Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Najczęściej zadawane pytania - Rozporządzenia

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się na terytorium Wspólnoty

Z dniem 1 maja 2004 r. rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem nr 883/2009 dotyczącym obywateli UE. Obowiązuje ono jednak nadal w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii do czasu zmiany obecnych porozumień oraz w stosunku do obywateli krajów nienależących do UE, którzy przebywają legalnie na terytorium UE, do czasu gdy Rada Europejska osiągnie porozumienie w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania nowych rozporządzeń.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71. Z dniem 1 maja 2010 r. rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem nr 987/2009 dotyczącym obywateli UE. Obowiązuje ono jednak nadal w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii do czasu zmiany obecnych porozumień oraz w stosunku do obywateli krajów nienależących do UE, którzy przebywają legalnie na terytorium UE, do czasu gdy Rada Europejska osiągnie porozumienie w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania nowych rozporządzeń.

Nowe przepisy dotyczące koordynacji

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 weszło w życie 1 maja 2010 r. i obecnie obowiązuje wyłącznie w UE. Razem z rozporządzeniem wykonawczym nr 987/2009 tworzy ono pakiet legislacyjny dotyczący tak zwanej nowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wersja skonsolidowana rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 988/2009, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1244/2010, rozporządzeniem (UE) nr 465/2012 i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1224/2012.

Wersja skonsolidowana rozporządzenia (WE) nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. ustanawiająca warunki wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1244/2010, rozporządzeniem (UE) nr 465/2012 i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1224/2012.

Obywatele krajów spoza UE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo

Interpretacja

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego składa się z jednego przedstawiciela rządu każdego z krajów UE oraz przedstawiciela Komisji. Jest ona odpowiedzialna za sprawy administracyjne, pytania dotyczące interpretacji przepisów rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz promowanie i rozwijanie współpracy między krajami UE.

Skład, metody działania i zadania komisji administracyjnej zostały określone w art. 71 i art. 72 rozporządzenia nr 883/2004.

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości ograniczają się do wykładni przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w kontekście poszczególnych przypadków. Wykładnia ta jest jednak wiążąca dla wszystkich zainteresowanych stron (sądów krajowych, instytucji zabezpieczenia społecznego, osób fizycznych).

Więcej na temat orzecznictwa

Więcej na temat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – czy może Ci pomóc?

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę