám vypláca váš dôchodok. >> Viac informácií o nemocenských dávkach

 

 

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku