Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Veelgestelde vragen - Wat houdt deze coördinatie in?

Hebt u onze pagina over de coördinatie van de sociale zekerheid al bezocht?

Gemoderniseerde coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

 

Gemoderniseerde coördinatie verwijst naar de nieuwe regelgeving die geldt vanaf 1 mei 2010: Verordeningen 883/2004 en 987/2009.

Er zullen meer mensen voordeel halen uit de coördinatieregels: ze gelden nu niet alleen meer voor werknemers en hun gezinnen, maar ook voor mensen die momenteel werkloos zijn, nog niet werken of niet meer werken.

De werkingssfeer van de regelgeving is ook uitgebreid tot nieuwe uitkeringen zoals vaderschapsuitkeringen en uitkeringen bij vervroegd pensioen, om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in de wetgeving inzake sociale zekerheid op nationaal niveau.

Een andere belangrijke rol van de nieuwe verordeningen is het vastleggen van instrumenten en gestructureerde procedures om de dienstverlening aan gebruikers te verbeteren. Er wordt een nieuw netwerk voor de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens (EESSI-systeem, zie hieronder) gelanceerd dat tegen mei 2012 volledig operationeel zal zijn.

Raadpleeg onze veelgestelde vragen om te weten welke regels voor u gelden en om na te gaan of de nieuwe regels uw situatie kunnen veranderen.

Elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens

 

Een van de belangrijkste vernieuwingen van de nieuwe verordeningen is dat landen socialezekerheidsgegevens enkel nog elektronisch mogen uitwisselen (artikel 4 van Verordening 987/2009).

Er werd een systeem met een gemeenschappelijke beveiligde omgeving opgezet: het EESSI-systeem (Electronic Exchange of Social Security Information of elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens). Dit systeem zal een belangrijke rol spelen bij het vereenvoudigen van de samenwerking tussen instanties en moet leiden tot een betere handhaving van de rechten van de burgers. Uitkeringen zullen bijvoorbeeld sneller toegekend worden.

Papieren E-formulieren zijn niet langer nodig. In bepaalde gevallen worden deze formulieren vervangen door de zogenaamde 'draagbare documenten'. Raadpleeg onze veelgestelde vragen over aanvragen en formulieren.

 

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen