Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Často kladené otázky - Choroba, materská a otcovská dovolenka

Navštívili ste už naše stránky venované nemocenským dávkam a materskej a otcovskej dovolenke?

Vaše práva

Každý štát si vo vlastných právnych predpisoch samostatne upravuje, aké dávky možno získať a za akých podmienok. Koordinačné predpisy EÚ zaisťujú, že ak sa presťahujete do inej krajiny v Európe, budú sa na vás vzťahovať rovnaké podmienky ako na štátnych príslušníkov danej krajiny.

Na nemocenské vecné dávky máte nárok v krajine bydliska v súlade s príslušnými podmienkami, a to bez ohľadu na to, kde ste poistený.

Nemocenské peňažné dávky vám však poskytne krajina, v ktorej ste poistený, a to bez ohľadu na to, v ktorej krajine žijete a aké podmienky sa v tejto krajine uplatňujú.

>> Viac informácií o dočasnom pobyte a plánovanej liečbe nájdete na našich stránkach venovaných zdravotnej starostlivosti v zahraničí

Spôsob úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť a výška spoluúčasti pacienta závisia od predpisov jednotlivých krajín.

Právne predpisy EÚ však zaručujú, že vám liečba bude poskytnutá za rovnakých podmienok ako štátnym príslušníkom krajiny, v ktorej sa zdržiavate alebo bývate. Ak občania danej krajiny musia za dané ošetrenie zaplatiť, budete musieť zaplatiť aj vy. Ak je liečba bezplatná, nebudete musieť platiť ani vy.

Majte však na pamäti, že ak je cieľom vašej cesty do zahraničia liečba, musíte mať povolenie od vašej príslušnej inštitúcie zdravotného poistenia.

>> Viac informácií o dočasnom pobyte a plánovanej liečbe nájdete na našich stránkach venovaných zdravotnej starostlivosti v zahraničí

Prostredníctvom vecných dávok sa poskytujú, priamo uhrádzajú alebo nahrádzajú výdavky za zdravotnú starostlivosť a súvisiace služby a produkty (napríklad lieky). To znamená, že niekedy majú vecné dávky peňažnú podobu, napríklad keď dostanete finančnú náhradu výdavkov za lekársku liečbu.

Základným pravidlom je, že tieto dávky vám poskytuje krajina, v ktorej máte miesto pobytu alebo bydlisko, za rovnakých podmienok, ako keby ste v nej boli poistený. Tieto podmienky môžu, ale nemusia byť výhodnejšie ako v krajine, v ktorej ste v skutočnosti poistený.

Všetky postupy, lehoty a podmienky sú upravené na vnútroštátnej úrovni. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach, kontaktujte inštitúciu, ktorá je zodpovedná za vaše zdravotné poistenie. >> Ak chcete nájsť národnú kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Cieľom peňažných dávok je nahradiť príjem (plat, mzdu), o ktoré prichádzate z dôvodu choroby alebo materskej či otcovskej dovolenky.  Dávky poskytované v špecifických situáciách (napr. závislosť chorej alebo postihnutej osoby na pomoci inej osoby) je taktiež možné považovať za nemocenskú peňažnú dávku.

Výška a trvanie týchto dávok závisí v plnej miere od právnych predpisov krajiny, v ktorej ste poistení. Všetky peňažné dávky vypláca za normálnych podmienok priamo príslušná inštitúcia v tejto krajine. Ak sa chcete dozvedieť viac o vašich právach, kontaktujte svoju inštitúciu zdravotného poistenia. >> Ak chcete nájsť národnú kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

 

Nevyhnutná zdravotná starostlivosť zahŕňa mimo iného aj takú liečbu, ktorá vám pomôže vyhnúť sa tomu, aby ste sa museli vrátiť domov pred skončením plánovaného dočasného pobytu v zahraničí. Je na poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby určil, aká liečba je nevyhnutná s ohľadom na dĺžku vášho pobytu.

Aká je vaša situácia?

Podľa základného princípu platí, že krajina, v ktorej ste poistený, vám vypláca dôchodok. Ak poberáte dôchodok z viacerých krajín, je za vaše zdravotné poistenie a za zdravotné poistenie vašich rodinných príslušníkov zodpovedná krajina, v ktorej máte bydlisko. Vždy však budete mať právo na nemocenské vecné dávky, napríklad lieky a zdravotnú starostlivosť, v krajine, v ktorej ste sa rozhodli usadiť.

Na tento účel sa však musíte zaregistrovať v inštitúcii sociálneho zabezpečenia v tejto krajine, a to bez ohľadu na to, kde ste poistený. V krajine, ktorá vypláca váš dôchodok, musíte požiadať o formulár S1, ktorý použijete na registráciu v inštitúcii zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej žijete. Liečba vám bude poskytnutá za rovnakých podmienok, ako keby ste boli poistený v tejto krajine, a za tých istých podmienok ako domácim štátnym príslušníkom.

Ak nedostávate žiadny dôchodok z krajiny, v ktorej máte bydlisko, krajina, ktorá vypláca váš dôchodok, uhradí krajine vášho bydliska výdavky za služby, ktoré boli poskytnuté vám a členom vašej rodine. Postup náhrady výdavkov sa realizuje medzi týmito inštitúciami.

Krajina, ktorá vám vypláca dôchodok, je taktiež zodpovedná za vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP). Nemocenské peňažné dávky poskytuje krajina, v ktorej ste poistený. >> Navštívte naše stránky o EPZP

Ako cezhraničný pracovník máte prístup k zdravotnej starostlivosti v krajine bydliska, ale aj v krajine, v ktorej pracujete. V mnohých prípadoch môže byť pre vás praktickejšie vyhľadať zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej pracujete a v ktorej trávite väčšinu svojho času.

Členovia vašej rodiny majú rovnaké páva ako vy v týchto krajinách: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Od 1. mája 2014 sa tento zoznam rozšíri o Estónsko, Španielsko, Taliansko, Litvu, Maďarsko a Holandsko.

Právo na zdravotnú starostlivosť v oboch krajinách vám ostáva aj po odchode do dôchodku za predpokladu, že krajina, v ktorej ste pracovali a krajina, ktorá je zodpovedná za vaše sociálne poistenia, patria do tejto skupiny: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Luxembursko, Rakúsko a Portugalsko.

V prípade ďalších otázok kontaktujte svoju inštitúciu sociálneho zabezpečenia. Ďalšie možné prípady nájdete v časti o nemocenských dávkach a súvisiacich najčastejších otázkach. V prípade, že >> chcete vyhľadať národnú kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Ak sa chystáte prechodne študovať v zahraničí, mali by ste pred svojim odchodom požiadať vašu zdravotnú poisťovňu v domovskej krajine o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP). >> Navštívte naše stránky o EPZP

Ak vás do iného členského štátu EÚ, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska alebo na Island vyslal váš zamestnávateľ, alebo ste sa vyslali ako samostatne zárobkovo činná osoba, bude sa na vás naďalej vzťahovať legislatíva vášho domovského štátu.

Nakoľko je obdobie vyslania vždy časovo ohraničené (t. j. maximálne 24 mesiacov), môžte počas vášho pobytu používať Európsky preukaz zdravotného poistenia. Prostredníctvom formulára A1 môžte na iné účely preukázať, že ste poistený v domovskej krajine. >> Navštívte naše stránky o EPZP

Vaša žiadosť

Systémy zdravotnej starostlivosti fungujú v jednotlivých krajinách odlišne. Ak sa rozhodnete presťahovať do zahraničia, mali by ste kontaktovať miestnu inštitúciu zdravotnej starostlivosti a zistiť, aké sú postupy a lehoty.

Ak v zahraničí pracujete, právne predpisy z oblasti sociálneho zabezpečenia novej krajiny sa na vás a vašich rodinných príslušníkov vzťahujú úplne rovnako ako na miestnych štátnych príslušníkov.

Ak v zahraničí nepracujete, ale ste sa presťahovali z iných dôvodov, musíte požiadať v krajine, v ktorej ste poistený, o Európsky preukaz zdravotného poistenia pre dočasný pobyt alebo o dotazník S1, pomocou ktorého sa môžete zaregistrovať do miestneho systému zdravotnej starostlivosti.

Ak neviete, ktorá krajina je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie, kontaktujte miestne inštitúcie >> Ak chcete nájsť národnú kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Vždy, keď sa pre vznik vášho nároku na dávky vyžaduje splnenie určitých podmienok, inštitúcia, ktorá skúma vašu žiadosť, musí zohľadniť obdobia poistenia, bydliska alebo zamestnania, na ktoré sa vzťahovali právne predpisy iných krajín. Takto sa zaručuje, aby ste neprišli o svoje nemocenské poistenie v prípade, že zmeníte prácu a presťahujete sa do inej krajiny.

V niektorých krajinách napríklad vzniká nárok na nemocenské dávky len po tom, čo ste v krajine boli poistený aspoň šesť mesiacov.Podľa predpisov EÚ by ste však mali nárok na nemocenské dávky hneď od začiatku vášho poisteneckého obdobia, ak ste boli pred tým aspoň 6 mesiacov poistený v inej krajine EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku