Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Veelgestelde vragen - Glossarium

Waar?

Dit is het land waar u doorgaans woont, uw thuisland. Met andere woorden, het land waar zich uw belangencentrum bevindt. Artikel 11 van Toepassingsverordening 987/2009 bevat een lijst met criteria op basis waarvan instanties voor sociale zekerheid kunnen bepalen welk land als de woonplaats wordt beschouwd.

Deze criteria omvatten de duur van uw aanwezigheid op het grondgebied van de betrokken landen, uw gezinssituatie en familiebanden, uw huisvestingssituatie en hoe permanent deze is, de plaats waar u uw professionele of onbezoldigde werkzaamheden uitoefent, de kenmerken van uw professionele werkzaamheden, waar u woont voor belastingdoeleinden en in het geval van studenten, de bron van uw inkomsten. De beslissing welk land als uw woonplaats wordt beschouwd, wordt altijd door de instantie voor sociale zekerheid genomen en niet door u.

Een tijdelijk verblijf is een periode tijdens welke u op een andere plaats verblijft dan de plaats waar u doorgaans woont, maar u verhuist uw 'belangencentrum' niet naar die plaats. Het belangencentrum wordt door de instantie voor sociale zekerheid vastgesteld om uw woonplaats te kunnen bepalen (zie de bovenvermelde definitie van woonplaats). Op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid is een tijdelijk verblijf niet beperkt tot een bepaalde periode, maar verbonden met het begrip woonplaats.

Als een student die meer dan drie maanden in een ander land studeert, zich bijvoorbeeld inschrijft bij de lokale overheid, kan dit niet worden beschouwd als een wijziging van de woonplaats. Als de student de bedoeling heeft om na de studieperiode terug te keren naar zijn/haar gewoonlijke woonplaats, dan wordt zijn/haar verblijf beschouwd als een tijdelijk verblijf en kan hij/zij gebruik maken van een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).

Wie?

Onder werkzaamheden in loondienst of anders dan in loondienst worden verstaan werkzaamheden of daarmee gelijkgestelde situaties die als zodanig worden beschouwd voor de toepassing van de socialezekerheidswetgeving van het EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland waar die werkzaamheden worden verricht, of waar die gelijkgestelde situaties zich voordoen (art. 1 van Verordening 883/2004).

Een grensarbeider is een persoon die in één EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland werkt en in een ander van deze landen woont en er doorgaans dagelijks of ten minste eenmaal per week naar terugkeert.

Onder de EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid is een verzekerde een persoon die voldoet aan de voorwaarden die voor het recht op socialezekerheidsprestaties wordt gesteld in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Een gezinslid is elke persoon die als dusdanig wordt aangemerkt of erkend door de wetgeving van het EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland waaronder de prestaties worden verstrekt. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Onder de EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid heeft staatloze dezelfde betekenis als eraan gegeven wordt in artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend in New York op 28 september 1954.

Onder de EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid heeft vluchteling dezelfde betekenis als eraan gegeven wordt in artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend in Genève op 28 juli 1951.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen