Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Veelgestelde vragen - Verordeningen

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden, zelfstandigen en leden van hun gezin die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.

Vanaf 1 mei 2010 wordt deze vervangen door Verordening 883/2004 voor EU-onderdanen. De oude verordening blijft echter geldig in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland tot de huidige overeenkomsten met de EER en Zwitserland gewijzigd worden en voor onderdanen van niet-EU-landen die legaal op het grondgebied van de EU wonen tot de Europese Raad een overeenkomst bereikt over de verlenging van de nieuwe verordeningen.

Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71. Vanaf 1 mei 2010 wordt deze vervangen door Verordening 987/2009 voor EU-onderdanen. De oude verordening blijft echter geldig in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland tot de huidige overeenkomsten met de EER en Zwitserland gewijzigd worden en voor onderdanen van niet-EU-landen die legaal op het grondgebied van de EU wonen tot de Europese Raad een overeenkomst bereikt over de verlenging van de nieuwe verordeningen.

Gemoderniseerde coördinatieregels

Verordening (EG) nr. 883/2004 is op 1 mei 2010 in werking getreden en geldt nu eerst alleen binnen de EU. Samen met de Toepassingsverordening 987/2009 wordt naar dit wetgevingspakket verwezen als de "gemoderniseerde coördinatie" van de socialezekerheidsstelsels.

Geconsolideerde versie van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 988/2009, Verordening (EU) nr. 1244/2010, Verordening (EU) nr. 465/2012 en Verordening (EU) nr. 1224/2012.

Geconsolideerde versie van Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1244/2010, Verordening (EU) nr. 465/2012 en Verordening (EU) nr. 1224/2012.

Onderdanen van niet-EU-landen

Verordening (EG) nr. 859/2003 tot uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen.

Interpretatie

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels bestaat uit een vertegenwoordiger van de regering van elk EU-land en een vertegenwoordiger van de Commissie. Ze is verantwoordelijk voor vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard die voortvloeien uit de bepalingen van verordeningen over de coördinatie van de sociale zekerheid, en voor het bevorderen en ontwikkelen van de samenwerking tussen EU-landen.

De samenstelling, werking en taken van de Administratieve Commissie zijn vastgelegd in artikelen 71 en 72 van Verordening 883/2004.

De arresten van het Hof van Justitie zijn beperkt tot de interpretatie van de bepalingen over de coördinatie van de sociale zekerheid in het licht van een bepaalde zaak. Deze interpretatie is echter bindend voor alle betrokken partijen (nationale rechtbanken, instanties voor sociale zekerheid, individuele personen).

Meer informatie over jurisprudentie

Meer informatie over het Europese Hof van Justitie en wat het voor u kan doen

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen