Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Biežāk uzdotie jautājumi - Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Tā kā katra valsts ir atbildīga par kartes izstrādi un izplatīšanu savā teritorijā, Jūs varat to saņemt, sazinoties ar veselības aprūpes iestādi savā valstī.

Jums ir tiesības uz karti, ja esat apdrošināts vai uz Jums attiecas valsts sociālā nodrošinājuma sistēma jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē. Katram ceļojošam ģimenes loceklim vajadzīga sava karte.

Uz Eiropas veselības apdrošināšanas kartes nav sniegta nekāda personiska informācija, izņemot kartes īpašnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu un dzimšanas datumu. Eiropas veselības apdrošināšanas kartē nav medicīnisku datu.

Katrā valstī tas ir atšķirīgs, un to vislabāk pārbaudīt, kad vērsīsieties pēc kartes savas valsts veselības aprūpes iestādē.

Ja Jūs pieprasāt Eiropas veselības apdrošināšanas karti, Jūsu valsts iestādei Jums jāizsniedz vai nu šī karte, vai arī pagaidu apliecība, ja karte nav tūlīt pieejama. Ja iestāde to neizdara, jums ir tiesības iesniegt sūdzību. Eiropas Komisija var informēt Jūs par to, kā varat īstenot savas tiesības un iesaka Jums sākumā par sūdzības iesniegšanu sazināties ar Solvit.

Atkarībā no uzturēšanās valsts tiesību aktiem veselības aprūpe ir bezmaksas vai arī, ja jums jāmaksā, jums šo summu kompensēs. Ja jums jāmaksā, pakalpojumu saņemot, karte garantēs, ka Jūs attiecīgajā valstī saņemsiet naudu atpakaļ vai arī, ja nepabeidzāt atmaksāšanas saņemšanas procedūru, to jums atmaksās Jūsu valsts veselības aprūpes iestāde drīz pēc atgriešanās jūsu valstī. Veselības aprūpe tiek sniegta atbilstoši Jūsu apmeklētās valsts tiesību aktiem. Ja Jūs šaubāties par to, kādus veselības aprūpes pakalpojumus un kādas izmaksas Jūsu karte sedz, mēs Jums iesakām sazināties ar attiecīgās valsts veselības aprūpes iestādi.

Vajadzības gadījumā Jūs tomēr saņemsiet vajadzīgo ārstēšanu, lai varētu turpināt atvaļinājumu, nedodoties mājās ārstēties. Taču atcerieties, ka karte Jums atvieglos bezmaksas medicīniskas aprūpes pieejamību uz vietas vai arī naudas atgūšanu, ja Jums par pakalpojumu jāmaksā. Tādēļ, ja personisku vai oficiālu iemeslu dēļ dodaties uz citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti vai Šveici, iesakām Jums līdzi ņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Medicīnas ētika neļauj ārstam atteikties Jūs ārstēt, ja Jūsu veselības stāvoklis prasa ārstēšanu. Tomēr nav garantijas, ka Jūsu izmaksas kompensēs ar tiem pašiem noteikumiem kā tad, ja Jūs attiecīgajā brīdī, uzrādot karti vai līdzvērtīgu dokumentu, būtu spējis pierādīt, ka Jums ir sociālā apdrošināšana. Ārsts vai medicīnas iestāde var no Jums pieprasīt pilnu samaksu vai arī, lai Jūs uz vietas samaksātu daļu no izmaksām, kas apdrošinātai personai attiecīgajā dalībvalstī nebūtu jāmaksā. Ārkārtas gadījumā Jūsu valsts veselības aprūpes iestāde varētu Jums palīdzēt, pa faksu vai e-pastu atsūtot pagaidu apliecību, kas Jums nodrošina tādu pašu aizsardzību kā Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

Abu šo kategoriju cilvēkiem (studentiem un ārzemēs strādājošiem) ir izsniegta Eiropas veselības apdrošināšanas karte, kas viņiem aizstāj E 128 veidlapu. Eiropas veselības apdrošināšanas karte viņiem dara pieejamu vajadzīgo ārstēšanu, ņemot vērā viņu uzturēšanos ilgumu. Ārzemēs strādājošie vai studenti var uzturēties ārzemēs samērā ilgu laikposmu un viņiem var būt pieejama ilgāka ārstēšana nekā tūristiem, kas valstī uzturas tikai dažas dienas.

Karti var izmantot, lai vienkāršāk saņemtu ārstēšanu, taču tai nav sakara ar repatriēšanu. Karte nepalīdzēs Jūs bez maksas transportēt uz savu valsti, ja nopietni saslimsiet vai cietīsiet nopietnā nelaimes gadījumā. Šādam gadījumam Jums vajadzīga atsevišķa apdrošināšana.

Jā, ja Jums ir hronisks medicīnisks stāvoklis (piemēram, astmas, diabēta vai vēža gadījumā), īslaicīgas uzturēšanās laikā citā dalībvalstī Jums ir tiesības uz ārstēšanu, kāda vajadzīga, ņemot vērā Jūsu medicīnisko stāvokli. Tomēr, ja Jūsu medicīniskais stāvoklis nozīmē, ka Jums vajadzīga īpaša medicīniska uzraudzība un, jo īpaši, jāizmanto speciāla tehnika vai iekārtas (piemēram, dialīzei), Jums ieteicams nokārtot savu uzturēšanos iepriekš, lai nodrošinātu sev pieeju vajadzīgajām iekārtām vai ārstēšanai. To Jūs varat izdarīt, pirms izbraukšanas sazinoties ar vietējo speciālo medicīnas nodaļu valstī, kurā Jūs uzturēsieties.

Jā, īslaicīgi uzturoties citā valstī, Eiropas veselības apdrošināšanas karte sedz visāda veida medicīnisku palīdzību, kas saistīta ar Jūsu grūtniecību, tostarp palīdzību dzemdībās. Tomēr, ja vēlaties dzemdēt citā valstī, lūdzu, sazinieties ar vietējām veselības aprūpes iestādēm, jo iespējams, Jums būs vajadzīga īpaša atļauja (veidlapa S2).

Ja esat pazaudējis/-usi savu karti, varat lūgt savas valsts iestādei pa faksu vai e-pastu atsūtīt pagaidu apliecību. Tā Jums piešķirs tādas pašas tiesības kā karte.

Informācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice.

Eiropas veselības apdrošināšanas karti ieviesa pakāpeniski, laikā no 2004. gada 1. jūnija līdz 2005. gada 31. decembrim. Kopš 2006. gada 1. janvāra to izsniedz un atzīst visas iepriekš minētās valstis.

Eiropas veselības apdrošināšanas kartei un aizvietojošajam sertifikātam ir viena un tā pati funkcija. Abi apliecina, ka persona, kas vēršas pie jums pēc palīdzības, ir apdrošināta. Jums šīm personām medicīniskā palīdzība jāsniedz tā, it kā tās būtu apdrošinātas jūsu valstī, un jānodrošina attiecīgās personas veselības stāvoklim atbilstīga nepieciešamā ārstēšana, ņemot vērā ārstēšanas veidu un personas plānoto uzturēšanās laiku jūsu valstī. Jāpiemēro maksas nosacījumi, kas noteikti valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā.

Jā, visas dalībvalstis izmanto vienādu dizainu, kurā iestrādāta Eiropas simbolika. Tādējādi tiek nodrošināts, ka ārsti un ārstniecības iestādes karti tūlīt atpazīst. Kartē ir ietverta noteikta obligātā informācija, kura ir pasniegta standartizētā veidā, lai to varētu saprast neatkarīgi no kartes turētāja valodas. Šis standarta dizains ir tikai vienā kartes pusē. Dalībvalstis var brīvi izvēlēties, kādu informāciju sniegt kartes otrā pusē.

Aizvietojošais sertifikāts ir dokuments, kas ir līdzvērtīgs Eiropas veselības apdrošināšanas kartei. Tas ir kartes aizstājējs gadījumā, ja persona ir pazaudējusi savu karti vai ja veselības apdrošināšanas iestāde nevar pieteikuma iesniedzējam izsniegt karti, pirms viņš dodas ceļā. Sertifikātam ir tāda pati vērtība kā Eiropas veselības apdrošināšanas kartei.

Eiropas veselības apdrošināšanas kartes turētāji ir tiesīgi saņemt jebkurus materiālus pabalstus, “kas, personai, uzturoties citas dalībvalsts teritorijā, kļūst vajadzīgi medicīnisku iemeslu dēļ, atbilstīgi pabalstu veidam un gaidāmajam uzturēšanās laikam”. Tādējādi jums jāsniedz visa ārstēšana un aprūpe, kas nepieciešama pacienta attiecīgajā veselības stāvoklī, lai viņš varētu turpināt uzturēšanos jūsu valstī drošā veselības stāvoklī. Princips ir tāds, ka nedrīkstētu rasties situācija, ka šai personai ceļojums jāpārtrauc tikai tādēļ, lai brauktu atpakaļ uz savu dzīvesvietas valsti ārstēties. Tomēr jums nav pienākuma sniegt tādu medicīnisko palīdzību, kas var gaidīt, līdz pacients atgriežas mājās (kā, piemēram, vairums zobārstniecības pakalpojumu). Turklāt diezgan iespējams, ka pacientam būs grūti saņemt atlīdzību par ārstēšanu, kas pārsniedz absolūti nepieciešamo, ņemot vērā to, ka uzturēšanās ir īslaicīga. Vairāki ārstniecības pakalpojumi prasa ilgstošu ārstēšanu un atkārtotas vizītes — tas neatbilst nosacījumam par īslaicīgu uzturēšanos citā valstī. Šādos gadījumos, kad pacientam sniegta “uzturoša” vai primārā aprūpe, vairumā gadījumu vēlams, lai pacients atgrieztos savā dzīvesvietas valstī un vērstos pie sava ārsta, kas veiks turpmāku izmeklēšanu un noteiks ārstēšanu.

Pacients, kas ir aizmirsis vai pazaudējis savu karti, var lūgt savai veselības apdrošināšanas iestādei, lai tā pa faksu vai e-pastu atsūta aizvietojošo sertifikātu. Tas ir līdzvērtīgs Eiropas veselības apdrošināšanas kartei un personai dod tādas pašas tiesības uz veselības aprūpi un ar to saistīto izmaksu atlīdzināšanu, īslaicīgi uzturoties citā dalībvalstī. Šādi rīkoties īpaši iesakām tad, ja pacientam nepieciešama hospitalizēšana.

Studentiem un norīkotiem darba ņēmējiem E128 veidlapas vietā var būt izsniegta Eiropas veselības apdrošināšanas karte, nodrošinot iespēju saņemt uzturēšanās ilgumam atbilstošu ārstēšanu. Tā kā uzturēšanās var būt salīdzinoši ilga, segto ārstniecības pakalpojumu klāsts var būt plašāks nekā attiecībā uz tūristiem, kas valstī pavada tikai dažas dienas.

Eiropas veselības apdrošināšanas kartes mērķis ir atvieglot iespējas saņemt medicīnisko palīdzību, īslaicīgi uzturoties citā dalībvalstī, un paātrināt radušos izmaksu atlīdzināšanu. Kartē nav iekļauti nekādi medicīniskie dati par tās turētāju (asins grupa, slimības vēsture utt.).

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: